Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Opret et fagligt selskab

Et fagligt selskab kan oprettes og godkendes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, når 100 aktive medlemmer fremsætter en begrundet anmodning.

Opret et fagligt selskab?

Her kommer nogle ideer til, hvad du eller I skal overveje;

Start med en anmodning

Er du medlem af Dansk Sygeplejeråd og har du en god ide til et fagligt selskab, kan du sende en anmodning om oprettelse.

Oprettelsen skal indeholde følgende overvejelser;

 • Baggrund for ønske om oprettelse at det nye faglige selskab
 • En beskrivelse at selskabets formål
 • En vurdering af hvor mange sygeplejersker, der forventes som medlemmer

Efterfølgende inviteres du og de øvrige initiativtagere til møde i Dansk Sygeplejeråd, hvor I har mulighed for at uddybe anmodningen og hvor I får en gennemgang af de praktiske opgaver, der er i forbindelse med oprettelsen af det nye faglige selskab.

For at anmodningen kan godkendes, skal den rummes inden for et eller flere af de fire funktionsområder;

 1. At udføre sygepleje
 2. At lede og koordinere sygepleje
 3. At formidle sygepleje
 4. At udvikle sygepleje

Efterfølgende sender Dansk Sygeplejeråd anmodningen til kommentering hos de eksisterende faglige selskaber.

De faglige selskabers navn

Fællesbetegnelsen er "Fagligt Selskab for ……" efterfulgt af et eller så få ord som muligt, der er betegnende for den interesse, som det faglige selskab samles om. Derudover skal ordet sygeplejerske indgå i navnet.

Navnet skal signalere, at det er et professionelt selskab for sygeplejersker.

Stiftende generalforsamling

Dansk Sygeplejeråd afholder eventuelle lokaleudgifter ved den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsen kan vælges ved forudgående urafstemning eller på den stiftende generalforsamling.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder hjælp og vejledning til afholdelsen og kan fx hjælpe med mailliste til mulige interesserede medlemsgrupper. 

Vedtægter

Det faglige selskab udarbejder vedtægter.

Vedtægterne må ikke stride mod Dansk Sygeplejeråds love og kollegiale vedtægter.

Vedtægterne skal efterfølgende sendes til Dansk Sygeplejeråd til orientering. Når den stiftende generalforsamling er afholdt, sender det faglige selskab besked til Dansk Sygeplejeråd om bestyrelsens konstituering.

Forslag til udarbejdelse af vedtægter 

Det faglige selskab har selv mulighed for at udforme egne vedtægter i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Det er en forudsætning, at det faglige selskab i sin vedtægt følger;

 • Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelses godkendte formålsbestemmelse, herunder medlemsgrundlaget
 • At det faglige selskab har en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om blandt andet kontingentforhold

Vedtægtens øvrige bestemmelser har således karakter af en generel anbefaling som en hensigtsmæssig vedtægt for faglige selskaber.

Det faglige selskab kan ikke fastlægge vedtægter, der strider mod Dansk Sygeplejeråds love, etiske retningslinjer og kollegiale vedtægter.

Dansk Sygeplejeråd skal modtage det faglige selskabs vedtægter til orientering.

Se bilag for kontrakt til forslag af vedtægter her

Dansk Sygeplejeråd tilbyder de faglige selskaber

 • Hjælp og vejledning til hvordan generalforsamlingen kan afholdes
 • Hjælpe med mailliste til mulige interesserede medlemsgrupper 
 • Adgang til at benytte Dansk Sygeplejeråds mødelokaler til bestyrelsesmøde i det omfang, der er ledige lokaler til rådighed
 • Hjælp til at få en medlemsliste over det faglige selskabs medlemmer én gang årligt

Egen hjemmeside på DSR.dk

De faglige selskaber får en hjemmeside stillet til rådighed på DSR's hjemmesideportal. Her kan det faglige selskab fx skrive, hvad de arbejder for, hvilke rammer der er omkring selskabet og hvem der sidder i bestyrelsen.

På Dansk Sygeplejeråds hjemmeside er der en oversigt over de faglige selskaber med link til det enkelte faglige selskabs egen hjemmeside.

Økonomisk tilskud til samarbejde med faglige foreninger for sygeplejersker i udlandet

De faglige selskaber kan optage ét nordisk, ét europæisk og ét internationalt samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet.

Dansk Sygeplejeråd yder i et vist omfang økonomisk støtte til arbejdet, når Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse har godkendt samarbejdet.

Når et nyt samarbejde er godkendt, modtager det faglige selskab automatisk tilskud for det første år.

De faglige selskaber skal hvert år inden den 1. marts sende en rapport og regnskab vedrørende samarbejdet til Dansk Sygeplejeråd, konsulent, Lene Schade Jensen på lsj@dsr.dk.

Rapporten skal indeholde:

 • Oversigt over mødeaktiviteter
 • Vedtægtsændringer
 • Repræsentation
 • Faglige hovedspørgsmål
 • Aktiviteter

Når Dansk Sygeplejeråd har modtaget den årlige rapport og regnskab fra det foregående års aktivitet, udbetales økonomisk støtte til det næste års aktiviteter.

Den økonomiske støtte pristalsreguleres én gang årligt.

De faglige selskaber input til DSR

 • Navne- og adresselister over bestyrelsens medlemmer samt suppleanter efter hvert nyvalg. Brug skemaet og send det til DSR's Medlemskab ved konsulent, Lene Schade Jensen, lsj@dsr.dk 
 • Løbende orientering om ændringer i bestyrelsens sammensætning med navne og medlemsnummer sendes til DSR's Medlemskab konsulent, Lene Schade Jensen på lsj@dsr.dk. Brug gerne dette skema.
 • Eventuelle nyhedsbreve eller faglige meddelelser udsendt til medlemmer af de faglige selskaber

Nedlæggelse af et fagligt selskab

Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse for et faglig selskab, kan der ske følgende;

 • Selskabet nedlægges efter hovedbestyrelsens beslut­ning
 • Det faglige selskabs generalforsamling kan begære det faglige selskab nedlagt overfor hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af det faglige selskab

I tilfælde af opløsning hviler det faglige selskabs eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt sammenslutningen genopstår inden for 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab.

I modsat fald tilfalder den eventuelle for­mue den, som selskabet henviser til i vedtægterne.

Såfremt det faglige selskab er fondsejer, skal der tilføjelse til vedtægten, hvilke forholdsregler der skal gælde fonden i tilfælde af det faglige selskabs opløsning.