Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

Sygeplejersken 2014 nr. 14, s. 40-42

​Sæt patienten i centrum, del viden og arbejd sammen

anm_interprofBettan Bagger, Marianne Lindahl &
Lisbeth Villemoes Sørensen
Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet – rammer, udfordringer og muligheder
Gads Forlag 2014
200 sider – 249,00 kr.

Af Birgit Kirk-Thomsen Hessellund, udviklingssygeplejerske, SD, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Hvorfor skal en sygeplejerske give patienten lungefysioterapi om aftenen, når det er fysioterapeutens opgave?
Svaret på spørgsmål som dette er at finde i denne meget velskrevne bog. Det lykkes til fulde de meget kompetente forfattere at give læseren en indsigt i og en forståelse for kompleksiteten i det moderne danske sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som er underlagt politiske beslutninger, love og retningslinjer, hvilket medfører et massivt pres på de sundhedsprofessionelle om at effektivisere, gennemføre forandringer af arbejdsgange og dermed bløde op på faggrænser.
Forfatterne målretter denne bog til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Jeg tænker, at alle ansatte i sundhedsvæsenet kan få en fornyet viden om og forståelse for, hvilken betydning det interprofessionelle samarbejde har, så det sammenhængende patientforløb kan lykkes.
Bogen belyser på fantastisk vis vigtigheden af, at professionerne forstår, at det interprofessionelle samarbejde handler om at sætte patienten i centrum, samarbejde, dele viden og kommunikere klart og tydeligt i stedet for at arbejde parallelt ved siden af hinanden.
Professionernes samarbejde omkring et patientforløb kan f.eks. kompliceres af de respektive professioners forskellige teoretiske grundlag og kan føre til forskellige opfattelser og tilgange til centrale begreber som f.eks. sundhed. Formålet med bogen er derfor bl.a., at vi som sundhedsprofessionelle får en fælles forståelse, dvs. samme kendskab til opgavefordelingen i regioner og kommuner samt andre professioners opgaver, arbejdsvilkår, kompetencer, faglige terminologier og begreber.
Alle kapitler i bogen indeholder cases og studiespørgsmål, hvilket giver rig mulighed for refleksion og stof til eftertanke.

Interessant bog til et smalt publikum

anm_konfliktKathrine Vitus, Lene Tanggaard og Frederik Thuesen (red.)
Konflikt i kvalitative studier
Hans Reitzels Forlag 2014
292 sider – 300,00 kr.

Af Lene Seibæk, forskningssygeplejerske, lektor, ph.d., Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Lad det være sagt med det samme: Dette er en bog for et smalt publikum. Men hvor er den dog godt skrevet, og hvor er den dog interessant. Som titlen lover, beskæftiger den sig gennem bidrag fra en række kapaciteter på området med de konflikter, der kan opstå under udarbejdelsen af et kvalitativt forskningsprojekt.
Bogens hovedpointe er, at eftersom de repræsenterer et grundvilkår i menneskeligt samvær, bør konflikter ikke automatisk ses som noget, man må undgå eller overvinde, men snarere ses som rummende et produktivt erkendelsespotentiale.
Gennem grundig fremstilling af de metodologiske aspekter drøftes det, hvilken betydning konflikter kan få for dataindsamling og analyse i et kvalitativt forskningsprojekt. I bogen eksemplificeres, hvordan konflikter, der identificeres på mikroniveau, ofte afspejler større organisatoriske, samfundsmæssige brudflader. Disse pointer medfører, at bogen også kan tjene som inspiration i forhold til analyse af konflikter indenfor personaleledelse, i forbindelse med implementering eller ved organisatoriske forandringer.
Sidst, men ikke mindst, beskæftiger bogen sig indgående med de etiske aspekter af at forholde sig undersøgende til konflikter og modstand. Det er yderst sympatisk, fordi bogen dermed ikke kun kaster nyt lys på det interessante og produktive ved konflikter, men også forholder sig til de destruktive og i yderste konsekvens livsødelæggende aspekter af fænomenet. Fra bogen udgår således en etisk fordring om at forholde sig refleksivt til hierarkiske magtstrukturer, og om ikke at gøre ondt værre. Jeg citerer: ”Invitationen til at deltage i en ligeværdig dialog udgår typisk fra toppen i en hierarkisk relation” (Kvale).

Med kroppen i fokus

anm_ergonMarianne Mogensen & Maiken Böcher
Ergonomi – forflytnings- og arbejdsteknik
2. udgave
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2014
344 sider – 399,95 kr

Af Sonni Thelmark, cand.scient., University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Ergonomi, eller rettere videnskab om arbejdets udførelse, beskriver i et letlæst sprog, hvordan forflytningsteknikker anvendes, så patientens ressourcer bruges optimalt ved forflytning. Ved hjælp af mange gode eksempler, talrige illustrationer og en velovervejet kapitelopbygning vises den naturlige forbindelse mellem de nødvendige teoretiske begreber og de mere praksisorienterede principper for forflytningsteknikker. Specielt bogens første del omhandlende emnerne kræfter og biomekanik, der ofte opleves som abstrakte størrelser af de studerende, er vellykket, idet stoffet her er gjort nærværende og hermed giver det nødvendige afsæt til de efterfølgende dele af bogen.
Forfatterne synes endvidere at have in mente, at ergonomi netop ikke er en central disciplin på sygeplejerskeuddannelsen, hvorfor fokus har været at give en lettilgængelig indføring i emnet, som giver basisviden og overblik. Læsere uden specialviden gives her således et godt grundlag for videre arbejde med de enkelte emner, og bogen er hermed et fint alternativ til større lærebøger om samme emne.
Målgruppen er som nævnt specielt sygeplejerskestuderende samt andre studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Men sundhedsprofessionelle, som ønsker at skabe et hurtigt overblik over emnet, kan bestemt også have glæde af bogen bl.a. på grund af et betydeligt stikordsregister, der gør bogen brugbar som opslagsværk. Desuden indeholder bogen et nyttigt tillæg om arbejdsmiljøloven, om anmeldelse af arbejdsskader og sidst ergonomien i et kort historisk rids.
 

