Manuskriptvejledning til Fagligt Ajour

Fagligt Ajour er faglige artikler, som skal formidle indsigt, viden og perspektiv i forhold til klinisk og teoretisk udvikling inden for sygepleje eller beslægtede fag.

Artikler til Fagligt Ajour skrives af sygeplejersker og/eller andre fagpersoner. Artiklerne skal formidle indsigt, viden og perspektiv i forhold til klinisk og teoretisk udvikling inden for sygepleje eller beslægtede fag. Fokus i artiklerne er rettet imod professionelle, som ikke nødvendigvis er specialister på det område, der beskrives. Det er derfor væsentligt at vise, hvordan artiklens hovebudskaber kan anvendes i praksis.

Artiklerne godkendes af en fagredaktør efter sygeplejefaglig vurdering af relevans og niveau, interesse, nyhedsmæssig værdi, målgruppe, længde og sprog. Målet er at fremme kvalitetsarbejde inden for sygeplejen. Artiklen må fylde 12.00-15.000 tegn med mellemrum.

Manuskripter kan sendes til Fag&Forskning uden forudgående aftale, men forfatteren opfordres til at kontakte fagredaktøren for råd og vejledning om indhold, vinkling, vægtning, form og omfang af manuskriptet.

Manuskriptet

Manuskriptet skrives i overensstemmelse med Generel manuskriptvejledning og ledsages af en forfatterskabserklæring, hvis artiklen har mere end én forfatter. Manuskripter kan være opbygget af følgende elementer i nævnte rækkefølge. Ny side påbegyndes for hvert element:

 • Titelark
 • Resumé
 • Artikeltekst
 • Litteraturliste
 • Figurer
 • Figurtekster
 • Tabeller
 • Tabeltekster
 • Bokse

Artiklens indhold og længde afgør, hvor mange elementer der skal medtages. Alle manuskripter skal som minimum bestå af et titelark og en artikeltekst. Manuskriptvejledningen bygger på Vancouver-gruppens anbefalinger, senest opdateret i 2013.

Titelark

Titelarket skal indeholde:

 • En kort og informativ titel, der angiver, hvad artiklen handler om (<100 tegn)
 • Forfatternes fulde navne, stillingsbetegnelse og akademiske grader. Hvis forfatternes grunduddannelse ikke fremgår af stillingsbetegnelsen, skal det anføres særskilt. F.eks.: Projektleder, sygeplejerske NN.

Rækkefølgen, hvori forfatterne skal nævnes, skal fremgå.

Resumé

Resuméet må højst fylde 1000 tegn uden mellemrum og skal indeholde følgende:

 • Konklusion eller hovedbudskab – og, hvor det er muligt
 • Metode
 • Resultater
 • Betydning for sygeplejen.

Desuden angives 3-5 nøgleord. Redaktionen sørger for, at resuméet bliver oversat til engelsk. Det engelske resumé benyttes ved indeksering i databaserne Cinahl, SveMed+ og Bibliotek.dk.

Artikeltekst

Redaktionen lægger vægt på, at artikler og øvrige indlæg er kortfattede, og at litteraturhenvisninger begrænses til de nødvendigste. I tabel 1 er øvre grænse for antal tegn i brødteksten i forskellige artikeltyper angivet. Dvs., at overskrift, forfatternavne, resumé, litteraturliste, figurer, tabeller, bokse m.v. ikke tælles med.

Tilbehør

Artiklen skal ledsages af følgende:

 • En kort blå bog på forfatterne. Den indeholder uddannelsesår, videreuddannelser og væsentligste arbejdssteder. Beskrivelsen må fylde 150 – 300 tegn med mellemrum.
 • Foto af forfatterne fra hårtop til midt på skuldrene, neutral baggrund. Høj opløsning, f.eks. 500 kb. Se vejledningen
 • Tre spørgsmål til debat ud fra artiklens hovedbudskaber.

Litteraturhenvisninger

Fagligt Ajour må indeholde 10 litteraturhenvisninger. Litteraturhenvisninger tager udgangspunkt i Vancouver-gruppens anbefalinger.

Læs mere:

Litteraturhenvisninger nummereres fortløbende i teksten med arabertal i parentes og i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang. Ved flere henvisninger samme sted angives referencetallene adskilt ved komma, men uden mellemrum, f.eks. (3,6,12). Ved mere end to fortløbende referencetal sættes bindestreg, f.eks. (4-8). Antallet af litteraturhenvisninger må ikke overstige det antal, der er anført i tabel 1.

Hvis flere referencer er anvendt, kan forfatteren efter litteraturlisten skrive: ”En fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatteren.” 

