Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Sundhedsvæsenet under forandring", "Eksistenslaboratorium", "Relationel koordinering i praksis" samt "Mellem liv og død".

En bog med sikker sygeplejefaglig bevidsthed

14-2018_anm_forandring

Steen Hundborg (red.)

Sundhedsvæsenet under forandring

Munksgaard 2018, 376 sider – 350 kr.

Med udgangspunkt i Sygeplejerskeuddannelsens bekendtgørelse af 2016 og forventningerne til moderne sygeplejerskers mangefacetterede roller i vores sundhedshungrende velfærdssamfund bevæger bogen læseren gennem sundhedsvæsenets komplekse indretning og forandringer. Bogens kapitler er forfattet af sundhedsfaglige kapaciteter og eksperter. Hvert kapitel afsluttes pædagogisk med eksempler på refleksionsøvelser og et resumé, som sikrer vigtige pointer, temaer og konklusioner. Bogen kombinerer ekspertviden, klinisk erfaring og forskningsmæssig indsigt og fokuserer på sundhedsvæsenets aktuelle forandringer og disses indflydelse på de studerendes læring. Målgruppen er primært sygeplejestuderende, men bogen kan også være relevant for andre sundhedsprofessionelle, der ajourfører deres viden gennem f.eks. kurser eller efteruddannelse.

Det ligger ligefor at tænke bogen ind i de tværprofessionelle forløb på grunduddannelsen med fokus på tværsektorielt samarbejde. Der er flere gode bud på håndgribelig sundhedsprofessionsrettet læsning: Patientsikkerhed, teknologi, sundhedsøkonomi og prioritering. Men bogen byder også på mere sygeplejefaglige fokuseringer.

Bogen er generelt godt skrevet, og sproget er klart og tilgængeligt, men der er rigtig meget tekst med tekst på. Undervejs savner jeg faktabokse og pædagogiske essenser, som kunne give især den visuelle læser et hurtigt overblik og genkendelighed ved senere opslag. Nogle skribenter anvender heldigvis en involverende case. Den bryder en teoretisk tekst op og bringer læseren ind i en klinisk kontekst med en behagelig variation og en konkret analytisk tilgang, hvor også patienten er med på scenen.

Bogen prioriterer et tematisk afsnit om patientinvolvering, som i øvrigt altid har været en efterstræbt værdi hos omsorgsfulde sygeplejersker. Et tema, som springer relevant og elegant ind på scenen mellem Sundhedsloven og den kliniske praksis. Også de nye nøglebegreber i grunduddannelsen: "Klinisk beslutningstagen" og "klinisk lederskab" beskrives og behandles i selvstændige kapitler ligesom "selvledelse i sygeplejen". Det vil mange studerende have gavn af i deres opgaveskrivning. Det er begreber, som virker umiddelbart bekendte, men som alligevel kræver særlig opmærksomhed, fordi det er her, sygeplejersken træder i karakter og viser sin rolle som initiativtager og koordinator. Det sygeplejefaglige skøn står ikke længere alene; efter den faglige vurdering følger også beslutninger og praktisk håndtering, f.eks. initiativ, intervention, koordinering og ledelse.

En bog med sikker sygeplejefaglig bevidsthed i et tværfagligt og politisk forandringspræget og komplekst sundhedsvæsen.

Af Ole Bjørke, sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

Gode byggeklodser til arbejdet med eksistentiel støtte

14-2018_anm_eksistens

Maria Baastrup Jørgensen og Majbritt Fuder Normann Nielsen

Eksistenslaboratorium

Eksistensen, 208 sider – 299 kr.

I et laboratorium undersøges, udvikles og eksperimenteres der. Således også i Eksistenslaboratoriet, som er et refleksionsrum for sundhedsprofessionelle, hvor man kan blive styrket i arbejdet med at give eksistentiel støtte til patienter og pårørende. Og hvem vil ikke gerne det?

Men hvordan gør man helt konkret?

