Generel manuskriptvejledning

Manuskripter, der ønskes offentliggjort i Fag&Forskning og Sygeplejersken, skal være i overensstemmelse med nedenstående redaktionelle retningslinjer.

Manuskriptet bedømmes under forudsætning af, at det kun er sendt til Fag&Forskning/Sygeplejerskens redaktion og ikke tidligere har været offentliggjort.

Manuskriptet sendes som e-mail med vedhæftet fil til: redaktionen@dsr.dk. Redaktionen kvitterer for modtagelsen og angiver et journalnummer, der bedes anført ved fremtidige henvendelser. Bekræftelsen sker som regel inden for en uges tid. 

Følgebrev

I et følgebrev angives artikeltype:

 • Peer reviewed, Fagligt Ajour eller Journal Club til Fag&Forskning.
 • Mindeord, debat/læserbreve/kommentarer til Sygeplejersken.
 • Akademisk afhandling til online publicering

Desuden skrives navn, stilling, privatadresse, arbejdsadresse, mobilnummer, e-mail og medlemsnummer på alle forfattere. Det skal fremgå, hvem der er kontaktperson. CPR-nummer og bankoplysninger oplyses på forfattere, som ikke er medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Manuskriptet

Manuskriptet skal være skrevet i word med 1,5 linjeafstand med almindelig margenafstand. Alle ark nummereres fortløbende i øverste højre hjørne. Der skrives med fast venstre margin, og nyt afsnit markeres ved at springe en linje over. Skriftstørrelsen skal være 12 punkt, og der skrives med almindelige typer og små bogstaver undtagen, hvor dansk retskrivning kræver stort begyndelsesbogstav. Undgå rammer, understregninger, kursiveringer, fed skrift o.l. På side ét (titelark) skrives artiklens titel og forfatteren/forfatternes fulde navn(e), uddannelser og stillingsbetegnelse(r).

Forfattere

Antal forfattere kan højst være fire. Rækkefølgen af forfattere bør være en fælles beslutning blandt alle medforfattere. Hvis ikke en enkelt person nævnes (først) som hovedforfatter, nævnes forfatterne i alfabetisk orden. Når en artikel har mere end én forfatter underskrives forfatterskabsklæringen. Find den her

Sprog

Sproget skal være læsevenligt, præcist og klart dansk. Eventuelle citater oversættes til dansk. Navne på personer skrives altid helt ud. Organisationer, foreninger o.l. skrives altid helt ud første gang, de nævnes i teksten, evt. med en anerkendt forkortelse i parentes bagefter. Siden kan forkortelsen benyttes. Dansk Sygeplejeråd skrives altid helt ud. Retskrivning og tegnsætning følger Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogens seneste udgave. Der anvendes grammatisk komma.

Dansk stavemåde anvendes ved brug af medicinsk skriftsprog. Dvs., at græsk-latinske ord, som ved tilføjelse af endelser, eller som på anden måde er fordanskede, staves på dansk (f.eks. psykopati, koledokotomi, uræmisk, rektal). Latinsk og græsk stavemåde benyttes kun, hvis ordene anvendes i den originale form og i ordsammensætninger, hvor første ord er latin eller græsk (f.eks. choledochotomia, thoraxdræn).

Lægemidler nævnes med den generiske betegnelse. Skriv ”paracetamol” og ikke ”Panodil” eller ”Pamol”. Efter den generiske betegnelse kan et eller flere præparatnavne nævnes i parentes.

Der anvendes følgende forkortelser: bl.a., ca., dvs., etc., evt., f.eks., jf., mv., osv., pga., pr., p.t. Desuden forkortes måleenheder (f.eks. mg, ml, cm, m, kHz) og titler (f.eks. cand.cur., dr.med., ph.d.). "Kroner" og "nummer" forkortes til "kr." og "nr." efter et numerisk tal, f.eks.: "Det koster 50 kr." og "nr. 32", men skrives ellers helt ud, f.eks.: ”Det koster flere hundrede kroner” og ”I det seneste nummer af bladet”. Det matematiske symbol ”%” skrives ”pct”.

Alle tal fra nul til og med ni skrives med bogstaver, dog med følgende undtagelser:
- ved bindestreg, 1-6, 7-12.
- ved periodeangivelser, eksempelvis 1.5.-24.12.2005.

Der benyttes ikke fodnoter i Fag & Forskning.

Fotos

Digitale billeder sendes i jpg-format og skal være mindst 300 dpi. 

Manuskriptet

Manuskriptet kan være opbygget af følgende elementer i nævnte rækkefølge. Ny side påbegyndes for hvert element:

 • Titelark
 • Resumé
 • Artikeltekst
 • Litteraturliste
 • Figurer
 • Figurtekster
 • Tabeller
 • Tabeltekster
 • Bokse

Artiklens indhold og længde afgør, hvor mange elementer der skal medtages. Alle manuskripter skal som minimum bestå af et titelark og en artikeltekst. Manuskriptvejledningen bygger på Vancouver-gruppens anbefalinger, senest opdateret i 2015. 

Læs mere her:  Larsen A, Egerod I. Gensyn med Vancouverreglerne. Sygeplejersken 2015;(3):82-5


Titelarket skal indeholde:

 • En kort og informativ titel, der angiver, hvad artiklen handler om
 • Forfatternes fulde navne, stillingsbetegnelse og akademiske grader. Hvis forfatternes grunduddannelse ikke fremgår af stillingsbetegnelsen, skal det anføres særskilt. F.eks.: Projektleder, sygeplejerske NN.
 • Rækkefølgen, hvori forfatterne skal nævnes, skal fremgå.

Resumé

Resuméet må højst fylde 1.200 tegn med mellemrum og skal indeholde følgende:

 • Konklusion eller hovedbudskab – og, hvor det er muligt
 • Metode
 • Resultater
 • Betydning for sygeplejen.

Desuden angives 3-5 nøgleord. Redaktionen sørger for, at resuméet bliver oversat til engelsk. Det engelske resumé benyttes ved indeksering i databaserne Cinahl, SveMed+. Desuden kan det læses på Bibliotek.dk. og i vores artikelarkiv.

Artikeltekst

Redaktionen lægger vægt på, at artikler og øvrige indlæg er kortfattede, og at litteraturhenvisninger begrænses til de nødvendigste. I tabel 1 er øvre grænse for antal tegn i brødteksten i forskellige artikeltyper angivet. Dvs., at overskrift, forfatternavne, resumé, litteraturliste, figurer, tabeller, bokse m.v. ikke tælles med.

Tegn med mellemrum, maksimum

Antal tegn med mellemrum i brødtekst i artikelkategorier online, i Sygeplejersken og i Fag&Forskning:

Artikelkategori online:

<Ajourført pr. den 9. marts 2018>

Akademisk afhandling

1.200 tegn m.m.

Artikelkategorier i Sygeplejersken:

 

Studerende i praksis 

2.200 tegn m.m.

Anmeldelser, tre kategorier

1.300 tegn m.m.

 

1.900 tegn m.m.

 

3.000 tegn m.m.

Debat

 

Kommentar (for alle, som ønsker at kommentere en artikel)

1.800 tegn m.m.

Læserbreve (kun for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd)

1.800 tegn m.m.

Mindeord

1.300 tegn med mellemrum

Artikelkategorier i Fag&Forskning:

 

Fagligt Ajour

12.000 – 15.000 tegn m.m.

Resumé

1.200 tegn m.m.

Blå bog

150 – 300 tegn m.m. per person

Peer Reviewed

18.000 – 25.000 tegn m.m.