Der henvises kun til offentligt tilgængelige, skriftlige kilder og elektronisk materiale. Ved accepterede, men endnu ikke offentliggjorte tekster, angives kilden fulgt af ordene “i trykken" før årstallet. Litteratur, der ikke henvises direkte til i artiklen, undlades. Øvrige kilder må der henvises til i selve teksten. 

Referencer

Efternavn fulgt af initial(er) uden komma eller punktummer. Komma mellem flere forfattere.

Ved flere end tre forfattere tilføjes ", et al." efter tredje forfatters initial(er). Efter forfatterrækken sættes punktum. Herefter skrives artiklens/bogens titel, som påbegyndes på samme linje. Titlen skrives med stort begyndelsesbogstav, alle øvrige ord med småt også efter kolon. Navne og nationaliteter (på engelsk) skrives med stort begyndelsesbogstav. Undertitel medtages ikke. Punktum efter titel. 

Artikler

Efter artiklens titel skrives tidsskriftets navn, udgivelsesår, evt. årgang, nummer eller periode inden for årgangen i parentes og sidetal umiddelbart efter. Semikolon efter årstal, kolon efter tidsskriftets nummer eller periode og kolon før sideangivelse. Der skal ikke være mellemrum mellem årstal, semikolon, tidsskriftets nummer, kolon og sideangivelse. Sidetal angives fra side til side med bindestreg imellem. Ved sidste sideangivelse skrives kun de cifre, der er ændret. F.eks. skrives "fra side 213 til side 227" således: 213-27.

Tidsskriftets navn forkortes i overensstemmelse med det system, der anvendes i Index Medicus. 

Eksempel:

 1. Krishnasamy M, Corner J, Bredin M, et al. Cancer nursing practice development: understanding breathlessness. J Clin Nursing 2001;10:103-8.
 2. Andrews T. The management of breathlessness in palliative care. Nurs Stand 2002;17(5):43-52.

Bøger

Bøger og bogafsnit angives med forfatternavn(e), titel, evt. undertitel og udgave. Mellem titel og undertitel sættes punktum. Mellem titel og udgave sættes punktum. Herefter følger udgivelsesby, kolon, forlag, semikolon, årstal for udgivelse og punktum. Evt. sidetal anføres efter årstallet efter et p.
 
Eksempel: 
Saunders C. The management of terminal malignant disease. 2 ed. London: Edward Arnold; 1984; p. 6-13,35,226.

Kapitel i antologi

Efter forfatterens navn og artiklens titel sættes punktum, fulgt af "I:" redaktørens navn, komma og “editor(s)", punktum og bogens titel. Herefter følger udgivelsesby, kolon, forlag, semikolon, årstal for udgivelse og punktum. Sidetal anføres efter årstallet efter et p.
 
Eksempel:
Davis C. Palliation of breathlessness. In: von Gunten CF, editor. Palliative care and rehabilitation of cancer patients. Boston: Kluwer Academic Publishers; 1999. p. 59-73.

Mindre publikationer

Mindre publikationer anføres med den udgivende institution på forfatterens plads. 
 
Eksempel:   
Sundhedsstyrelsen. Specialuddannelser for anæstesisygeplejersker og intensivsygeplejersker. København: Sundhedsstyrelsen; 1996.

Elektronisk materiale

Artikler på internettet angives som trykte artikler. Herefter angives dato for søgningen, og hvor artiklen kan hentes.
 
Eksempel:
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.].

Andet

Interne rapporter, pjecer, opgaver eller lignende skrives ikke på litteraturlisten. Efter artiklen kan henvises til ikke publicerede rapporter eller opgaver, hvis det samtidig angives, gennem hvilken institution, afdeling eller person materialet kan skaffes. 

Tabeller og figurer

Væsentligste resultater af undersøgelser omtales i selve teksten, mens andre kan fremgå af tabeller og figurer. Alle tal og al tekst, der indgår i tabeller eller grafik, skal samtidig sendes til redaktionen som rene tal og tekst, da trykkeriet laver ny grafik på baggrund af tal og tekst.

Tabeller og figurer afleveres på hver sit ark papir, udskrevet med dobbelt linjeafstand. Der skal henvises til alle tabeller og figurer i teksten. De nummereres fortløbende med arabertal i den orden, hvormed de første gang optræder.

En tabel eller figur skal kunne læses uafhængigt af teksten i manuskriptet. Tal og oplysninger skal ikke samtidig fremgå af artiklen.

Når undersøgelsesmaterialet er meget lille - som tommelfingerregel, når mindre end 30 personer indgår - bør der drages forsigtige konklusioner. Der bør i givet fald kun påpeges tendenser. Ved undersøgelser hvor der indgår under 100 deltagere angives sædvanligvis absolutte tal. 

