Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk Sygeplejeråds (DSR) behandling af persondata

 

Privatlivspolitik for Dansk Sygeplejeråds (DSR) behandling af persondata

 

Dataansvar

Som fagforening og interesseorganisation tager vi beskyttelsen af dine persondata alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata. DSR er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Kristina Svendsen, teamleder IT 

Adresse: Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

CVR: 54 92 88 15

Telefonnr.: 33 15 15 53

Mail: dsr@dsr.dk

Website: www.dsr.dk

 

Definition af DSR – hvad omfatter ”DSR”?

DSR Centralt (Kvæsthuset)

Kredse

SLS

Lederforeningen

Faglige Selskaber

 

Vi ønsker at sikre rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

Behandling af almindelige personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse for at opfylde vores aftaler med dig. Vi anvender oplysninger om dig for at gøre vores services bedre og for at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores løbende kontakt til dig.

Behandling af følsomme personoplysninger

Vi behandler også fra tid til anden dine følsomme oplysninger, hvor dette er nødvendigt for varetagelsen af den relation, du har til DSR. Det følger af lovgivningen, at DSR som faglig organisation, hvis sigte er af politisk og fagforeningsmæssig karakter, lovligt kan behandle særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”) om dig som led i DSR’s aktiviteter, når der stilles fornødne garantier og på betingelse af, at behandlingen alene vedrører DSR’s medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af DSR’s formål er i regelmæssig kontakt med DSR, samt at personoplysningerne ikke videregives til nogen uden for DSR uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftaler og andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for, at vi kan levere de rette services og ydelser til dig.

Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester

- Vi har som mål løbende at forbedre vores produkter og tjenester til dig

- Vi tilpasser vores kommunikation og markedsføring til dig

- Vi administrerer løbende din relation til os

- Vi har som mål altid at opfylde lovens krav

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilke oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det eller de fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt i lovgivningen, hvilke typer oplysninger, det er nødvendigt at indsamle, behandle og/eller opbevare dels af hensyn til for driften af DSR, dels af hensyn til krav fra det offentlige. Behandling af dine personoplysninger kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse mellem dig og DSR.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Dette gælder dog ikke, hvis vi i mellemtiden har fået en anden lovlig grund til fortsat at opbevare dine persondata, som ikke er uforenelig med det oprindelige formål med behandlingen.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler personoplysninger, såfremt dette er påkrævet

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at behandle oplysningerne.

Du har ret til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os direkte.

Se nærmere nedenfor under Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Behandling af persondata på andet lovligt grundlag end et samtykke

Vi oplyser dig om på hvilket grundlag, vi behandler dine persondata, såfremt grundlaget ikke er dit samtykke, og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til forretningsmæssige formål

Vi udleverer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Databehandleraftaler

I det omfang det er nødvendigt for driften af DSR, at dine persondata gøres tilgængelig for tredjemand, fx en leverandør af it-support, indgår DSR databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, hvilket indebærer, at disse partnere også overholder lovgivningen om databeskyttelse af dine personoplysninger.

DSR’s overholdelse af retlige forpligtelser

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

IT-sikkerhed i DSR

Vi beskytter dine personoplysninger og har udarbejdet interne procedurer for informationssikkerhed (IT-politik). Vi har vedtaget interne sikkerhedsregler, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies - Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit elektroniske udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies og om, hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så kontakt DSR.

Læs mere om cookies

Dine rettigheder (indsigtsret)

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen til indsigt kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, beskyttelse af forretningshemmeligheder eller af immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller urigtige, har du krav på at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx hvis behandlingen er baseret på et samtykke fra dig, og du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger så hurtigt som muligt.

Du har ret til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os direkte.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og indtil tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, får det altså først virkning fra dette tidspunkt.

Klage til Datatilsynet

Lovgivning om databeskyttelse ved behandling af persondata hører under Datatilsynets myndighed, og det er tilsynets opgave at holde øje med, at loven bliver overholdt.

Hvis du mener, DSR udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, kan du klage derfor til Datatilsynet.

Læs mere om, hvordan du klager til Datatilsynet.

Se også