Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Akupunktur kan lindre kvalme hos palliative patienter

AKUPUNKTUR, KVALME, PALLIATION Dansk randomiseret studie bidrager med evidensen

Fagligt Ajour

Publiceret: 

14. september 2023

Senest opdateret: 

13. november 2023

Af:

Lotte Brøndum, sygeplejerske, cand.cur.,

Birte Markfoged, sygeplejerske, MPG,

Jeanette Finderup, sygeplejerske, ph.d.

Derfor skal du læse denne artikel

 • Bidrager med evidensbaseret viden til den kliniske beslutningstagen
 • Sætter fokus på akupunktur som et billigt, enkelt og sikkert værktøj i lindringen af kvalme hos den terminalt syge patient
 • Bidrager til at sikre en holistisk og evidensbaseret palliativ pleje og behandling

Resumé

Formål
At undersøge, om akupunktur er i stand til at reducere kvalme og opkastning hos den terminalt syge patient.

Metode
Der blev anvendt et komparativt forskningsdesign til at generere evidensbaseret viden tæt på klinisk praksis. 136 patienter, som var indlagt på hospice, blev randomiseret til henholdsvis en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. 95 pct. af patienterne havde kræft.

Kvalme og opkastning blev målt ved hjælp af EORTC QLQ-c15-PAL (European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire, core 15, Palliation).

Interventionsgruppen modtog akupunktur i tre dage sammen med vanlig pleje og behandling. Akupunkturpunkterne: Pc-6, St-36, Lr-3 og Yin Tang blev anvendt. Kontrolgruppen modtog udelukkende vanlig pleje.

Resultat
Ud af de 136 randomiserede patienter gennemførte 112 patienter studiet, 52 patienter i interventionsgruppen og 60 patienter i kontrolgruppen. I interventionsgruppen havde 75 pct. af patienterne en reduktion af deres kvalme-score efter interventionen sammenlignet med 55 pct. i kontrolgruppen. Den statistiske forskel var signifikant (p=0,028).

I interventionsgruppen oplevede 52 pct. af patienterne slet ikke kvalme efter interventionen sammenlignet med 30 pct. i kontrolgruppen. I interventionsgruppen kastede 31 pct.af patienterne stadig op efter interventionen sammenlignet med 34 pct. i kontrolgruppen, og der blev ikke fundet nogen statistisk signifikant forskel.

Konklusion
Akupunktur reducerede kvalmeoplevelsen blandt terminal syge patienter, men reducerede ikke opkastning.

Om forfatterne

Lotte Brøndum
Sygeplejerske, cand.cur., udviklingssygeplejerske, Hospice Limfjord

Birte Markfoged
Sygeplejerske, MPG, Hospicechef, Hospice Limfjord

Jeanette Finderup
Sygeplejerske, ph.d., klinisk sygeplejespecialist, lektor, Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Korresponderende forfatter: Lotte Brøndum;
lbk@hospicelimfjord.dk

Introduktion

Akupunktur som komplementær behandling vinder mere og mere frem i sundhedsvæsnet og er derfor også koderegistreret i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS). Der er udarbejdet en lang række kliniske retningslinjer for anvendelse af akupunktur både nationalt og internationalt (1,2).

Officielle hjemmesider som Cancer.dk og Lægehåndbogen på sundhed.dk (3,4) beskriver anvendelsen af akupunktur som et muligt supplement til den traditionelle symptombehandling af f.eks. kvalme.

I traditionel kinesisk akupunktur bygger interventionerne på at genoprette energi-ubalancer i livsenergien Qi (chi). I en vestlig forståelse af akupunktur aktiverer akupunktur sensoriske nerver, som kan medføre en række lokale, spinale og supraspinale effekter (4).

70 pct. af terminalt syge patienter lider af kvalme og opkastning på grund af den udbredte spredning af kræften eller på grund af bivirkninger af behandlingen (5). Ofte er antiemetika ikke i stand til at reducere symptomerne til et niveau, der gør det muligt for patienten at opleve livskvalitet i de sidste dage af patientens liv.

