Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Lejringsskader efter robotassisteret operation

ROBOTKIRURGI, LEJRINGSSKADER Smerter og føleforstyrrelser i underekstremiteterne viser sig oftest først efter udskrivelsen.

Fagligt Ajour

Publiceret: 

14. september 2023

Senest opdateret: 

14. september 2023

Af:

Maria Dietz Toppenberg, cand.scient.san., ph.d.,

Liselotte Boldrup Lundbech, overlæge,

Bodil Sestoft, anæstesisygeplejerske,

Charlotte Marie Melchior, anæstesisygeplejerske

61015727

Derfor skal du læse denne artikel

 • Få viden om lejring af patienter ved robotassisteret operation.
 • Få viden om forebyggelse af lejringsrelaterede føleforstyrrelser i underekstremiteterne efter robotassisteret operation.
 • Få viden om kvalitetssikring af praksis på tværs af afsnit og Inspiration til dataindsamling

Resumé

Baggrund
Flere patienter har kontaktet ’Bedøvelse og Operation Syd’ (Nedre Abdominalkirurgi) på Aarhus Universitetshospital, da de har smerter og føleforstyrrelser, som kan være lejringsrelateret efter at have gennemgået robotassisteret operation i underekstremiteterne.

Formål
At finde ud af hvor mange patienter, der havde smerter og/eller føleforstyrrelser i underekstremiteterne efter robotassisteret operation.
Metode. En spørgeskemaundersøgelse bestående af: 1) Spørgeskema udfyldt af personalet på hospitalet og 2) Spørgeskema udsendt til patienterne i e-Boks.

Resultater
Ud af 146 patienter havde fem patienter smerter på hospitalet, og to havde føleforstyrrelser. I alt 17 patienter havde smerter hjemme, og 24 patienter havde føleforstyrrelser. Undersøgelsen viser tendens til, at alder og BMI øger risikoen for lejringsrelaterede smerter og føleforstyrrelser efter samlet anæstesitid på mere end fire timer. Tid i Trendelenburgleje i mere end to timer øger risikoen for smerter.

Konklusion
Få patienter havde smerter og/eller føleforstyrrelser på hospitalet efter robotassisteret operation i underekstremiteterne.

Betydning for sygeplejen
At der er fokuseret opmærksomhed på at forebygge, at patienter får lejringsskader efter robotassisteret operation, idet lejringsrelaterede skader kan få stor betydning for daglig livsførelse for patienten postoperativt.

Søgeord
Lejring, smerter og føleforstyrrelser, spørgeskemaundersøgelse

Abstract in English

Background
Patients have contacted The Department of Anaesthesiology and Surgery (lower abdominal surgery) at Aarhus University Hospital because of pain and numbness, which may be a result of the positioning during robot assisted surgery in the lower extremities.

Aim
To find out how many patients experienced pain and/or numbness after robot assisted surgery in the lower extremities.

Method
A questionnaire survey consisting of 1) a questionnaire answered by the staff at the hospital and 2) a questionnaire sent to the patients by e-Boks.

Results
A total of five patients out of 146 experienced pain while at the hospital and two experienced numbness. A total of 17 patients experienced pain at home and 24 experienced numbness at home. The survey shows a tendency towards age and BMI being risk factors for positioning-related pain and numbness after anaesthesia lasting more than four hours. Also, more than two hours in the Trendelburg position may be a risk factor.

Conclusion
We can conclude that few patients experienced pain and/or numbness after robot assisted surgery in the lower extremities.
Significance for nursing care: Constant care in relation to prevent intraoperative positioning nerve injuries.

Key words
Position, pain and numbness, questionnaire.

Om forfatterne

Maria Dietz Toppenberg
Cand.scient.san., ph.d., projektmedarbejder, Bedøvelse og Operation, HLK og Intensiv, Aarhus Universitetshospital.

Liselotte Boldrup Lundbech
Overlæge, funktionsleder, Bedøvelse og Operation Syd, Aarhus Universitetshospital.