I bogen foreslås det, at der skal være tre seancer a 2 timer med 6-8 deltagere. Der skal vælges en leder, der skal fungere som en slags katalysator eller facilitator. Bogen er skrevet til en sådan leder. Der er ikke mindre end 20 forskellige forslag til øvelser, der omfatter et hav af emner, det være sig eksistentielle emner som døden, håbet og meningen, men også mere perifere temaer som autonomi, patientinddragelse og sproglighed. Vil man for meget? Udgangspunktet for arbejdet i laboratoriet er deltagernes erfaringer fra den daglige praksis, og det er positivt.

Undervisningsmaterialet er grundigt gennemarbejdet og afprøvet på en del afdelinger i Hovedstadsområdet, og evalueringerne er gode, men her har man også selv uddannet sine laboratorieledere. Men hvad med os andre, som sidder alene med bogen i hånden? For min del har jeg brugt udvalgte øvelser i bogen til temadage, og som sådan fungerer de.

Man får en bog med gode byggeklodser, som kan bruges i dette vigtige arbejde.

Af Rita Nielsen, undervisende sygeplejerske og forfatter.

Relationel kapacitet kræver ledelse

14-2018_anm_koordinering

Bo Vestergaard

Relationel Koordinering i praksis – Metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs

Lead Read 2018, 128 sider – 285,95 kr.

Igen er det lykkedes Bo Vestergaard at omsætte en teoretisk konstruktion til en brugsbog – eller en praksisnær værktøjskasse, der inspirerer og supporterer til endnu bedre bilaterale samtaler og samarbejde på tværs af organisatoriske skel.

Os, der skal lede og koordinere komplekse sammenhængende velfærdsløsninger, får i bogen mange konstruktive anvisninger på nye samarbejdsløsninger – inklusive en lang række oversigter. Samtidig mindes vi om, at høj intelligenskvotient er nytteløs, hvis ikke gruppeadfærden inkluderer fælles mål, psykologisk tryghed samt gensidig respekt.

Mødeledelse og forskellige mødeformer forklares til mindste detalje, og vi bliver klogere på metoder til facilitering, som kan anvendes, når der skal koordineres, handles og besluttes i gruppesammenhæng.

Bogen kan opfattes som en overbygning på forfatterens tidligere ledelsesbøger, der bl.a. omhandler brobygning mellem siloer samt fair processer.

Teorien vedrørende Relationel Koordinering udvikles fortsat via "Relational Coordination Research Collaborative" med professor Jody Hoffer Gittel som Executive Director. Bo Vestergaard er partner i dette samarbejde, og formentlig medfører det indirekte, at vi andre bliver rigere i forhold til "a multi-level-theory of systems change". Tak for det.

Af Anne Dorthe Bjerrum, oversygeplejerske SD, MPA, Hospitalsenheden Midt, Region Midtjylland.

Forpligtet til at hjælpe

14-2018_anm_livogdoed

Lindy Lillelund har som ICRC-delegat (Røde Kors) været på missioner i krigszoner i Sudan, Somalia og Afghanistan. Senest med IFRC for at yde katastrofehjælp til rohingya-flygtninge i Bangladesh. Han har arbejdet som anæstesisygeplejerske, undervist, arrangeret førstehjælpskurser, administreret og skaffet forsyninger. Ansvaret har indebåret beslutninger om, hvem der kunne have gavn af flytransport til behandling, og hvem der måtte opgives. ICRC’s særlige status og neutrale engagement er normalt tilstrækkelig beskyttelse af delegaterne, men hvor risikoen for kidnapning har været en realitet, har han været fulgt af bevæbnede vagter.

Bogen, der består af redigerede rejsebreve til familie og venner, giver et nærværende indtryk af Lillelunds oplevelser og frustrationer. I Somalia førte voldsomme kampe til overfyldte sygehuse, overbebyrdet personale og arbejde i døgndrift. Fem kirurger til to hospitaler og ikke flere anæstesiteknikere. Sygeplejerskerne havde ingen formel uddannelse. Lillelund oplevede magtesløshed på hospitalet i Afghanistan efter selvmordsbomber, hvor ingen kendte til akut behandling, væskebehandling og sikring af luftveje.