I hospice-regi havde vi gennem årene opbygget nogle erfaringer med akupunktur som en potentiel komplementær terapi. Men vi ønskede at undersøge systematisk, om akupunktur var i stand til at reducere kvalme og opkastning hos den terminalt syge patient.

Litteratur viste, at akupunktur var i stand til at reducere kvalme og opkastning hos patienter, som fik kemoterapi (6), men der var ingen litteratur, der understøttede akupunkturens evne til at reducere kvalme og opkastning hos den terminalt syge patient med høj symptombyrde og med kort forventet levetid.

Systematiske reviews (7,8) har konkluderet, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at komme med positive anbefalinger til brugen af akupunktur. De antyder, at der bør udføres yderligere randomiserede kontrollerede forsøg af høj kvalitet inden for de områder, hvor den nuværende forskning viser de mest lovende resultater, f.eks. kvalme og opkast.

Formålet med studiet var derfor at generere evidensbaseret viden tæt på praksis om effekten af akupunktur til at reducere kvalme og opkastning hos den terminale syge patient.

Artiklens resultater er baseret på forfatternes studie, som er publiceret i Scandinavian Journal of Caring Sciences i 2021 (9).

Metode
Et sammenlignende effektivitets-forskningsdesign (Comparative Effectiveness Research - CER) med et pragmatisk randomiseret kontrolleret forsøg indlejret blev anvendt til at generere evidensbaseret viden tæt på praksis og med potentiale til at blive brugt af klinikere.
CER udføres hos typiske patienter og i en praksis, som er lig med den praksis, som interventionen skal anvendes i. Relevante patient-rapporterede data anvendes som primære outcome (10).

Det pragmatiske randomiserede kontrollerede forsøg var en prospektiv interventionsundersøgelse med en kontrolgruppe. Deltagerne blev enten randomiseret til akupunktur i tre dage kombineret med vanlig pleje og behandling eller udelukkende til vanlig pleje og behandling.

Efter patientens informerede samtykke blev randomiseringen udført af den plejeansvarlige sygeplejerske, som trak en tilfældig forseglet konvolut fra en kurv med helt identiske konvolutter (fra starten 136 kuverter).

I kuverten var enten et dataskema til interventionsgruppen eller et dataskema til kontrolgruppen. Patienten blev herefter informeret om randomiseringen, og intervention og dataindsamling startede og fortsatte over de næste tre dage.

Tre hospicer i Danmark har været involveret i studiet: Hospice Limfjord, hvor studiet var forankret, samt Hospice Søholm og Hospice Sydvestjylland.

Patienter, som indlægges på de tre hospicer, er terminalt syge patienter med kort forventet levetid og lider for det meste af kræft eller kroniske sygdomme i den terminale fase. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 19 dage.

Patienterne har en høj symptombyrde og påvirkede kropsfunktioner, og næsten alle patienter er i opioidbehandling. Alle patienter, som indlægges på de tre hospicer, har eneværelse.

Inden interventionen startede, havde personalet, som primært var sygeplejersker, fået en kort teoretisk introduktion i tre timer til akupunktur af en certificeret akupunktør med fokus på de akupunkturpunkter, der blev brugt i interventionen. Sygeplejerskerne blev efterfølgende trænet af kollegaer, som var akupunktører og var erfarne i at give akupunktur.

Deltagere
I perioden fra januar 2015 til oktober 2019 blev alle patienter, som var henvist til et af de tre hospicer, tilbudt at deltage i undersøgelsen. Patienterne havde kvalme eller kastede op, enten på tidspunktet for indlæggelse eller under deres ophold.

Inklusionskriterier
Kvalme og opkastning blev diagnosticeret ved at:

 1. Patienterne havde enten på indlæggelsestidspunktet eller under deres ophold på hospice indikeret fra ’lidt’ til ’meget’ kvalme på spørgeskemaet EORTC QLQ-c15-PAL
 2. Sygeplejersken observerede, at patienten kastede op
 3. Sygeplejersken observerede andre udtryk for kvalme såsom nedsat appetit, immobilisering og mental tilbagetrækning og fik bekræftet af patienten, at han eller hun havde kvalme.

