Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Kræft - klinik og sygepleje", "Inden jeg har talt til fem", "Se. hvem jeg er" og "Åndelig omsorg".

Målet er at øge kendskabet til alle elementer i kræftpatienters forløb

Kræft - Klinik og Sygepleje

 Lene Sigaard og Anette Brieghel Birgens (red.)
Kræft – klinik og sygepleje
Fadl’s Forlag 2019, 468 sider – 399,95 kr.

Hyppigheden af kræftsygdomme er stigende i store dele af verden, og i vores industrialiserede, vestlige verden bliver omkring hvert tredje menneske ramt. På trods af de seneste årtiers markante fremskridt inden for forskning, diagnostik og behandling koster kræftsygdomme stadig mange liv. Indenfor de sidste årtier har sundhedsvæsenet ændret sig markant, og flere behandlingsforløb afvikles ambulant.

Senest kunne Sundhedsdatastyrelsen vise, at en stadig større andel af de patienter, der viser sig at have kræft, er nået frem til hurtig behandling gennem et kræftpakkeforløb. I 2018 kom 87,6 pct. af alle nye kræftpatienter i behandling som led i en kræftpakke. Det er 3,5 procentpoint flere end i 2013.

Det er glædeligt, men der er desværre stadig stor ulighed mellem køn og mellem sociale grupper mht. hvor hurtigt, man opsøger læge. Mænd og socialt dårligt stillede er ikke så hurtige til at søge hjælp. Alt dette står der ikke så meget om i den nye bog om Kræft – klinik og sygepleje. Til gengæld står der megen anden brugbar viden, hvis man er ny sygeplejerske eller sygeplejestuderende inden for faget onkologi eller hæmatologi.

Bogens overordnede mål er at øge kendskabet til alle elementer i kræftpatienters forløb, pleje og behandling med et overordnet mål om rettidig omsorg.

Da jeg fik denne nye lærebog om kræftsygepleje i hånden, må jeg indrømme, at jeg blev stolt af mit fag og på mine kollegaers vegne. Dette er en ny type publikation, der består af en blanding af både det hæmatologiske og onkologiske speciale. Målet med bogen er at samle de kliniske områder og vise, hvor kompleks flerfaglig sygepleje til kræftpatienter er. Flere af sygeplejeforfatterne til denne bog er aktive i Fagligt selskab for kræftsygeplejersker, bl.a. inden for de fem særlige interessegrupper (SIG-grupper).

Som med alle andre lærebøger må man sande, at udviklingen nogle gange overhaler udgivelsen af en ny bog, alene inden for mit speciale stråleterapi kommer der hele tiden ny viden til. Behandlingerne ændrer sig flere gange på et år, så lærebøger forældes hurtigt.

eg mangler nogle kræftsygdomme i del 2, f.eks. Sarkom og kræft i endetarmen, men her kan jeg være påvirket af mit daglige arbejde. Jeg behandler disse patientgrupper hver dag. Specialet kræftsygepleje og behandling er kæmpestort og svært at beskrive, alligevel formår denne bog i al sin enkelthed at give et godt overblik og forståelse for kompleksiteten inden for pleje og behandling af kræftpatienter og deres pårørende.

Bogen er opdelt i tre dele. I del 1 og 2 afsluttes hvert kapitel med studiespørgsmål. Del 3 om sygepleje er spækket med cases og refleksionsspørgsmål. Der findes ingen facitliste, og spørgsmålene er gode til at starte en faglig dialog. Læs og brug den før din naboafdeling.

Helle Mathiasson, sygeplejerske og Stråleterapeut, Master i Professionel Kommunikation, formand i Fagligt selskab for Kræftsygeplejersker. Ansat i Onkologisk afdeling Stråleterapi på Herlev Hospital.

Dans og få hjælp til at mestre kræftbehandling

Inden jeg har talt til fem

Thomas Stampe
Inden jeg har talt til fem - Hvad et cyberattack hos Mærsk og en kræftsygdom kan lære dig om krisestyring
Forlaget Grønningen 1, 2019 155 sider - 249,95 kr. (vejl.)

”Man kan ikke være ked af det, når man danser,” siger forfatteren, og så danser han.

Bogen beskriver, hvordan han bruger planlægning til at få firmaet igennem den akutte krise, det er i, og sideløbende hvordan han planlægger at komme igennem behandlingen af sin egen voldsomme kræftsygdom.

