Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

En udfordring at give studerende brugbar feedback

​Et projekt om feedback til sygeplejestuderende viser, at det bedste resultat opnås, når der er et tydeligt fokus for vejledningen, og denne består af få budskaber.

Sygeplejersken 2014 nr. 10, s. 40-41

Af:

Anne Brandborg, sygeplejerske, MKS, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske

Siden efteråret 2011 har den uddannelsesansvarlige og fem kliniske vejledere fra Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital gennemført et projekt omkring feedback til sygeplejestuderende. Formålet med projektet var at kvalificere de daglige vejlederes feedback til studerende. Feedbacken skulle være præcis, anerkendende og udfordrende samt tage udgangspunkt i de situationer, daglige vejledere og studerende havde oplevet sammen. Målet var at skabe klarhed for de studerende om, hvilke styrker de havde, samt hvilke læringsmæssige udfordringer de skulle forfølge i deres læringsforløb.

Projektet blev skudt i gang med en temaeftermiddag med oplægsholdere fra studievejleder fra VIA University College i Aarhus og uddannelses- og udviklingsansvarlige sygeplejersker ved Aarhus Universitetshospital. De kliniske vejledere holdt efterfølgende oplæg i eget afsnit med udgangspunkt i litteratur og essenser fra temaeftermiddagen (1,2,3).

Der blev rekrutteret 18 daglige vejledere fra fem af afdelingens afsnit til at deltage. Projektets udførelse bestod af træningsforløb, hvor den kliniske vejleder observerede den daglige vejleders feedback til den studerende på f.eks. studerendes dataindsamling, faglige vurderinger og udført klinisk sygepleje. Herefter gav den kliniske vejleder den daglige vejleder feedback på den givne feedback. De kliniske vejlederes observationer/refleksioner blev beskrevet i et logbogsnotat, som udgjorde projektets data. Skabelon til logbogsnotatet blev udarbejdet med baggrund i udvalgt litteratur (1,2,3).

Resultaterne viste, at rammesætning og fælles fokus mellem den daglige vejleder og den studerende blev afgørende for, at feedbacken til studerende blev præcis, anerkendende, fremadrettet og konstruktiv. Dette forudsætter, at den daglige vejleder undersøger den studerendes ønske om fokus, og at den studerende er i stand til at formulere et sådant ønske. I de tilfælde, hvor fokus var aftalt, trådte den daglige vejleders budskab tydeligere frem i feedbacken. Det viste sig, at det var vigtigt at holde sig til få budskaber, og det var en udfordring for de daglige vejledere.

Resultaterne viste desuden, at de daglige vejledere ikke i særlig høj grad fik fokuseret på, hvordan den studerendes praksis havde skabt eller fremadrettet kunne skabe værdi for andre, f.eks. patient og pårørende, hvilket kunne have været en vigtig drivkraft for den studerende.

Kontrol af den studerendes forståelse af feedbacken, som skulle sikre, at den studerende havde forstået budskabet, var kun synlig i få tilfælde.

De deltagende daglige vejledere evaluerede udbyttet efter endt træningsforløb. Generelt var evalueringerne positive, og det blev fremhævet, at projektdeltagelsen bidrog med større forståelse for og fokus på vejlederrollen. Betydningen af mere struktur, fokus på rammer, bevidsthed om få budskaber, teknikker, prioritering og planlægning af feedback blev især fremhævet. Det var en udfordring at få omsat teorien om feedback og integreret denne i egen praksis.

Den daglige vejleder og den studerende skal have fokus på et afgrænset område, hvis ikke feedbacken skal blive for tilfældig, og hvis feedbacken effektivt skal bidrage til progression i den studerendes læring. Det er væsentligt fortsat at have fokus på, hvad der kendetegner god feedback i den daglige vejledning for at sikre gode læringsbetingelser for de studerende, derfor er samarbejdet mellem aktørerne vigtigt.

Anne Brandborg, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital.

Litteratur

  1. Øistad G. Feedback. Oslo: Dansk psykologisk forlag; 2006.
  2. Øistad G. At give og tage imod kritik. Oslo: Dansk Psykologisk forlag; 2007.
  3. Stahlschmidt A. Førstehjælp til feedback. Giv andre noget at udvikle sig af. København: Gyldendal; 2009.