Hver tabel forsynes med overskrift med oplysninger om, hvad der er undersøgt, hvem eller hvad der indgår i undersøgelsen, hvornår den er foretaget, og om en beregning er angivet i absolutte tal eller procenter. Anmærkninger, forbehold og kilder anføres under tabellen.

Figurtekster skal informere præcist om, hvad figuren viser. Figurteksten udskrives med dobbelt linjeafstand på særskilte ark, der er nummereret svarende til figuren. Evt. forkortelser, der benyttes i figuren, skal forklares.

Ved tidligere offentliggjorte figurer skal forfatteren selv fremskaffe skriftlig tilladelse til, at figuren må benyttes i pågældende artikel. Tilladelse kan opnås fra den, der har copyright til det skriftlige materiale.

Bokse

En eller flere bokse kan ledsage artiklen. Bokse kan f.eks. indeholde:

 • Faktuelle oplysninger fra Internet, leksika eller andre artikler
 • en undersøgelses design og metode
 • cases
 • eksempler
 • henvisning til hjemmesider
 • anbefalet, supplerende litteratur
 • definitioner
 • adresser
 • handlingsanvisninger
 • bidragydere og projektdeltagere.

Forfatterskabserklæring

Antal forfattere kan højst være fire. For at kunne nævnes som forfatter, skal opfylde kravet til forfatterskab, som indebærer, at man kan tage offentligt ansvar for hele indholdet af artiklen. 
Hent forfatterskabserklæringen

Ved videnskabeligt arbejde, projekter og undersøgelser skal Vancouver-reglernes tre krav til forfatterskab være opfyldt. Forfatterne skal have bidraget væsentligt til:

 1. idé, planlægning og udformning af det beskrevne arbejde eller analyse og tolkning af data.
 2. udarbejdelse af detaljerede udkast til manuskriptet eller kritisk revision af indholdet.
 3. godkendelse af det endelige manuskript med henblik på offentliggørelse.

Forfatterskabserklæringen skal være underskrevet af samtlige forfattere. Bidragydere, som ikke opfylder kravene til forfatterskab, nævnes særskilt i manuskriptet evt. under taksigelser. I forfatterskabserklæringen bekræfter forfatterne også, at:  

 • der ikke er ophavsretlige problemer, kommercielle egeninteresser eller andre forhold, der kan medføre interessekonflikt.
 • nødvendige tilladelser til brug af data foreligger, og at nødvendig anonymisering af persondata er foretaget.
 • undersøgelser og projekter er udført redeligt i overensstemmelse med det beskrevne.

Sagsbehandling

Når redaktionen har modtaget en artikel, bedømmes den i første omgang af en fagredaktør. Hvis manuskriptet skal gennemarbejdes yderligere, vil det blive returneret til forfatteren med en vejledning. Indlæg, der ikke bringes, returneres med en begrundelse.

Fagredaktøren vil vurdere artiklens opbygning og sprog, og kan bl.a. komme med forslag til ny indledning, stramning eller en anden disposition, og der kan være yderligere behov for at få uddybet begreber eller faglige spørgsmål. Fagredaktøren forsyner artiklen med overskrift (rubrik), en kort præsentation af artiklen (manchet), små overskrifter i den løbende tekst (mellemrubrikker).

Den redigerede artikel med rubrikker og manchet godkendes af forfatteren. Illustration og layout er redaktionens ansvar. Redigeringsprocessen varierer i tid og omfang. Aktuelle emner kan bringes hurtigt på web, mens det kan vare måneder, før artikler af mere tidløs karakter bliver bragt.

Redaktionen godkender ikke manuskripter på forhånd og har ingen forpligtelse til at bringe artikler i Fag&Forskning, uanset hvem der måtte have støttet et projekt eller anbefalet offentliggørelse. 

Honorar

Faglige artikler honoreres pr. hel spalte tekst i tidsskriftet. Fast honorar aftales i visse tilfælde. Småstof honoreres ikke. 

Copyright

Forfatteren har copyright til sine egne artikler, når de har været offentliggjort i Fag&Forskning. Redaktionen anmoder om, at forfatteren angiver, at artiklen har været bragt i Fag&Forskning og i hvilket nummer. Copyrighten gælder ikke fotos og tegninger. 

Internet

Samtidig med, at en artikel bringes i Fag&Forskning, lægges en elektronisk udgave på www.dsr.dk. > Fag&Forskning

Databaser

Redaktionen sørger for oversættelse af resuméer af faglige artikler med henblik på indeksering i databaserne Cinahl, SweMed+ og Bibliotek.dk.

Dobbeltpublikation

Dobbeltpublikation kan finde sted i enkeltstående tilfælde, hvis de involverede tidsskrifter er fuldt informerede og enige herom. Ved tidligere eller samtidig publikation i et andet tidsskrift skal artiklen have en reference til pågældende tidsskrift.