Lyder enkelt. Er svært. I bogen er der hjælp at hente.

En vigtig forudsætning er at gøre sig klart, hvem der er vigtigst for dig, og sørge for at kommunikationen til dem er ærlig og ensartet. Der er ikke plads til misforståelser eller mistillid.

”Læg en plan for det, du kan gøre noget ved, for hvordan du kommer fra A til B og derfra helt til Å.” Det er budskabet.  Hold målet for øje, sæt synlige delmål og prioriter knivskarpt. Hvis målet er at leve, er det nødvendigt, at målet fra A til B er at spise, tælle kalorier, tage kvalmemedicin og sørge for daglig motion. Kampgejsten skal bevares.

Er det ikke umuligt at gennemføre noget så skematisk i en forfærdelig livsfase? Jo, og forfatteren løber da også ind i situationer, han har svært ved at se sig igennem, men også her hjælper han læseren via sin egen situation og nøje anvisninger. Han siger ofte i sit lange kræftforløb til sig selv: ”Inden jeg har talt til fem, skal jeg op af den sofa.”

Bogen er en gave til sygeplejersker, for vi møder både personer med kronisk kræftsygdom og personer i de akutte stadier.

Michala Eich, sygeplejerske

Forenklet fremstilling af personer med demens

Se hvem jeg er!

Anne Marie Mork Rokstad
Se hvem jeg er! Personcentreret omsorg ved demens
Samfundslitteratur 2019 125 sider – 149 kr. (vejl.)

Bogens intention er at synliggøre, hvordan teorier om personcentreret omsorg kan omsættes i praksis for mennesker med demens. Bogens primære målgruppe er studerende inden for sygepleje, fysio- og ergoterapi.

Bogen gengiver detaljeret socialpsykologen Tom Kitwoods teori om anerkendelsen af den enkelte person med demens og om de overordnede værdier, som er forudsætningen for, at personen får den bedst mulige livskvalitet.

Bogens eksempler på hvordan teorierne kan anvendes i praksis, inddrager imidlertid kun personer med relativt enkle, kognitive problemstillinger. Personerne har ingen vanskeligheder med at forstå forhold omkring f.eks. hygiejne, toiletbesøg eller måltider.

Det betyder, at den studerende ikke rigtig får et indtryk af, hvad hun kan gøre i praksis for at håndtere dilemmaer mht. både at se omverdenen fra personens perspektiv og tilgodese de forskelligartede vitale behov, der ofte karakteriserer gruppen af personer med demens.

Læsningen af bogen er vanskeliggjort af en uklar disponering, forbytninger af navne i en case og tidvis alt for lange sætninger.
Det er synd, at bogens intentioner ikke bliver foldet ud, fordi alle personer med demens netop har behov for, at omsorgen sigter på at forbedre den enkeltes livskvalitet på alle områder.

Kirsten Gotfredsen, sygeplejerske, Konsulent Masterclass på Demensområdet

Lad den åndelige omsorg ånde

Åndelig omsorg

Vibeke Østergaard Steenfeldt, Niels Christian Hvidt og Dorte Toudal Viftrup (red).
Åndelig omsorg
Munksgaard 2019, 244 sider – 295 kr. (vejl.)
 Vi kan godt selv mærke det. Når livet rystes, væltes eller forandres, har det betydning for, hvordan vi bliver mødt, set og lyttet til.

Bogen handler om, hvilken betydning åndelig omsorg har for patienter og borgere, som oplever store forandringer i livet. Forandringer som kan medføre eksistentielle bekymringer og sårbarhed. Forfatterne beskriver, hvordan åndelige behov kan vise sig i praksis, og hvordan professionelle kan yde åndelig omsorg.

Åndelig omsorg kan ikke defineres på to linjer. Derfor bliver læseren taget ved hånden fra begyndelsen. Med afsæt i filosofi, praksis og forskning får læseren indblik i emner som barmhjertighed, den svære samtale og åndelig omsorg til nybagte forældre, den muslimske og den kristne patient.

Forfatterne forholder sig til barrierer for at yde åndelig omsorg, og kapitlerne er krydret med samtaleguides, refleksionsøvelser og modeller, der kan understøtte den professionelle i at yde åndelig omsorg.