Eksklusionskriterier
Patienter blev udelukket fra undersøgelsen, hvis de havde massive ødemer i arme eller ben, ikke kunne udtrykke sig relevant eller ikke kunne samarbejde

Intervention
Det var en vestlig medicinsk forståelse af akupunktur, som lå bag interventionen, og interventionen blev beskrevet i henhold til STRICTA (Revised Standards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture) (11).

Vi baserede valg af akupunktur-punkter på vestlige akupunkturteknikker ved hjælp af en liste over punkter, der tidligere var rapporteret som værende effektive ved kvalme og opkastning (12). Ved hjælp af en konsensusproces med en førende akupunktør i Danmark blev den endelige kombination af punkter valgt: Pericadium-6 (PC-6), Mave-36 (ST-36), Lever-3 (LR-3) og Yin Tang (YT), se Figur 1.

Alle punkter blev brugt ved alle tre behandlinger, der blev givet til patienten. Nåle blev indsat bilateralt bortset fra YT, hvilket giver i alt syv nåle ved hver behandling. Engangsnåle af rustfrit stål med silikone, størrelse 0,20 x 0,15 mm blev anvendt til LR-3, PC-6 og YT og 0,30 x 0,30 mm til ST-36.

Dybden af indsættelse af nålen varierede afhængigt af tykkelsen af huden og det subkutane fedtvæv på akupunkturstedet. Nålen blev drejet for at manipulere Qi, som er en sanselig fornemmelse, patienten kan opleve f.eks. i form af et svagt elektrisk stød som tegn på, at punktet er ramt præcist. Nålene blev indsat vinkelret bortset fra YT.

De syv nåle blev siddende i 25 minutter. Patienterne fik én behandling om dagen i tre på hinanden følgende dage. Behandlingen blev for det meste givet i tidsrummet kl. 8 til 16. Tidspunktet kunne dog individualiseres ved, at behandlingen blev udført om aftenen, hvis det var mere passende for patienten.

Eventuelle bivirkninger såsom hæmatom, smerter ved indstiksstedet, infektion og allergisk reaktion blev observeret og behandlet. Det blev også sikret, at nålen ikke var knækket.

Før en akupunkturbehandling sørgede sygeplejersken for, at patientens værelse var godt tempereret og roligt. På patientens anmodning blev der sat stille musik på, hvilket var en del af den sædvanlige pleje og behandling i begge grupper.

Efter at nålene var sat i, forlod sygeplejersken patientens værelse for at minimere placeboeffekten. Interventionsgruppen modtog desuden vanlig pleje og behandling.

Vanlig pleje og behandling tilrettelægges ud fra en holistisk tilgang, hvor kvalme og opkastning opfattes som en subjektiv oplevelse, der kan påvirkes af fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle faktorer.

Den farmakologiske behandling blev givet på baggrund af en vurdering af de mulige årsager, de professionelle observationer, det samlede sygdomsbillede samt patientens udtryk og erfaringer.

Forskellige lægemidler anvendes og ofte i kombination. De mest anvendte antiemetika er: metoclopramid, haloperidol, kortikosteroider og antihistamin (13).

Andre symptomer, der kunne forstærke kvalme såsom smerte, forstoppelse, svampeinfektion i munden osv. blev behandlet efter gældende praksis.

I interventionsperioden blev akupunkturbehandling imidlertid ikke tilbudt for at lindre andre symptomer, der kunne forstærke kvalmen.

Den nonfarmakologiske pleje blev individualiseret og omfattede sygeplejerskens tilstedeværelse, ro og tryghed, afslappende musik, frisk luft, samtale, praktisk hjælp, tilpasset mad og drikke og soignering efter behov. Patienterne i kontrolgruppen modtog kun den ovenfor beskrevne vanlige pleje og behandling.

Datamateriale
EORCT QLQ-c15-PAL-spørgeskema (14) er et internationalt redskab, der indeholder patient-rapporterede oplysninger og anvendes hos terminalt syge patienter i Danmark.

Spørgeskemaet er oversat og valideret i en dansk sammenhæng. Se skema i dette link: EORCT QLQ-c15-PAL. Spørgeskemaet måler bl.a. patientens oplevelse af kvalme. Kvalme scores på en firepunktsskala, hvor scoren 1 angiver 'Slet ikke', scoren 2 angiver 'Lidt', scoren 3 angiver 'En hel del', og scoren 4 angiver 'Meget' - alt efter patientens oplevelse af sin kvalme.