To opfattelser af den palliative sygeplejerske

anm_skyerMarian Prestage
At sprede skyer
Om at miste sin elskede og finde livet igen
Frydenlund 2014
136 sider – 103,48 kr. 

Af Karna Vinther, sygeplejerske, MR, ansat som rehabiliteringskoordinator i Halsnæs Kommune. 

Denne bog er relevant læsning for sygeplejersker i en tid, hvor der er sat ekstra fokus på pårørende i palliative forløb bl.a. i Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Læseren indføres i en ung enkes arbejde med og til tider kamp for at genopfinde et liv for sig selv efter sin mands død. Bogen er en fortælling om forløbet af Daves død med fokus på den pårørendes oplevelser, følelser, reaktioner og handlinger. Læseren inviteres helt tæt på, når Marian beskriver sin sorgproces og relationer til andre.
Vi føres ind i, hvordan det er for den unge kvinde i 30’erne at følge sin Dave i et palliativt forløb med diagnosen c. pancreas. Sygdomsforløbet beskrives fra 2002 til Daves død i 2003, og Marian fortæller om sit liv de efterfølgende 10 år. Tidsforløbet giver indblik i de mange sider af at miste og viser sorgens facetter.
Det fremgår, hvordan det for Marian er meget vigtigt at fastholde håb til det sidste. I bogen beskrives anvendelse af komplementær behandling på godt og ondt. Vi får bud på, hvordan det er vigtigt, at vi støtter patienters og pårørendes valg.
Fortællingen viser, hvordan patienter og pårørende kan have vidt forskellige behov i et palliativt forløb. Er vi mon dygtige nok til at italesætte dette? Det giver stof til eftertanke, når en pårørende skriver, at hun har lyst til at smide den palliative sygeplejerske ud, men at den palliative sygeplejerskes samtaler med patienten er vigtige.
Vi må som sygeplejersker huske, hvor sårbare efterladte kan være i flere år, men også at pårørendes bevidste arbejde med deres sorg kan bære frugt og hjælpe til at genvinde fodfæste og glæde ved livet. I bogen fortæller Marian om metoder, som hun har anvendt i sit bevidste sorgarbejde. Metoder, som vi må udvikle og understøtte i vores tilbud til efterladte.


Kort nyt om bøger

Af Jette Bagh, fagredaktør

David Sparrevohn Mørck
Det uvelkomne bevis
Mellemgaard 2014
210 sider – 199,95 kr.

En krimi med en sygeplejerske i hovedrollen. Vil man gerne have småbidder af en genkendelig verden med i et plot, er bogen lige i øjet. Her optræder både en høj læge med et pænt navn, en afdelingssygeplejerske med en indretningsarkitekt i maven, stuegang, aktiv dødshjælp og taknemmelige patienter. Samt sygeplejersken, som lyder navnet Annette. Hun bliver rodet ud i en temmelig usandsynlig historie, der bl.a. indebærer, at H.C. Andersen har en fremtrædende plads i bogen. Et navn på en herre spiller en central rolle for hovedpersonen, så mon ikke hun er ved at finde vej til en ny tilværelse, der kan bringe hende bort fra det dødvande, livet synes at repræsentere efter en udramatisk skilsmisse.

Birgit Hvass og Birgitte Clausen (red).
Sangen har vinger
Tekstbog 209 kr. Melodibog 440 kr.
Wilhelm Hansen Musikforlag 2014. Ældre Sagen

En sygeplejerske og en musikterapeut har samarbejdet om disse to bøger, der er specielt egnet til gamle mennesker med nedsat syn. Sangene er trykt på én side, skriften er større end i Højskolesangbogen, og tekstbogen klapper ikke sammen, men kan ligge opslået. Den har et fint komponist-, forfatter- og alfabetisk register, og sangene er delt op i temaer, bl.a. aftensange, jul, årstiderne og familie. Der er både kendte gamle sange og nyere værker, f.eks. ”Lille Messias” med tekst af Johannes Møllehave og musik af Anne Linnet. Et tema med udenlandske sange er der også, så ”What a Wonderful World” kan få stemme af andre end Louis Armstrong.
Bøgerne fås i sæt, der består af 10 sangbøger og en melodibog. Et sæt koster 1.500 kr.

Peder Worning
Der er flere bakterier i et gram lort end der er mennesker i hele verden
FADL’s Forlag 2014
255 sider – 299,99 kr.

Budskabet i bogen med den meget direkte titel er, at bakterier er nyttige og afgørende for alt liv på jorden. Vi tænker måske først og fremmest på MRSA, Methicillin-resistente Staphylococcus aureus, når vi tænker på bakterier i denne tid, men bogen åbner for en bredere forståelse af bakterier og deres nyttevirkning. MRSA og landbrugets rolle og reaktioner på stafylokokken får dog en bredside af forfatteren, som mener, at der mangler beslutsomhed, når det gælder befolkningens sundhed – ikke når det gælder svinenes.
Bogen rummer mange eksempler og beskriver nogle af de mennesker, som har opdaget sammenhænge mellem bakterier og sygdom. Bogens titel skygger dog for dens seriøse ærinde.