Manuskriptvejledning til Peer Reviewed

Peer Reviewed er artikler, der formidler klinisk og teoretisk forskning og udvikling relateret til sygepleje. Artiklerne er gennem dobbelt blind bedømmelse inden eventuel publicering.

Denne manuskriptvejledning bruges sammen med Generel manuskriptvejledning.

Artikler, der behandler teoretiske, empiriske eller metodologiske emner på videnskabeligt niveau og med perspektiver, der relaterer sig til det sygeplejefaglige miljø, kan efter forfatternes ønske blive bedømt dobbeltblindt af to medlemmer af redaktionens videnskabelige bedømmelsespanel med erfaring i den anvendte forskningsdisciplin og det udforskede område. Se bedømmelsespanelet her.

Det forudsættes, at forfatterne har arbejdet efter god videnskabelig praksis og gældende Videnskabsetiske regler for Sygeplejeforskning i overensstemmelse med Helsinki-deklarationen fra 2013, hvis artiklen bygger på data om mennesker, dele af deres livsforløb eller indgriben heri. Om fornødent henviser forfatterne til godkendelse fra en videnskabsetisk komité og andre relevante, skriftlige tilladelser, der viser, at etiske, juridiske og ophavsretlige regler er overholdt.

Manuskripter, som redaktionen skønner egnede til bedømmelse, vil blive videresendt til mindst to af hinanden og forfatterne uafhængige personer i bedømmelsespanelet. Det videnskabelige bedømmelsespanel vil bedømme manuskriptet på originalitet, kvalitet og troværdighed i perspektiv af den nyeste litteratur på området.

Bedømmelsespanelet kan via redaktionen foreslå forbedringer af manuskriptet i form af uddybning, supplerende oplysninger og omskrivning. Bedømmelsespanelet kan også anbefale redaktionen at afvise manuskriptet. Redaktionen træffer den endelige afgørelse om godkendelse af manuskriptet.

Manuskriptet indsendes i endeligt bearbejdet form i overensstemmelse med de redaktionelle retningslinjer.

Dobbeltpublikation

Som hovedprincip bringer Fag&Forskning ikke artikler, der tidligere er eller samtidig bliver offentliggjort i andre tidsskrifter eller værker. Redaktionen forudsætter, at forfatterne kun indsender manuskripter til ét tidsskrift ad gangen, subsidiært anfører det, hvis manuskriptet også er sendt til et eller flere andre tidsskrifter. Hvis et manuskript har været offentliggjort tidligere i et udenlandsk tidsskrift, bedes forfatteren anføre det og medsende en kopi af den publicerede artikel. Hvis et manuskript er antaget til publikation i et udenlandsk tidsskrift, bedes det ligeledes anført.

Dobbeltpublikation kan finde sted i enkeltstående tilfælde, hvis redaktørerne på de involverede tidsskrifter er fuldt informerede og enige om at respektere et evt. publikationsinterval. Ved tidligere eller samtidig publikation i andet tidsskrift skal dette anføres i en fodnote sammen med en fuldstændig reference til pågældende tidsskrift.

I Fag&Forskning publiceres desuden Peer Reviewede artikler, der tidligere har været publiceret på engelsk i et internationalt tidsskrift. Redaktionen sørger for oversættelse til dansk, hvis artiklen skønnes at være relevant for danske sygeplejersker. Som forfatter til en artikel, der har været publiceret internationalt, er man velkommen til at foreslå redaktionen, at artiklen oversættes og publiceres i Fag&Forskning.

Forfatterskab

Enhver, der står opført som forfatter, skal have deltaget i en sådan grad i arbejdet, at vedkommende kan påtage sig ansvar for manuskriptets indhold. Jf.  Den danske kodeks for integritet i forskning, Uddannelses og forskningsministeriet, november 2014, afsnit 4. Forfatterskab og 4.1 Ansvarsområder. 
Se i øvrigt Den danske kodeks for integritet i forskning 

Hvis der er flere forfattere, må disse indbyrdes træffe afgørelse om i hvilken rækkefølge, de skal nævnes. Sædvanligvis nævnes forfatterne i alfabetisk orden. Hvis der er én hovedkraft, kan vedkommende nævnes først, fulgt af øvrige forfattere i alfabetisk orden. 