Før interventionen startede, angav patienterne i både interventionsgruppen og kontrolgruppen deres oplevelse af kvalme.

Under interventionen angav patienterne i begge grupper hver aften deres oplevelse af kvalme samt ligeledes efter inventionen var afsluttet.

Data om opkastning, grad af mobilisering, føde- og væskeindtagelse og brug af antiemetika blev indsamlet før og efter de tre dages intervention. Patientkarakteristika såsom alder og køn og patientens oplevelse af Qi blev ligeledes indsamlet. Alle data blev noteret på et dataskema for den enkelte patient.

Resultater
246 patienter blev identificeret med kvalme og opkastning. 110 blev ekskluderet, enten fordi de ikke opfyldte inklusionskriterierne eller ikke ønskede at deltage. Der blev ikke fundet nogen forskel med hensyn til alder og køn mellem de inkluderede og ekskluderede patienter.

I alt blev 136 patienter randomiseret til interventions- og kontrolgruppe, 68 i hver gruppe. 24 patienter faldt fra studiet (16 fra interventionsgruppen og otte fra kontrolgruppen), så det samlede antal, som gennemførte, var 112 patienter, hvor vi havde et komplet datasæt (52 patienter i interventionsgruppen og 60 patienter i kontrolgruppen).
De 24 patienter, som faldt fra studiet, skyldtes enten en anmodning fra patienten, eller fordi sygeplejersken vurderede, at patienten ikke var i stand til at fortsætte på grund af svaghed eller nedsat bevidsthed, eller fordi patienten døde inden afslutningen af de tre dage, se Figur 2.

Chi2-test (statistisk test, hvor man sammenligner observerede og forventede resultater) viste ingen forskel mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen med hensyn til alder og køn, kvalme og opkastning før interventionen samt grad af mobilisering, indtagelse af mad og væske og brug af antiemetika.

Den statistiske forskel var p = 0,389-0,919 (Når p-værdien er højere end 0,05, viser det, at der ikke er forskel mellem grupperne). Samlet set deltog flere kvinder end mænd. 95 pct. af patienterne havde en kræftdiagnose, og 70 pct. af patienterne i begge grupper fik et antiemetika eller en kombination af to forskellige antiemetikas.

Effekten af interventionen 
I alt 75 pct. af patienterne i interventionsgruppen havde en reduktion i deres kvalme-score efter interventionen sammenlignet med i alt 55 pct. i kontrolgruppen. Den statistiske forskel var signifikant (p=0,028), se Tabel 1.

Tabel 1. Reduktion i kvalmescore

  Interventionsgruppen (n=52) Kontrolgruppen
(n=60)
Chi2-test
Reduktion i kvalmescore n (pct.) n (pct.) p-værdi

Ja

Nej

39 (75)

13 (25)

33 (55)

27 (45)

0,028

I alt 52 pct. af patienterne i interventionsgruppen oplevede slet ikke kvalme efter interventionen sammenlignet med 30 pct. i kontrolgruppen, se Tabel 2.

Tabel 2. Kvalmescore før og efter tre dages intervention

  Interventionsgruppen (n=52) Kontrolgruppen (n=60)
  n (pct.) n (pct.) n (pct.) n (pct.)
Kvalme Før Efter tre dage Før Efter tre dage

’Slet ikke’

’Lidt’

’En del’

’Meget’

0 (0)

20 (38)

19 (37)

13 (25)

27 (52)

18 (35)

6 (11)

1 (2)

0 (0)

26 (43)

25 (42)

9 (15)

0 (0)

26 (43)

25 (42)

9 (15)

I begge grupper kastede færre patienter op efter de tre dage. 31 pct. af patienterne i interventionsgruppen kastede stadig op efter interventionen sammenlignet med 34 pct. i kontrolgruppen, men der blev ikke fundet nogen statistisk signifikant forskel (p=0,725), se Tabel 3 og Tabel 4).