Bodil Sestoft
Anæstesisygeplejerske, klinisk specialist, MHH, Bedøvelse og Operation Syd, Aarhus Universitetshospital

Charlotte Marie Melchior
Specialeansvarlig anæstesisygeplejerske, Bedøvelse og Operation Syd, Aarhus Universitetshospital

Korresponderende forfatter: Maria Dietz Toppenberg;
matopp@rm.dk

Indledning

På Aarhus Universitetshospital (AUH), Bedøvelse og Operation Syd, Nedre Abdominalkirurgi, Gynækologi og Urologi, bliver der årligt opereret ca. 500 patienter robotassisteret i Trendelenburg-position.

AUH fik som et af få steder i Europa den første Da Vinci Robot i 2002. AUH har tre robotter, som anvendes til kræftoperation inden for urinvejskirurgi, gynækologi, mave-tarmkirurgi og øre-, næse- og halskirurgi. Robotten sikrer en mere skånsom behandling af patienterne, da de får den mest optimale kirurgiske behandling, har færre komplikationer efter operationen og bliver hurtigere udskrevet.

Operationsrobotten styres af en kirurg fra en konsol på stuen, hvor kirurgens bevægelser i fingrene registreres og omsættes til mikrobevægelser i instrumenterne. I operationsfeltet tæt på patienten supplerer en assistent med manuelle instrumenter og skifter instrumenterne for enden af robottens arme.

Lejring
Robotassisteret operationer i urologisk, gynækologisk eller mave- og tarmkirurgisk regi varer ofte mere end fire timer. Det fordrer et komplekst behov for speciel lejring, f.eks. Trendelenburgs leje.

Ved Trendelenburglejring tippes lejet ca. 20-30 grader, så patientens hoved vender nedad. Benene lejres afhængigt af, hvilket indgreb der skal foretages. Kirurgen bestemmer grader af lejet og eventuel kipning af lejet til en af siderne. Når robotten er koblet på, må patienten ikke flyttes.

Inden lejet tippes i Trendelenburg, fikseres patienten i en trykaflastende skummadras med henblik på at minimere risikoen for trykskader. Afhængigt af det kirurgiske indgreb lejres patientens ben og arme på følgende måde:

 1. Planleje/splitleje med pude under knæene eller
 2. Skåle/Bøjler (betegnes GU leje til kvinder og stensnitsleje til mænd) eller
 3. Støvler
 4. Arme i skumpuder fikseret langs kroppen eller
 5. En arm på armbord

Da patienten er fastlåst pga. robotkirurgien, kan der være en betydelig risiko for lejringsskader.

På baggrund af litteraturen har vi opdelt lejringsskader i smerter og føleforstyrrelser forårsaget af tryk og nerveskader, herunder kompartmentsyndrom og rhabdomyolyse (1-8), se boks 1.

Boks 1. Lejringsskader i smerter og føleforstyrrelser forårsaget af tryk og nerveskader

Kompartmentsyndrom

Tilstand, som kan opstå, når øget tryk inden for en muskelloge hæmmer cirkulationen og funktionen af muskler, sener og nerver inde i logen. Jo længere en sådan tilstand varer (f.eks. ved operation), jo mere bliver cirkulationen hæmmet, og der kan opstå alvorligt cirkulationsvigt, hvor muskulatur og nerver dør af iltmangel.

Rhabdomyolyse

Myoglobin er musklernes røde farvestof, der binder den ilt, som kommer til musklerne gennem blodet. Normalt er myoglobin inde i musklernes celler. Ved sygdommen rabdomyolyse er der skade på musklerne, og myoglobin kommer derfor fra muskelcellerne og ud i blodet. Myoglobin udskilles fra blodet via nyrerne og kommer ud i urinen (myoglobinuri). Myoglobinet er skadeligt for nyrerne og kan føre til akut nyresvigt.

