Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt", "Marte Meo - udviklingsstøttende samspil mellem mennesker", "Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne" og "Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder"

2 x Marte meo med forskellig læsevenlighed

Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt

Jytte Birk Sørensen
Fra diagnoser – til udviklingsstøttende kontakt
Dansk Marte Meo Center 2019, 184 sider - 289,95 kr. (vejl.)

Pernille Roug og Jane Larsen
Marte Meo. Udviklingsstøttende samspil mellem mennesker
Hans Reitzels Forlag 2019, 272 sider - 250 kr.

Mads på otte år er voldsomt jaloux på sin lillebror. Det skaber store konflikter i familiens hverdag. I det hele taget er dagligdagen med Mads meget konfliktfyldt, og især mor synes, at det er svært at finde varme følelser frem for Mads.

Familien får tilbudt et Marte Meo-forløb. Efter tre film kan familien afsluttes. De har nu hver dag gode og hyggelige stunder sammen, konfliktniveauet er meget lavt, og mor har fået øje på, at hun har en elskelig dreng. Sådanne forløb er magiske at opleve og genkendes af alle, som arbejder med Marte Meo.

Marte Meo er en udviklingsstøttende, videobaseret samspilsmetode. Mange sundhedsplejersker og pædagoger i daginstitutioner er uddannet i metoden. Langt det meste Marte Meo-arbejde udføres inden for børneområdet og har børn med problemskabende adfærd i fokus.

De to bøger er begge skrevet af erfarne Marte Meo terapeuter med mangeårig erfaring som terapeuter og undervisere af kommende Marte Meo terapeuter og supervisere på uddannelsen.

Jytte Birk Sørensens sigte med bogen "Fra diagnoser – til udviklingsstøttende kontakt" er at problematisere den tiltagende psykiatriske diagnosticering af børn og unge. Jytte Birk Sørensen argumenterer for at tilbyde børn og unge et udviklingsstøttende samspil som alternativ til psykiatrisk behandling og for et børnesyn, som retter sig imod barnets miljø og opvækstbetingelser fremfor iboende vanskeligheder hos barnet.

Forskningen i tilknytning og tilknytningsforstyrrelser og -erfaring fra praksis er afsættet for argumentationen. Alternativet til psykiatrisk behandling er at tilbyde behandling med Marte Meo-metoden.

Praksiseksempler og beskrivelse af metoden giver konkrete idéer til, hvordan omsorgspersoner kan støttes i at styrke et barns trivsel.

Bogen er udgivet af Dansk Marte Meo Center, som ejes af Jytte Birk Sørensen. En hjælpsom redaktør kunne have hjulpet med at gøre bogen mere læsevenlig ved at luge ud i de lange sætningsopbygninger med indskudte sætninger, de mange sammensatte ord og med konsekvent litteraturhenvisning til den nævnte forskning.

Let sprog og bred appel

Læsevenlig er til gengæld Pernille Roug og Jane Larsens bog. Sproget flyder let, og den taler til både hjerne og hjerte.

Formålet er, skriver forfatterne i indledningen, at udbrede kendskabet til Marte Meo. Metoden beskrives detaljeret og illustreres med cases. Der er appel til både den, som gerne vil have indblik i, hvad Marte Meo går ud på, samt til den erfarne Marte Meo terapeut og til den studerende, som er tildelt sit helt eget kapitel.

For den erfarne er der god mulighed for at få skærpet og genopfrisket sin kunnen og i tilgift få nogle gode sætninger med i bagagen til fremtidige tilbagemeldinger.

Bogen beskriver arbejdet med forældre og børn, daginstitutionspersonale og børn, lærere og børn samt demente og plejepersonale. Marte Meo-metoden lægger sig op ad den neuroaffektive udviklingspsykologi og tager, uanset om det gælder små eller store, udgangspunkt i den følende og sansende hjerne.

Let tilgængelig og praksisnær bog og en god følgesvend til Marte Meo-folket.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske, Marte Meo terapeut.

 

Tager på fornem vis den studerende ved hånden

Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne

Diana Astrup, Thea Quist Hjørnholm, Peter Stray Jørgensen (red.)
Det gode bachelorprojekt i sundhedsuddannelserne
Samfundslitteratur 2019, 475 sider – 349 kr. (vejl.)