Bogen har med sine knap 250 sider formået at udfolde begrebet åndelig omsorg fra forskellige tilgange og perspektiver i letlæselige kapitler. Forfatterne tager udgangspunkt i cases og spinder dem sammen med kapitlets emne, hvilket gør bogen praksisnær og levende. Bogen hjælper den professionelle med at huske at være opmærksom på, at åndelig omsorg forudsætter personlig indsigt og refleksion over egne værdier og ståsted, fordi værdierne kan udfordres i mødet med den anden.

’Åndelig omsorg’ er et vigtigt indspark i et senmoderne sundhedsvæsen, hvor blødere områder som åndelig omsorg kan have svære betingelser. Åndelig omsorg er ikke en ekstra indsats, men en del af et helhedsorienteret perspektiv, og det formidler forfatterne på en velskrevet og vedkommende måde.

Bogen henvender sig til flere professioner, herunder sygeplejersker og studerende, som arbejder med mennesker, der befinder sig i eksistentielle og livsforandrende omstændigheder.

Heidi Krohn Didriksen, MKS, udviklingssygeplejerske, fagområdegodkendt i det specialiserede palliative fagfelt, Hospice Søholm

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning


Anne-Dorte Krapper
Håndbog i sygepleje Onkologi
FADL’s Forlag 2019, 135 sider – 149,95 kr.
En lille, let bog til kittellommen, der kan besvare mange af de spørgsmål, sygeplejersker og studerende kan fundere over, hvad enten de er nye på en kræftafdeling eller har været ansat et stykke tid.

Et kapitel om seksualitet er det endda blevet til, hvilket forlaget skal have ros for, men det er et ganske kort kapitel, som samtidig behandler emnerne psykologi og åndelig omsorg (eksistentiel omsorg).

I øvrigt beskrives de fire hovedtyper inden for kræftsygdomme, kræftpakkeforløb, ambulant kræftbehandling, basal vs. specialiseret sygepleje, arv og kræft – genetisk rådgivning, for at nævne nogle få af de mange emner.

Bogen indeholder ni referencer, som man må ty til, hvis man ønsker at fordybe sig eller finde referencer, som er knyttet til et specifikt område inden for kræftsygepleje og behandling.

 

Marianne Breds Geoffroy
Ramt af stress – hvad kan du selv gøre?
Akademisk Forlag 2019, 224 sider – 299,95 kr.
En let forståelig bog om stress og gode råd om at forebygge stress. Der er ikke tale om en fagbog, men om en opslagsbog til interesserede eller stressramte og måske også deres pårørende.

Forfatteren er psykiater og har i mange år behandlet stress og angst hos unge og voksne.

Over 15 kapitler beskriver hun bl.a. de tre stressdiagnoser, symptomer, kroppens signaler, den genetiske komponent, arbejdsgiverens rolle og ansvar samt forebyggelse og problemløsning.

Bogen indeholder mange illustrative cases, som gør det let at forstå, hvad der er på spil i de enkelte kapitler. I et af dem kobler forfatteren angstlidelser og stress og fortæller, hvordan stress hos mennesker med angst giver længere forløb, fordi disse mennesker har vænnet sig til angst siden barndom og ungdom og derfor ikke genkender forvarsler på stress.

 

Torben Bremann, Martin E. Mathiessen
Overfladeanatomi – et funktionelt billedatlas
Frydenlund 2020, 191 sider – 299 kr. (vejl.)
En leder af et træningscenter, en tandlæge/læge og en tegner har begået et billedatlas over kroppens muskler. Der er tale om en kombination af fotografi og tegning, som jeg ikke har set tidligere.

Sort-hvide fotografier bliver ledsaget af enkle stregtegninger, hvor musklerne er illustreret med røde skraveringer. En pædagogisk strategi, som anvendes til at gennemgå kroppens muskelgrupper en for en.

Desuden beskriver forfatterne musklens udspring, tilhæftning, funktion, og hvordan den kan testes. Bogens sidste 65 sider beskriver træningsøvelser for hele kroppen med og uden redskaber.

Modellen, som er fotograferet gennem hele bogen, er en veltrænet person, hvis fysionomi er velegnet til formålet. Mange svulstige muskler træder tydeligt frem. Et billedatlas for den træningsinteresserede, nørden eller den person, som vil være fysioterapeut, kiropraktor eller noget beslægtet.
 

 

 

 

Emneord: 
Litteratur