Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Opret et fagligt selskab

Et fagligt selskab kan oprettes og godkendes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, når 100 aktive medlemmer fremsætter en begrundet anmodning.

Start med at sende en anmodning, der indeholder følgende:
Baggrund for ønske om oprettelse at et fagligt selskab
En beskrivelse at selskabets formål
En vurdering af, hvor mange sygeplejersker, der kan forventes som medlemmer
Efterfølgende inviteres repræsentanter for initiativtagerne til møde i Dansk Sygeplejeråd med henblik på uddybning af anmodningen og mundtlig information om de praktiske opgaver i forbindelse med oprettelsen af det nye selskab.

Hvis anmodningen rummes inden for et eller flere af de fire funktionsområder, kan oprettelse godkendes:

At udføre sygepleje
At lede og koordinere sygepleje
At formidle sygepleje
At udvikle sygepleje
Efterfølgende sender Dansk Sygeplejeråd anmodningen til kommentering hos de eksisterende selskaber.

Selskabets navn
Fællesbetegnelsen er "Fagligt Selskab for ……" efterfulgt af et eller så få ord som muligt, der er betegnende for den interesse selskabet samles om. Derudover skal ordet sygeplejerske indgå i navnet.

Navnet skal signalere, at det er et professionelt selskab for sygeplejersker.

Stiftende generalforsamling
Dansk Sygeplejeråd afholder eventuelle lokaleudgifter ved den stiftende generalforsamling. Navne på kandidater til bestyrelsesvalg bringes i fagbladet Sygeplejersken. Bestyrelsen kan vælges ved forudgående urafstemning eller på den stiftende generalforsamling.

Dansk Sygeplejeråd er initiativtagerne behjælpelig ved udkørslen af adresselabels på medlemmerne, der tilmelder sig det faglige selskab. Desuden stilles papir, kuverter og frimærker vederlagsfrit til rådig­hed ved indkaldelse til den stiftede generalforsamling i et omfang svarende til antallet af medlemmer i den pågældende medlemsgrup­pe.

Det faglige selskab udarbejder vedtægter. Vedtægterne må ikke stride mod Dansk Sygeplejeråds love og kollegiale vedtægter. Vedtægterne skal efterfølgende sendes til Dansk Sygeplejeråd til orientering. Når den stiftende generalforsamling har fundet sted, modtager Dansk Sygeplejeråd brev med oplysning om bestyrelsens konstituering.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder de faglige selskaber:

  • at få optaget meddelelser vedrørende resultat af valg, møder, konferencer o. lign. i fagbladet Sygeplejersken
  • adgang til at benytte Dansk Sygeplejeråds mødelokaler til bestyrelsesmøde i det omfang, der er ledige lokaler til rådighed.
  • de faglige selskaber kan få en medlemsliste over selskabets medlemmer fra Dansk Sygeplejeråd én gang årligt.

De faglige selskaber tilbyder Dansk Sygeplejeråd:
Eventuelle blade, nyhedsbreve eller faglige meddelelser udsendt til medlemmer af de faglige selskaber
Navne- og adresselister over bestyrelsens medlemmer samt suppleanter efter hvert nyvalg
Desuden modtager Dansk Sygeplejeråd orientering om ændringer i bestyrelsens sammensætning
Dansk Sygeplejeråd modtager mindst en gang årligt oplysning om medlemstilgang og -afgang fra de faglige selskaber

Hjemmeside
De faglige selskaber får en hjemmeside stillet til rådighed. På Dansk Sygeplejeråds hjemmeside er der en oversigt over de faglige selskaber med link til det enkelte faglige selskabs egen hjemmeside.


Økonomisk tilskud til samarbejde med faglige foreninger for sygeplejersker i udlandet
De faglige selskaber kan optage ét nordisk, ét europæisk og ét internationalt samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet.

Dansk Sygeplejeråd yder i et vist omfang økonomisk støtte til dette arbejde, når Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse har godkendt samarbejdet. Når et nyt samarbejde er godkendt, modtager det faglige selskab automatisk tilskud for det første år.

De faglige selskaber skal hvert år inden den 1. marts sende en rapport og regnskab vedrørende samarbejdet til Dansk Sygeplejeråd. Rapporten skal indeholde:

  • Oversigt over mødeaktiviteter
  • Vedtægtsændringer
  • Repræsentation
  • Faglige hovedspørgsmål
  • Aktiviteter

Når Dansk Sygeplejeråd har modtaget den årlige rapport og regnskab fra det foregående års aktivitet, udbetales økonomisk støtte til det næste års aktiviteter. Den økonomiske støtte pristalsreguleres én gang årligt.

Nedlæggelse af et fagligt selskab
Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse for et faglig selskab, nedlægges selskabet efter hovedbestyrelsens beslut­ning, eller det faglige selskabs generalforsamling kan begære det faglige selskab nedlagt overfor hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af det faglige selskab.

I tilfælde af opløsning hviler det faglige selskabs eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt sammenslutningen genopstår inden for 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab. I modsat fald tilfalder den eventuelle for­mue den, som selskabet henviser til i vedtægterne.

Såfremt det faglige selskab er fondsejer, skal der tilføjelse til vedtægten, hvilke forholdsregler der skal gælde fonden i tilfælde af det faglige selskabs opløsning.

Forslag til udarbejdelse af vedtægter for faglige selskaber
Vedtægten er udformet således, at det faglige selskab selv har mulighed for at udforme egen vedtægt i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.

Det er en forudsætning, at det faglige selskab i sin vedtægt følger hovedbestyrelsens godkendte formålsbestemmelse, herunder medlemsgrundlaget, at det faglige selskab har en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning bl.a. om kontingentforhold.

Vedtægtens øvrige bestemmelser har således karakter af en generel anbefaling som en hensigtsmæssig vedtægt for faglige selskaber. Det faglige selskab kan ikke fastlægge vedtægter, der strider mod Dansk Sygeplejeråds love, etiske retningslinjer og kollegiale vedtægter. Dansk Sygeplejeråd skal modtage det faglige selskabs vedtægt til orientering.

Se bilag for kontrakt til forslag af vedtægter her