”Det gode bachelorprojekt” er et brugs- og opslagsværk til studerende i sundhedsuddannelserne baseret på en kombination af teori og redaktørernes egne erfaringer. Formålet med bogen er at give den studerende viden om, hvordan en videnskabelig undersøgelse principielt gennemføres, og hvordan sådan en formidles i et bachelorprojekt med bestemte krav og kriterier i forhold til form og indhold og viden om processen og produktet.

Bogen kombinerer den undersøgende virksomheds proces- og produktarbejde og lykkes med at samle disse elementer i én bog, hvor det ikke kun overordnet beskrives, hvad man kan gøre, men også hvordan det kan gøres. For den som kender bogen ”Den gode opgave”, er denne bog let genkendelig og komplementerer opgaveskrivningens faser, struktur og indhold.

At den undersøgende virksomhed netop indeholder både proces og produkt synliggøres igennem bogens kapitler og konkretiseres igennem praktiske arbejds- og planlægningsredskaber, som motiverer den studerende i både proces- og skrivearbejdet.

Det er befordrende, at der igennem bogen er konkrete praktiske og skrivetekniske eksempler, hvorved der bindes bånd fra teoretiske anvisninger til praktisk anvendelse i produktarbejdet.

Det fungerer desuden fortrinligt med opsamlingsbokse systematisk placeret igennem kapitlerne, som fremhæver vigtige elementer af de forskellige afsnit.

Det fremmer bogens formål som opslagsværk og giver læseren et hurtigt overblik over indhold, samtidigt med at boksene er direkte handlingsanvisende.
Bogen tydeliggør kontinuerligt de spørgsmål, der skal stilles i processen og til det produkt, som den studerende bør forholde sig til.

Bogen giver forslag til svar på spørgsmålene ved at nuancere med adskillige muligheder, og der argumenteres med belæg både for og imod de forskellige forslag. Bogen tager på fornem vis den studerende ved hånden, fører ham igennem procesarbejdet, giver anvisninger til de valg, der skal træffes, og viser muligheder herfor.

Der bygges bro mellem procesarbejdet og produktet ved at tydeliggøre systematikker for, hvor og hvordan procesarbejdet kan formidles i bachelorprojektets form.

Bogen opfylder til fulde sit formål og er en guide til hvad og hvordan i såvel procesarbejdet som i formidling af det skriftlige produkt, når der arbejdes med kvalitativt og kvantitativt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er især bemærkelsesværdigt, at redaktørerne bevæger sig ud i innovationsarbejde og nuancerer muligheder og metoder hertil og netop italesætter ligheder og forskelle af betydning for processens formidling.

Bogen kunne med fordel også nuancere kvalitetsudviklingsarbejdets metoder og formidlingsmuligheder. Redaktørerne lægger dog ikke op til, at bogen skal kunne stå alene som metodebog, hvorfor den med fordel kan suppleres med litteratur til uddybning af de metodiske muligheder og valg.

Lene Søndergård Andersen, ph.d., cand.cur. og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, VIA University College.

Systemet diskuterer borgerens fremtid - uden borgeren

Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder

Bagga Bjerge og Esben Houborg (red.)
Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder
Aarhus Universitetsforlag 2019, 208 sider – 249,95 kr.

Bogen rummer teoretiske overvejelser om håndtering af komplekse lidelser, symptomer og problemstillinger, aktuelle emner for enhver sygeplejerske.

Bogen afslører desværre, at ”Intet om mig uden mig” endnu slet ikke er implementeret i dansk, socialt arbejde, og bogen er ikke opmærksom på denne defekt. Psykiatri, stofbehandling, bostøtte, jobtilbud, hjemmesygepleje og socialpsykiatri holder tre timers møder og diskuterer borgerens fremtid – uden borgeren.

I bogen skriver man, at ”man løser borgerens problemstillinger”, men i moderne, socialt arbejde hjælper man altså borgeren med selv at løse sine problemer. Og det er meget uheldigt, at man i en bog, der understreger ordenes magt, skriver om ”komplekse borgere”, når det handler om borgere med komplekse problemer.