Tabel 3. Reduktion af opkastning

  Interventionsgruppen (n=52) Kontrolgruppen
(n=60)
Chi2-test
Opkastning 4 dage efter n (pct.) n (pct.) p-værdi

Ja

Nej

15 (31)

33 (69)

20 (34)

38 (66)

0,725

Tabel 4. Opkastning før og efter tre dages intervention

  Interventionsgruppen (n=52) Kontrolgruppen (n=60)
  n (pct.) n (pct.) n (pct.) n (pct.)
Opkastning Før Efter tre dage Før Efter tre dage

Ja

Nej

Ukendt

24 (46)

27 (52)

1 (2)

15 (31)

33 (69)

0 (0)

32 (53)

28 (47)

0 (0)

20 (34)

38 (66)

0 (0)

Patienterne i kontrolgruppen øgede deres antiemetika-dosis mere end patienterne i interventionsgruppen. Denne forskel var statistisk signifikant (p=0,019), se Tabel 5.

Tabel 5. Brug af antiemetika

  Interventionsgruppen (n=50) Kontrolgruppen
(n=57)
Chi2-test
Øget brug af antiemetika n (pct.) n (pct.) p-værdi

Nej

Ja

45 (90)

5 (10)

41 (72)

16 (28)

0,019

Diskussion af metoden
Evidens er et uundgåeligt krav, hvis en terapeutisk metode skal integreres i et konventionelt sundhedsvæsen. Mens konventionelle medicinske forskere generelt kun anerkender randomiserede og placebokontrollerede forsøg (RCT), rejser mange praktikere ofte indvendinger mod RCT og hævder, at disse metoder ikke fanger de sande virkninger af mange terapeutiske metoder, f.eks. akupunktur, fysioterapi m.m.

For mange behandlere er den subjektive oplevelse og tilbagemelding fra patienter, der bekræfter, at de oplever reduktion af symptomer og føler, at behandlingen virker, de vigtigste kriterier for effekt (15).

I denne undersøgelse bekræftede 75 pct. af patienterne, at interventionen havde effekt. Det er svært at bevise den ’rene’ effekt af akupunktur, da en akupunkturbehandling altid indebærer et samarbejde og fysisk kontakt mellem patient og behandler. Interventionen kan derfor ikke blindes, og placeboeffekten kan ikke elimineres.

Placeboeffekt
Placeboeffekten har i mange år i RCT-forskningen været defineret som en inaktiv behandling eller en nonspecifik effekt, som man har forsøgt at adskille fra den ’rene’ effekt af den behandling, man undersøger.

Nyere placeboforskning har dog vist, at placeboeffekten er indlejret i behandlingsritualet, og at placeboeffekten og den aktive effekt spiller sammen og skaber derved den samlede behandlingseffekt. Dette er bl.a. vist både i forhold til kirurgisk behandling af Parkinsons sygdom og smertebehandling (16).

Elementerne i placeboeffekten er patientens tidligere erfaringer, de informationer patienten får om behandlingen, patientens relation til behandleren og de forventninger, positive som negative, dette skaber til behandlingen (16).

Undersøgelser har vist, at patienter, som i forsøg fik et placebo medikament, men som troede, at de fik det aktive medikament, fik lindret deres symptomer (17). Så frem for at søge at eliminere placeboeffekten vil det nok være mere forsvarligt at udnytte placeboeffekten, da det kan øge den samlede behandlingseffekt.

Brug af snydenåle
I nogle områder inden for forskning i akupunktur anvendes ’snydenåle’ (sham), som ikke penetrerer huden. I den form for forskning er der tre grupper (interventionsgruppe, kontrolgruppe og sham-gruppe) med henblik på at kontrollere placeboeffekten.

Der er dog problemer forbundet med dette, da snydenålen fortsat stimulerer akupunkturpunkterne og dermed aktiverer nervesystemet, så snydenålen er ikke en virkningsløs placebo (18).

En undersøgelse viser ligeledes, at 61-68 pct. af patienterne kunne identificere, hvorvidt der blev anvendt snydenåle eller rigtige nåle, og 81-83 pct. af behandlerne kunne identificere dette korrekt (19).

Diskussion af resultaterne
Ved hjælp af CER-designet har vi vist effekten af at bruge akupunktur til terminalt syge patienter så tæt som muligt på en klinisk praksis.