Kilde: sundhed.dk

I litteraturen beskrives, at alder, Body Mass Index (BMI), lejring, blodprøver, varighed af operation, tid i Trendelenburg, middelblodtryk (over/under 65mm Hg) under operation samt rhabdomyolyse er risikofaktorer for smerte og/eller føleforstyrrelser efter robotassisteret operation (1-10).

Baggrund og formål
I løbet af de seneste år har vi modtaget henvendelser fra patienter, som oplever smerter og føleforstyrrelser efter en robotassisteret operation.

Gennem Patienterstatningen har vi fået oplyst, at i perioden 2010 - 2022 var der 330 patienter, som anmeldte sager vedrørende lejringsskader generelt, hvoraf 123 patienter fik tilkendt erstatning (tallet kan være højere, da der stadig er sager, som verserer). For at kvalitetssikre praksis var formålet at finde ud af:

 • Hvor mange patienter, som havde smerter og/eller føleforstyrrelser i underekstremiteterne efter robotassisteret operation.
 • Hvor mange patienter, som havde smerter og/eller føleforstyrrelser efter robotassistreret operation fordelt på køn, alder, BMI, lejring, forhøjet kreatinin, forhøjet myoglobin, tid i anæstesivarighed, tid i Trendelenburg og middelblodtryk (over/under 65 mm Hg) under operation

Metode
Design og population
Med henblik på at opgøre primære og sekundære mål blev der udviklet et spørgeskema. Det blev testet på 10 patienter på operationsstuen og i opvågningsafsnittet, hvor sygeplejerskernes kommentarer blev brugt til at korrigere og validere. Det endelige spørgeskema blev testet på 10 patienter, inden dataindsamlingen gik i gang.

Første del af skemaet blev udfyldt på operationsstuen af anæstesisygeplejersken. Spørgsmålene var relateret til de sekundære mål bl.a. højde, vægt, BMI, køn, grader Trendelenburg, lejring af ben m.m. (skema kan rekvireres hos forfatterne).

Anden del af skemaet blev udfyldt af opvågningssygeplejersken. Spørgsmålene var relateret til det primære mål. Patienterne blev scoret for smerter i benene ud fra NRS 0-10, hvor 0 er ingen smerter, og 10 er de værst tænkelige smerter. Patienterne blev spurgt, om de oplevede føleforstyrrelser i benene.

Begge svar blev registreret op til syv timer efter operationen. Alle patienter fik målt myoglobin og kreatininkinase på opvågningsafsnittet. Svarene blev noteret på skemaet af den samme sygeplejerske (skema kan rekvireres hos forfatterne).

Efter første dataindsamling var NRS og føleforstyrrelse udfyldt på 10 ud af 195 patienter. For at opnå højere svar-rate søgte vi hospitalsledelsen om godkendelse til at sende et spørgeskema ud i e-Boks til patienterne. I det nye spørgeskema blev patienterne spurgt, om de havde nyopståede smerter eller føleforstyrrelser efter operationen. Spørgeskemaet blev testet af fem ikke sundhedsfaglige personaler på AUH.

Data
Data fra spørgeskemaet udfyldt på hospitalet blev indtastet i REDCap - en sikker platform til at bygge og administrere online databaser og undersøgelser. REDCap muliggør, at der kan sendes data til statistikprogrammet STATA, hvor resultaterne er bearbejdet.

Spørgeskemaet i e-Boks havde et link, som betød, at data automatisk blev gemt i REDCap.

Statistisk
Data er præsenteret med simpel deskriptiv (beskrivende) statistik i en tabel. Yderligere data og beregninger kan rekvireres hos forfatterne.
BMI er inddelt i fem grupper ud fra Sundhedsstyrelsens opdeling. Variablene anæstesi-tid, tid i Trendelenburg og blodtryk blev opdelt ved gennemsnitsværdien for hver variabel.