Personer, der har bidraget til arbejdet, men som ikke opfylder alle betingelser for at kunne stå opført som forfatter, kan nævnes i et særligt afsnit i slutningen af artiklen med en angivelse af, på hvilken måde de har bidraget.

Udformning af manuskript

Retningslinjerne for manuskripternes udformning gælder for forfatterne og er ikke bindende for, hvordan redaktionen offentliggør og præsenterer manuskripterne.
Manuskriptet sendes som vedhæftet fil i word til redaktionen@dsr.dk. I emnefeltet skrives: Peer reviewed

Alle oplysninger om forfatterne (titelblad, side 1) lægges på den første side.

Redaktionen kvitterer for modtagelsen og angiver et journalnummer, der bedes anført ved fremtidige henvendelser.

Layout

Manuskriptet skal være skrevet med linjeafstand 1,5. Der skrives med fast forkant, og nyt afsnit markeres ved at springe en linje over. Skriftstørrelsen skal være 12 punkt, og der skrives med almindelige typer og små bogstaver undtagen, hvor dansk retskrivning kræver stort begyndelsesbogstav.

Manuskriptet nummereres fortløbende i øverste højre hjørne. Side 1 er titelblad, side 2 er resumé på dansk. Selve artiklen begynder på side 3.

Titelbladet skal indeholde:

  • informativ, præcis og kort titel, evt. undertitel.
  • forfatternes navne, professionelle titler og akademiske grader,
  • den korrespondanceansvarliges adresse (e-mail).

På et særskilt ark kan medtages et begrænset antal taksigelser til relevante personer og institutioner. Vigtigst er det at angive, hvem der har ydet støtte og på hvilken måde, så evt. interessekonflikter er tydelige. Øvrige personer, som har ydet teknisk bistand, rådgivning, kritik, dataindsamling og andet nævnes, hvis de har givet tilladelse hertil.

Resumé

Det danske resumé må højst indeholde 1.200 tegn med mellemrum Resuméet bør om muligt struktureres med mellemrubrikker og skal som minimum oplyse om baggrund; formål og mål; design; metoder; vigtigste resultater; hovedkonklusion; relevans for klinisk praksis. Resuméet skal give en akkurat beskrivelse af artiklens indhold. Resumeet må ikke indeholde referencer eller forkortelser.

Under resuméet anføres 3-10 søgeord på dansk, der vil kunne anvendes ved indeksering. Søgeordene må svare til keywords i International Nursing Index.

Resumé på engelsk

Forfatteren vedlægger et forslag til resumé på korrekt engelsk (abstract), som i omfang svarer til det danske. Efter resuméet angives 3 - 10 keywords til brug ved indeksering i internationale tidsskriftsoversigter. 

Teksten

Manuskriptet må højst være på 18.000 – 25.000 tegn med mellemrum fraregnet titelblad, resumé og abstract.

De væsentligste resultater omtales i selve teksten, mens andre kan fremgå af figurer og tabeller. Der skal henvises til alle tabeller og figurer i teksten. Selve artiklen afsluttes med litteraturhenvisninger.

Sproget skal være læsevenligt, præcist og klart dansk. Citater skal oversættes. Evt. vanskeligheder med oversættelse kan forklares i noter. Efter aftale kan et andet skandinavisk sprog anvendes. Redaktionen forbeholder sig ret til at få manuskriptet oversat.

Der anvendes følgende forkortelser: bl.a., ca., dvs., etc., evt., f.eks., jf., mv., osv., pga., pr., p.t. Desuden forkortes måleenheder (f.eks. mg, ml, cm, m, kHz) og titler (f.eks. cand.cur., dr.med., ph.d.). “Kroner" og “nummer" forkortes til “kr." og “nr." efter et numerisk tal, f.eks.:“Det koster 50 kr." og “nr. 32", men skrives ellers helt ud, f.eks.: “Det koster flere hundrede kroner" og “I det seneste nummer af bladet." Symbolet “%" skrives “pct".

Alle tal fra nul til og med ni skrives med bogstaver, dog med følgende undtagelser:

  • ved bindestreg, 1‑6, 7‑12.
  • ved ordenstal og periodeangivelser, eksempelvis 1.5.‑24.12.2002.

Navne på personer skrives altid helt ud. Organisationer, foreninger o.lign. skrives altid helt ud første gang, de nævnes i teksten, evt. fulgt af en anerkendt forkortelse i parentes bagefter. Siden kan forkortelsen benyttes. Dansk Sygeplejeråd skrives altid helt ud. 