Resultaterne kan umiddelbart overføres til lignende kliniske praksisser og være vejledende for terminalt syge patienter og klinikere i beslutningsprocessen om at bruge akupunktur til lindring af kvalme.

Selvom deltagerne tilhører en gruppe med kort forventet levetid, så viste studiet, at ud af 136 patienter, så afsluttede 112 studiet, hvilket indikerer, at langt de fleste terminalt syge patienter kan nå at modtage akupunktur som en integreret del af deres behandling.

De fleste af de inkluderede patienter havde kræft (95 pct.), hvorfor vi kun er i stand til at generalisere til terminalt syge patienter med kræft.

Effekten af akupunktur på kvalme hos terminalt syge patienter med en anden kronisk sygdom skal undersøges nærmere.

Kvalme og opkastning
Hos halvdelen af patienterne både i interventionsgruppen og i kontrolgruppen var kvalmen ledsaget af opkastning. Den blev reduceret stort set ligeligt hos begge grupper og kan derfor ikke tilskrives akupunkturbehandlingen men elementer i vanlige pleje og behandling.

Det er ikke muligt at udpege disse elementer i undersøgelsen, men vi ved fra utallige tilbagemeldinger fra patienter og pårørende, at de oplever, at der falder ro over situationen, når de kommer på hospice.

Det miljøskifte, der sker, når en patient indlægges på hospice, er beskrevet af både Dalgaard og Graven (20,21). Patienten har ofte oplevet hjemmet eller hospitalet som et ’hurlumhejhus’ med uro og mange mennesker, som går ud og ind af huset/rummet. På hospice derimod opleves der at være ro og mulighed for at finde sin egen rytme.

Det kan indvirke positivt på den samlede stressrespons og kan muligvis mindske de palliative problemstillinger. Optimering af den medicinske behandling af de øvrige symptomer, der plager patienten som f.eks. smerter, kropslig uro, obstipation m.m. kan ligeledes være med til at reducere opkastning.

Symptombyrde
Data om patientens mobiliseringsgrad og indtag af mad og drikke før og efter interventionen viste ingen forskel mellem de to grupper. Så selv om patienterne i interventionsgruppen fik reduceret deres kvalme ganske væsentligt, betød det ikke, at de begyndte at spise og drikke mere eller blev mobiliseret i øget grad.

Vi kunne have forventet, at en signifikant forbedring af kvalme sekundært kunne have positiv respons på disse problematikker. Når dette ikke er tilfældet, kan det måske begrundes i den store symptombyrde, som især kræftpatienter oplever ved fremskreden sygdom.

Den terminalt syge patient har sjældent kun ét symptom, men symptomer opleves i klynger defineret som to eller flere samtidige symptomer, hvor årsagen kan være fælles eller differentieret.

Hos den palliative patient optræder appetitløshed hos 70 pct., træthed hos 94 pct. og inaktivitet hos 86 pct., hvilket påvirker den samlede symptombyrde (22).

Klyngekompleksiteten kan generelt gøre det vanskeligt at vurdere effekten af en intervention mod en enkelt problematik, men på trods af dette er det bemærkelsesværdigt, at kvalmen som enkeltstående symptom blev lindret hos 75 pct. af de patienter, som fik akupunktur.

Data om patientens oplevelse af livskvalitet er ikke blevet målt i forhold til interventionen mod kvalme. Da kvalme imidlertid er et stærkt fysisk og psykisk invaliderende symptom, kan vi forvente, at en reduktion i kvalme ved brug af akupunktur kan bidrage til en samlet forbedring af livskvaliteten. Dette kunne undersøges nærmere.

Betydning for sygeplejepraksis
Sygepleje er i mange år blevet beskrevet som en holistisk og personcentreret tilgang (23). Verdenssundhedsorganisationen WHO´s definition af palliativ pleje er i overensstemmelse med denne tilgang (24).

I udøvelsen af effektiv patientcentreret sygepleje, som formidles gennem kontakten og relationen mellem sygeplejersken og patienten, skal der derfor anvendes flere evidenskilder. Rycroft-Malone et al (25) argumenterer for, at fire evidenskilder bør smeltes sammen i klinisk beslutningstagning for at skabe en patientcentreret evidensbaseret praksis: 1) forskning, 2) klinisk erfaring, 3) patienterfaring og præferencer og 4) lokal kontekst, se Figur 3.