Tilladelse
Projektet er godkendt af Hospitalsledelsen på AUH.
Tilladelse til patientopslag i Elektronisk Patientjournal (EPJ) samt udsendelse af spørgeskema i e-Boks er godkendt af hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Patientpopulation
Patientpopulationen er tilfældigt udvalgte voksne patienter opereret robotassisteret på AUH, Bedøvelse og Operation Syd, i perioden januar - marts 2022. Dataindsamlingen foregik i perioden januar 2022 - juli 2022. Desuden blev der efterfølgende foretaget patientopslag i journalen for at undersøge patienternes smerter og føleforstyrrelser postoperativt.

Resultat
I alt 195 patienter blev inkluderet, hvoraf 170 var tilknyttet e-Boks. De 25 patienter, som ikke havde e-Boks, blev ekskluderet fra studiet. Der blev sendt remindere ud to gange i en periode på 14 dage til de patienter, som ikke havde svaret. I alt er 24 patienter ekskluderet, da de ikke svarede i e-Boks, hvilket betyder, at 146 (86 pct.) patienter blev inkluderet og er studiepopulationen, se inklusions flow i Figur I.

I Tabel I ses antallet af patienter med smerter og/eller føleforstyrrelser på hospitalet og/eller i hjemmet fordelt på: køn, alder, BMI, lejring, blodprøver, tid i anæstesi, tid i Trendelenburg og middelblodtryk.

En af mændene og en af kvinderne havde både smerter og føleforstyrrelser på hospitalet og smerter hjemme. Derudover fremgår det tydeligt, at smerter og føleforstyrrelser først forekommer, når patienterne er kommet hjem.

Diskussion
Det overordnede formål med undersøgelsen var at finde ud af, hvor mange patienter der som følge af lejringsskader har smerter og/eller føleforstyrrelser i underekstremiteterne efter robotassisteret operation.

Den inkluderede litteratur beskriver, at området ikke er særlig udførligt undersøgt, og derfor findes entydig viden ikke.

Overraskende viste tallene fra undersøgelsen umiddelbart, at lejringsrelaterede smerter og føleforstyrrelser i underekstremiteterne hos patienter, som er opereret robotassisteret, ikke hyppigt erkendes på hospitalet.

I stedet forekommer smerter og/eller føleforstyrrelser, når patienten kommer hjem. Hovedparten af patienter havde dog ifølge journalopslag andre årsager til smerter og føleforstyrrelser end lejringsskade, f.eks. lymfødem, diskusprolaps og nerveskade som følge af selve operationen.

Dog havde en patient smerter i arm/skulder, som kunne skyldes lejringsskade, og derfor blev patienten henvist til videre opfølgning i forhold til, om det var en lejringsskade. En anden patient havde fået en nerveskade under selve operationen. Begge patienter blev opfordret til at søge erstatning.

Undersøgelsen viser tendens til, at alder og BMI >25 øger risikoen for lejringsrelaterede smerter og føleforstyrrelser efter operation. I litteraturen findes imidlertid modsatrettede resultater, da BMI både over og under 30 er risikofaktor for smerter (4,6,8). En årsagssammenhæng kan dog være, at vi ikke har opdelt patienterne i operationstyper.

Desuden viser vores undersøgelse tendens til, at anæstesitid på mere end fire timer og tid i Trendelenburg i mere end to timer øger risikoen for smerter, hvilket litteraturen underbygger. Desuden finder andre studier signifikant sammenhæng mellem nerveskader/smerter, operationstid og den tid, patienten var på operationsstuen og ASA-score (1-10).

Nerveskader opstår på baggrund af tryk og træk, som kan give paræstesi og smerter. Vi havde en formodning om, at føleforstyrrelser og smerter var relateret til GU-leje, som litteraturen viser (3,9). Den sammenhæng fandt vi ikke.

Myoglobin og kreatininkinase blev målt for at vurdere, om der var rhabdomyolyse, hvor der blandt andet frigives myoglobin og kreatinin, hvilket kan være et af tegnene på kompartmentsyndrom (4,7).

Ved journalopslag på de tre patienter, som havde rhabdomyolyse og smerter hjemme, var to patienter over 70 år, og to patienter havde forhøjet BMI.