Igennem hele bogen er der mange sætninger, jeg må læse flere gange for at prøve at forstå dem.

For en sygeplejerske på gulvet ligner det en uinteressant overvejelse, om fagspecifik viden er konstrueret eller orienteret mod realisme, og bogen promoverer en netværksmodel med et ejendommeligt syn på symptomers forhold til lidelse, problemer og handlinger. Søvnstudiet i bogen bygger på interview med fem borgere og er meget abstrakt.

Der er dog enkelte pointer, sygeplejersker virkelig kan blive inspireret af. Bl.a. når borgeren oplever, at der er masser af penge, men intet nærvær i behandlingssystemet, og de deraf følgende overvejelser om, hvornår vi hjælper med nærvær, og hvornår vi hjælper med produkter.

En kort beskrivelse af konfliktmægling i arbejdet må også inspirere sygeplejersker.

Jeg arbejder med kræftpatienter, der ofte samtidig har KOL, diabetes og depression, så bogens overvejelser om sekventiel, parallel eller integreret behandling burde også være relevant for mig. Forfatterne foreslår desværre heller ikke her, at man rådfører sig med borgeren, så det bliver ikke via denne bog, at kvaliteten af sygeplejen højnes gennem involvering.

Stine Riegels Læsøe, palliationssygeplejerske, Vigerslevhus – tidligere socialsygeplejerske.

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Margaret Lindhardt
En julekalender - 24 nedslag på Decembervej
Eksistensen 2019, 128 sider – 125 kr.

Giro 413 er kendt af de fleste danskere over 60. Den kendte stemme bag lytternes musikønsker og tilhørende indsamling af penge til dårligt stillede børn og unge, Margaret Lindhardt, har begået en skriftlig julekalender med et kapitel til hver dag i julemåneden. Hun arbejdede i 36 år i Danmarks Radio, og hun kender de danske sange og salmer. Hun tager udgangspunkt i nogle af dem i enkelte kapitler.

Udgangspunktet i bogen er kristent, og kapitlerne kredser om julebudskabet, naturen, de mange foredrag, hun har holdt, og de valg, hun har truffet. Desuden indeholder bogen refleksioner over, hvordan man modtager gaver, som man ikke umiddelbart synes om – og andre vanskelige emner. En julekalender til fans og fornuftige.
 

Linda Burlan Sørensen
En håndbog for terapeuter. Stressbehandling med metakognitiv terapi
Neokognitivt institut 2019, 320 sider – 299,95 kr. (vejl.)

Selvfokus er problemet, når stress skal behandles. Der er spot på tanker, følelser og fornemmelser – og det er problemet, mener forfatteren til denne bog. Den metakognitive terapi er effektiv over for stress, fordi den beskæftiger sig med, hvordan den stressramte tænker og ikke hvad, hun eller han tænker.

Den ramte skal lære, at det ikke er tanker, der udgør problemet, men responsen på dem. Gennem metakognitiv terapi kan bekymringstimer og grublerier reduceres, så den ramte kan handle på det, der er det reelle problem. Og hvordan når man så dertil? Det viser bogen gennem sessioner med forskellige personer og diverse øvelser. Det er læsning for terapeuter og særligt interesserede, synes jeg, hvilket også fremgår af titlen.
 

Cecilie Lind
Mit barn. Digt
Gyldendal 2019, 136 sider – 199,95 kr. (vejl.)

Moderskab og myter hænger sammen. Der er mange af de sidste, men dem afliver forfatteren til dette langdigt godt og grundigt. Det yndige barn, den store glæde, den vellykkede amning, det knusende gode parforhold. Sådan ser Cecilie Linds verdensbillede ikke ud.

Hun er ind imellem aldeles rasende på det hele og har tanker om døden, om sin egen mor, om at være en dårlig mor, om at tro at barnet er dødt, om den ældre partner og far til barnet, som er litteraturanmelder og digter:

”jeg lover barnet: når far dør må du få alle hans knogler som rangler
far er gammel
han dør
før mig
fra dig
fra mig …"

Det kan man ikke vide med sikkerhed.

 

 

Emneord: 
Litteratur