Redskab i klinisk praksis
Dette studie er en potentiel kilde til forskningsviden, som giver sygeplejersken viden om et redskab, der kan bruges i indsatsen for at lindre patienternes kvalme. Denne forskningsviden bør ikke stå alene, men skal kombineres med klinisk erfaring.

For at kunne give akupunktur til patienten skal sygeplejerskens besidde praktiske færdigheder. Klinisk erfaring i akupunktur behøver dog ikke at omfatte en lang teoretisk uddannelse som akupunktør.

I det foreliggende studie blev der valgt fire forskellige akupunkturpunkter, som den enkelte sygeplejerske hurtigt kunne opnå kompetencer i at identificere samt isætte nåle. Denne praksis gælder også andre steder f.eks. på mange opvågningsafsnit, hvor man tilbyder patienterne akupunktur til at lindre postoperativ kvalme og opkastning.

Der findes ikke nogen samlet oversigt over steder, hvor sygeplejersker praktiserer akupunktur. Helle Gøtzsche Olesen, udviklingssygeplejerske, Børn og Unge, Regionshospitalet Randers, har udarbejdet en liste over fem sygehusafdelinger i Region Midt, som har en klinisk retningslinje for anvendelse af akupunktur til postoperativ kvalme og opkastning (1).
For at sikre en patientcentreret tilgang er det også vigtigt at anerkende patientens værdier og personlige erfaringer som kilder til viden, der danner grundlag for en evidensbaseret praksis. God praksis bør ikke adskilles fra de uforudsigelige måder, hvorpå individer reagerer på sygdom og lidelse.

I det foreliggende studie havde 67 pct. af patienterne i interventionsgruppen nogen erfaring med akupunktur. Nogle patienter takkede endda nej til at deltage, fordi de ikke ville risikere at blive tildelt kontrolgruppen og ikke kunne få akupunktur, mens de indgik i studiet. Denne interesse for komplementær og alternativ medicin er beskrevet i tidligere studier (8,26).

Ud over viden fra forskning klinisk erfaring samt patienterfaringer skal den lokale kontekst tages i betragtning. I de fleste tilfælde er sygeplejersken afhængig af støtte fra den ansvarlige læge for at kunne tilbyde akupunktur. Der synes at være en stigende interesse blandt læger for at kunne anvende akupunktur som et komplementært værktøj til konventionel behandling.

Akupunktur er billigt, nemt at administrere, næsten uden bivirkning og betragtes af mange som et trygt og sikkert redskab (2). I den kliniske praksis er det op til sygeplejersken at kombinere forskningsviden fra dette studie med egen faglige erfaring, patientens erfaring og den lokale kontekst for at yde en evidensbaseret praksis ved livets afslutning.

Konklusion
Resultaterne af undersøgelsen viser, at akupunktur er en virksom intervention mod kvalme hos den terminalt syge patient med kræft indlagt på et hospice, da der er en samlet effekt hos 75 pct. af patienterne i interventionsgruppen. Interventionen fungerer på trods af, at symptomer hos den terminalt syge patientgruppe ofte optræder i symptomklynger, hvor det kan være svært at vurdere effekten af en enkeltstående intervention.

I klinisk praksis, som dette studie er udført i, er der indlejret en placeboeffekt i behandlingsritualet, hvor den aktive effekt og placeboeffekten spiller sammen og skaber den samlede behandlingseffekt.

Opkastning forekommer i den samme symptomklynge som kvalme, og her viser undersøgelsen ingen forskel mellem de to grupper, men der er en reduktion hos 30 pct. af patienterne i begge grupper antageligt på grund af elementer fra den vanlige pleje og behandling.

Når konventionel behandling ikke giver tilstrækkelig symptomlindring eller producerer deres egne bivirkninger, kan patienter og plejepersonale ønske komplementær behandling. Denne undersøgelse er en potentiel kilde til forskningsviden, som sygeplejersken kan kombinere med sin egen erfaring, patientens erfaring og den lokale kontekst for at sikre holistisk og evidensbaseret palliativ pleje og behandling.