Retskrivning og tegnsætning følger Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogens seneste udgave. Der anvendes traditionelt (grammatisk) komma.

Dansk stavemåde anvendes ved brug af medicinsk skriftsprog. Dvs., at græsk‑latinske ord, som ved tilføjelse af endelser eller som på anden måde er fordanskede, staves på dansk (f.eks. psykopati, koledokotomi, uræmisk, rektal). Latinsk og græsk stavemåde benyttes kun, hvis ordene anvendes i den originale form og i ordsammensætninger, hvor første ord er latin eller græsk (f.eks. choledochotomia, thoraxdræn). Lægemidler nævnes med den generiske betegnelse.

Litteratur

Vancouversystemets udgave fra 2013 benyttes. Se f.eks. http://www.icmje.org/recommendations/

Det indebærer bl.a., at litteraturhenvisninger nummereres fortløbende med arabertal i parentes og i den rækkefølge, der henvises til dem. Der henvises kun til publicerede, offentligt tilgængelige, skriftlige kilder og elektronisk materiale. Ved accepterede, men endnu ikke offentliggjorte tekster, angives kilden fulgt af ordene “in press" før årstallet. Kilder uden eksplicit henvisning i artiklen undlades. Øvrige kilder må der henvises til i selve teksten.

OBS: Redaktionen tilstræber, at der højst er 20 referencer til artiklen. Eventuelt kan referencelisten tilføjes sætningen: "En fuldstændig referenceliste kan fås ved henvendelse til førsteforfatteren."

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer skal afleveres på hvert sit ark papir, være fortløbende nummererede med arabertal, være forsynet med undertekst på et tilsvarende nummereret ark og udskrevet med en  linjeafstand på 1,5.

Tabeller kan være for omfattende til at blive bragt i sin helhed, men må i så fald være tilgængelige hos forfatteren for interesserede, hvis redaktionen anbefaler forenkling. Dette angives i teksten eller en fodnote. Figurer kan som hovedregel forventes at blive rentegnet på redaktionens regning.

Illustrationer

Videnskabelige artikler illustreres ikke, med mindre illustrationerne indgår som en del af dokumentationen. Tilladelse til reproduktion eller modifikation af materiale, figurer, tabeller og illustrationer med copyright påhviler forfatterne, som også må betale evt. afgifter.

Noter

Et begrænset antal korte, informative noter kan medtages.

Følgebrev

Manuskripterne ledsages af et følgebrev, der indeholder samtlige forfatteres fornavn, mellemnavn (evt. initialer), efternavn, professionelle titel og højeste akademiske grad og evt. navn på den institution, som arbejdet udgår fra.

Følgebrevet må desuden oplyse om evt. tidligere publikation af arbejdet - helt eller delvis - andetsteds, eller om manuskriptet eller dele heraf er sendt til vurdering i anden tidsskriftsredaktion, eller om der ønskes dobbeltpublikation.

Hvis særlige forhold gør sig gældende f.eks. vedrørende forfatterens/forfatternes habilitet, tilladelser til at benytte patientoplysninger og andre data, ophavsret, godkendelse af videnskabsetiske kommitéer, institutionens godkendelse eller andet, meddeles dette i følgebrevet.

Samtlige nævnte forfattere skal underskrive forfatterskabserklæring og derved godkende manuskriptet.

Den forfatter, der er ansvarlig for den redaktionelle kontakt og korrespondance vedrørende manuskriptet, anfører fulde navn, privat adresse og telefonnummer, arbejdsstedets adresse og telefonnummer og mail adresse.

Samarbejde med redaktionen

Redigering, herunder udfærdigelse af rubrik, manchet og mellemrubrikker, er en redaktionel opgave, som foregår i samråd med forfatteren, der godkender den endelige redigering.

I tilfælde af uenighed mellem forfatter og redaktion, hvad angår ovennævnte retningslinjer, vil redaktionen henholde sig til Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical Journals, der har været retningsgivende for denne manuskriptvejledning.

Videnskabelige artikler lægges ud på Fag&Forsknings hjemmeside. 

Forfatterne honoreres ikke. Forfatteren/forfatterne og Fag&Forskning deler copyright til artiklen.

Ved evt. senere publicering af hele artiklen eller dele heraf anføres, hvornår den originale artikel har været bragt i Fag&Forskning.