Ved gennemgang af data kunne vi se, at mange patienter havde forhøjet myoglobin og kreatininkinase. Hvad årsagen til dette er, vides ikke.

Litteraturen viser, at risikofaktorer for rhabdomyolyse og kompartment er køn, høj ASA-klassifikation (fysiologisk status, som vurderes af anæstesiologer og kirurger på en skala fra 1-5 og benævnes ASA-score, som er en forkortelse af American Society of Anaesthesiologists physical status classification system), co-morbiditet, øget operationstid, øget lejringstid, tidligere operationer og intravenøs væske (2,3,5-10).

Vi fandt forhøjet myoglobin og kreatininkinase, men ikke en entydig sammenhæng med kompartmentsyndrom.

Få patienter med enten smerter eller føleforstyrrelser blev efterfølgende behandlet med IV-væske pga. forhøjet myoglobin og kreatinin. Hos den gruppe patienter var det sædvanlige ophold på opvågningsafsnittet ikke forlænget. Udover smerter og føleforstyrrelse var der en del patienter med forhøjet myoglobin og kreatininkinase. Vi undersøgte ikke årsagen til dette samt den eventuelle efterfølgende behandling.

Metodiske overvejelser
Det er en styrke, at vi i udvikling af spørgeskemaet anvendte viden fra litteraturen kombineret med egen erfaring. Vi spurgte personale på de involverede afsnit om, hvorvidt spørgeskemaet var forståeligt og testede det inden undersøgelsens start flere gange.

Det er også en styrke, at vi sendte spørgeskemaet ud i e-Boks, da en svarprocent på 86 blev opnået Det var overraskende for os, at vi fik så mange svar, dog kan det muligvis skyldes, at afsenderen er AUH, idet mange patienter formentlig vil læse et brev fra hospitalet.

I spørgeskemaet udsendt i e-Boks blev der ikke spurgt om lejringsskader men smerter og/eller føleforstyrrelser generelt, hvilket patienterne svarede på. Derfor havde vi muligvis fået mere viden om, hvordan patienterne havde det efter udskrivelse i forhold til lejringsskader, hvis vi havde ringet og talt med patienten.

Konklusion
Ud af 146 inkluderede patienter i undersøgelsen havde fem patienter smerter, og to patienter havde føleforstyrrelser på hospitalet efter robotassisteret operation.

I alt havde 17 patienter smerter, og 24 patienter havde føleforstyrrelser hjemme. Det fremgår, at det hovedsageligt er patienter >50 år og patienter med et BMI på >25, som har smerter og føleforstyrrelser.

Desuden ses også en større andel af kvinder, som har smerter efter robotassisteret operation. Undersøgelsen viser tendens til, at anæstesitid på mere end fire timer og tid i Trendelenburg i mere end to timer øger risikoen for smerter.

Vi kan således konkludere, at rettidig omhu i forhold til lejring af især ældre og overvægtige patienter er påkrævet, da 35 pct. af patienterne havde føleforstyrrelser efter udskrivelsen. Vi påregner at gentage undersøgelsen, da det er vigtigt at finde ud af, om det øgede fokus på lejringen i klinisk praksis medvirker til færre gener postoperativt.

Implikationer for praksis
Lejring af patienter er et område, som konstant skal have et tværfagligt fokus i takt med kirurgiens udvikling. Flere kirurgiske specialer kan være involveret i den enkelte patient, hvilket betyder, at der er længere operationstid, antallet af ældre patienter øges, og der er stigende co-morbiditet.

Opmærksomheden bør henledes på, om det er muligt, at lejet og dermed patienten flyttes undervejs i operationen for at forebygge lejringsskader.

I det tværfaglige samarbejde på en operationsstue er en af de vigtigste faktorer i forhold til patientsikkerheden fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, som er beskrevet af professor i ledelse Jody Hoffer Gittell i bogen Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde, fleksibilitet og kvalitet (11).

Lejring af patienten er et ansvarsområde, der ligger hos alle teammedlemmer; operations- og anæstesisygeplejersker, anæstesilæger og kirurger. I praksis er det operationssygeplejersken og anæstesisygeplejersken, som lejrer patienten.