Referencer

 1. E-dok.rm.dk. Aarhus Universitetshospital. Akupunktur til behandling af PONV og smerter: Klinisk retningslinje Akupunktur (link 23.02.2023)
 2. Birch S. et al. Acupuncture as a treatment within integrative health for palliative care. A brief narrative review of evidence and recommendations. The journal of alternative and complementary medicine 2020;26(9):786-93.
 3. Cancer.dk
 4. Sundhed.dk. Lægehåndbogen
 5. Kaasa S. Palliasjon. Nordisk lærebog. Gyldendal Akademisk, Norge. 2016.
 6. Xinyin W. et al. Effectiveness of acupuncture and related therapies for palliative care of cancer: overview of systematic reviews. Sci Rep 2015;5.
 7. Gilbey A et al. A systematic review of reviews of systematic reviews of acupuncture. Focus on Alternative and Complementary Therapies 2013;18:8-18.
 8. Yvette S et al. Complementary and alternative medicine in hospice and palliative care: A systematic review. Journal of pain and Symptom Management. 2018;5:781-94.
 9. Brøndum L, Markfoged B, Finderup J. Acupuncture as a tool to reduce nausea in terminally ill patients. Scand J Caring Sci 2021;00:1-8.
 10. Witt CM et al. Which research is needed to support clinical decision-making on integrative medicine? – Can comparative effectiveness research close the gab? Chin J Integr Med 2012;18:723-29.
 11. Hugh MP et al. Revised Standards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture. Extending the CONSORT Statement. PLoS Medicine 2010;7:1-11.
 12. Rosted P. Akupunktur. På naturvidenskabeligt grundlag. Klim, Aarhus, Danmark. 2003.
 13. Vejlgaard T, Enevoldsen K. Kvalme og opkastning. I: Palliativ medicin – en lærebog. Asbjørn M, Larsen H (red.), Munksgaard, København, Denmark. 2015:p 279-86.
 14. Quality of Life Group Website. EORTC. https://qol.eortc.org/questionnaire/qlq-c15-pal/
 15. Zachariae R, Johannessen H. A methodological Framework for Evaluating the Evidence for Complementary and Alternative Medicine (CAM) for Cancer. Cancers 2011;3:773-88.
 16. Vase L. Placebo – hvad er det, og hvordan virker det?. Fysioterapeuten 2009;16.
 17. Vase L, Wartolowska K. Pain, placebo and test of treatment efficacy: a narrative review. British Journal of Anaesthesia 2019;123:254-62.
 18. Ots T et al. The selection of dermatomes for sham (placebo) acupuncture points is relevant for the outcome of acupuncture studies: A systematic review of sham (placebo) – controlled randomized acupuncture trials. Acupuncture in medicine. Journal of the British Medical Acupuncture Society. 2020;38:211-26.
 19. Vase L et al. Can Acupuncture Treatment Be Double-Blinded? An Evaluation of Double-Blind Acupuncture Treatment of Postoperative pain. PLoS One 2015;10.
 20. Dalgaard K M. At leve med uhelbredelig sygdom. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Denmark, 2007:p 275-77.
 21. Graven V, Timm H. Hospice Philosophy in Practice – Toward an Authentic Death. Journal of Death and Dying 2019;0:1-18.
 22. Sjøgren P. Symptomatologi. I: Palliativ medicin – en lærebog. Asbjørn M, Larsen H (red.), Munksgaard, København, Denmark. 2015:p 211-15.
 23. Kitson A et al. Reclaiming and redefining the fundamentals of care: Nursing response to meeting patients basic human needs. University of Adelaide, School of Nursing. 2013
 24. Who Definition of palliative care. https://www.researchgate.net/figure/WHO-definition-of-palliative-care-26_fig1_316791737
 25. Rycroft-Malone J et al. What counts as evidence in evidence-based practice? Journal of Advanced Nursing. 2004;47(1):81-90.
 26. Satija A, Bhatnagar S. Complementary therapies for symptom management in cancer patients. Indian Journal of Palliative Care 2017;23(4):468-79.