Dårlig hygiejne har været et gennemgående træk, operationsstuer med fluer, nedslidt materiale, uhumske toiletter og forkert brug af antibiotika. Siden sin første mission til Kenya i 2003 har Lillelund været forelsket i Afrika, og læseren mærker hans begejstring.

Tildelingen af Florence Nightingale-medaljen er en anerkendelse, som Lillelund er glad og taknemmelig for. Han føler sig forpligtet til at tage ud igen, for som delegat kan han hjælpe flere mennesker ude end hjemme.

"Mellem liv og død" er en oplagt bog til sygeplejersker på vej ud i verden og til dem, der drømmer om at komme afsted. Vi får tilmed en romantisk bonushistorie om, hvordan Lillelund hjemme i Danmark ydede omsorg for Janne, der skulle have lagt lokalbedøvelse i en hånd. Nu har de været gift i fire år.

Af Anne Vesterdal, sygeplejerske.

Kort nyt om bøger v/ Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejesken 

Bjarne Rittig-Rasmussen

Klinisk akupunktur for sundhedsprofessionelle

Munksgaard 2018, 192 sider – 345 kr.

Introduktion til akupunktur med særligt fokus på udredning og behandling af smerter på tværs af diagnoser. Det er fokus i denne bog, som er skrevet til både begyndere og øvede udi akupunkturens stikkende univers. Bogen indeholder syv kapitler, der bl.a. gennemgår teori og klinik, praktisk akupunktur, kliniske tilstande i forskellige områder af kroppen og akupunkturpunkterne.

Desuden er der et kapitel med refleksionsspørsgmål. Mange fine illustrationer og bokse og fra begyndelsen vægt på sikkerhed og samtykke.

 

Jacob Davidsen og Malene Kjær (red.)

Videoanalyse af social interaktion

Samfundslitteratur 2018, 338 sider – 319 kr. (vejl.)

Hvordan kan man arbejde metodisk og videnskabeligt med video? Det beskriver denne bog bl.a. med praktiske, etiske, tekniske, videnskabsteoretiske, metodiske og analytiske perspektiver for øje. Der er bidrag fra 18 skribenter, heraf en sygeplejerske, og de afdækker mange vinkler af videobrug. Sygeplejersken, som er ph.d. og lektor, tager fat i patient-sygeplejerske-interaktion. Sygeplejersken hjælper en patient med at blive vasket og få tøj på, alt imens hun bliver forstyrret af en medbragt arbejdstelefon. Analysen af situationen viser, at sygeplejersken uanset forstyrrelsen bevarer fokus på patienten gennem berøring og øjenkontakt, og at hun holder fast i omsorg og patientfokuseret pleje. Dvs. grundlæggende værdier i sygeplejen. Bogens tre dele præsenterer en grundig indføring i videoanalyse.

 

Vibeke Damlund (red.)

Undervisning på professionsuddannelser

Munksgaard 2018, 240 sider – 295 kr. (vejl.)

En guide, en kilde til inspiration og en hjælp, hvis man som nyansat underviser/adjunkt står over for at skulle integrere forskning og undervisning. 12 forfattere beskriver vejen, ad hvilken man fra grøn underviser til erfaren underviser kan udvikle sig gennem arbejdet. En grundig bog, som indeholder referencer, et omfattende register og solide kapitler om f.eks. professionshøjskolen og adjunkten, erfaringsbaseret undervisning, forskningsbaseret undervisning og din faglige udvikling som underviser. Læsning af et eller flere kapitler i bogen tilfører vitaminer, selv om man er garvet underviser. Er man ny underviser, kan man gøre sig lektorklar på et oplyst grundlag og medvirke til at skabe en uddannelse med krav og dybde.

 

Emneord: 
Litteratur