Det er anæstesilægerne, som modtager eventuelle patientklager vedrørende lejringsskader, og kirurgerne ser efterfølgende patienterne til kontrol i ambulatoriet, hvor patienterne kan give udtryk for skader.

I samarbejdet med patienterne efter operation er det væsentligt at oplyse patienterne om risikoen for at få smerter og føleforstyrrelser i det postoperative forløb, som kan relateres til lejringen under operationen. Fokus kunne med fordel også rettes mod den ambulante kontrol i forhold til specifik undersøgelse af eventuelle lejringsskader, idet patienten formentlig ikke forbinder lejringsskader med kirurgien.

Inden for rygkirurgien er det velkendt, at patienterne ikke oplyser, at de har føleforstyrrelser i hænderne postoperativt, fordi de ikke nødvendigvis relaterer føleforstyrrelser til det kirurgiske indgreb (12).

En generel tværfaglig præ- og postoperativ opmærksomhed og dialog med patienterne er nødvendig for at opdage og forebygge lejringsskader.

Referencer

 1. Gezginci E, Ozkaptan O, Yalcin S, Akin Y, Rassweiler J, Gozen AS. Postoperative pain and neuromuscular complications associated with patient positioning after robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy: a retrospective non-placebo and non-randomized study. Int Urol Nephrol. 2015;47(10):1635-41.
 2. Christoffersen JK, Hove LD, Mikkelsen KL, Krogsgaard MR. Well Leg Compartment Syndrome After Abdominal Surgery. World J Surg. 2017;41(2):433-8.
 3. Cornelius J, Mudlagk J, Afferi L, Baumeister P, Mattei A, Moschini M, et al. Postoperative peripheral neuropathies associated with patient positioning during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RARP): A systematic review of the literature. Prostate. 2021;81(7):361-7.
 4. Mattei A, Di Pierro GB, Rafeld V, Konrad C, Beutler J, Danuser H. Positioning injury, rhabdomyolysis, and serum creatine kinase-concentration course in patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy and extended pelvic lymph node dissection. J Endourol. 2013;27(1):45-51.
 5. Pridgeon S, Bishop CV, Adshead J. Lower limb compartment syndrome as a complication of robot-assisted radical prostatectomy: the UK experience. BJU Int. 2013;112(4):485-8.
 6. Ulm MA, Fleming ND, Rallapali V, Munsell MF, Ramirez PT, Westin SN, et al. Position-related injury is uncommon in robotic gynecologic surgery. Gynecol Oncol. 2014;135(3):534-8.
 7. Karaoren G, Bakan N, Kucuk EV, Gumus E. Is rhabdomyolysis an anaesthetic complication in patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy? J Minim Access Surg. 2017;13(1):29-36.
 8. Bjøro B, Mykkeltveit I, Rustøen T, Candas Altinbas B, Røise O, Bentsen SB. Intraoperative peripheral nerve injury related to lithotomy positioning with steep Trendelenburg in patients undergoing robotic-assisted laparoscopic surgery - A systematic review. J Adv Nurs. 2020;76(2):490-503.
 9. Codd RJ, Evans MD, Sagar PM, Williams GL. A systematic review of peripheral nerve injury following laparoscopic colorectal surgery. Colorectal Dis. 2013;15(3):278-82.
 10. Mills JT, Burris MB, Warburton DJ, Conaway MR, Schenkman NS, Krupski TL. Positioning injuries associated with robotic assisted urological surgery. J Urol. 2013;190(2):580-4.
 11. Gittell JH. Effektivitet i sundhedsvæsenet : samarbejde, fleksibilitet og kvalitet. 1. udgave. ed. Kbh: Munksgaard; 2012.
 12. Sestoft B, Larsen B, Erlandsen M, Hansen ES. [Positioning injuries among patients undergoing spine surgery]. Ugeskr Laeger. 2009;171(7):518-21.