Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Et godt og bredt videnskredsløb

Artiklen beskriver forskning og udvikling på Professionshøjskolen Metropol, herunder de forsknings- og undervisningsmiljøer, der er etableret. Målet er, at forskningen skal være praksisnær og foregå i samspil med samarbejdspartnere fra praksis.

Sygeplejersken 2014 nr. 14, s. 70

Af:

Linda Schumann Scheel, ph.d., MBA,MA,RN, prodekan

Onsdag den 24. september 2014 afholdt Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol sin årlige forskningsdag. Her præsenterede og videndelte medarbejdere og studerende fra de sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser på Metropol deres igangværende forskningsprojekter (1).

Flere end 300 undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere deltog på dagen, og gennem forelæsninger, workshops og posterpræsentationer fik de rig mulighed for at høre nærmere om den praksisnære forskning, der foregår på fakultetet (2).

I 2013 kom øremærkede forskningsmidler til professionshøjskoler og erhvervsakademier på finansloven, og de modtager årligt 355 mio. kr. i perioden 2013-2016 for at sikre udvikling og evidensbasering af uddannelserne inden for den officielle definition af ”forskning og udvikling” i OECD’s Frascati-manual (3).

Disse forskningsmidler er en medvirkende årsag til, at Metropol de seneste år har haft et stærkt øget fokus på forskning og udvikling gennem opbygning af en række praksisnære forsknings- og udviklingsmiljøer på uddannelserne. At forskningen på Metropol er praksisnær, indebærer, at alle forskningsprojekter har fokus på at løse eksisterende udfordringer i samfundet med henblik på at forbedre tilværelsen for borgere og patienter, ældre såvel som børn og syge såvel som raske.

Et andet kendetegn for Metropols forskningsprojekter er, at de udføres i et tæt samarbejde med praksispartnere, f.eks. hospitaler, kommuner, skoler, virksomheder og NGO’er.

Et gennemgående træk ved forskningen i Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet er, at den viden, der produceres, integreres direkte i undervisningen. Det foregår ved, at de undervisere, der er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, aktivt benytter og formidler deres forskningsresultater i undervisningen af de studerende.

Samtidig arbejder Metropol målrettet på at inddrage de studerende aktivt i forskningsprojekterne gennem f.eks. indsamling og bearbejdning af afgrænsede datamængder. På Forskningsdagen holdt to studerende fra ergoterapeutuddannelsen oplæg om deres første erfaringer med forskning i uddannelsen, og de kom med en række anbefalinger, som fakultetet vil inddrage i bestræbelserne på fremadrettet at involvere endnu flere studerende i forsknings- og udviklingsarbejde allerede under deres studie.

Med sine 11 forsknings- og udviklingsmiljøer har Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Metropol allerede etableret et godt fundament for at udøve en kvalificeret og øget mængde forsknings- og udviklingsarbejde i fremtiden. I dag er der mere end 40 større igangværende forskningsprojekter, som udføres af bl.a. jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter, radiografer og laboranter.

Derudover har fakultetet p.t. 19 ph.d.-forløb og fire undervisere i postdoc-lignende forløb samt mange undervisere, der deltager i forskningsprojekter og -samarbejder. Hertil kommer, at der på fakultetet er et stigende fokus på, at forskning og udviklingsmiljøerne indgår i nationale og internationale samarbejder for at sikre et godt og bredt videnskredsløb. Internationalt sker det bl.a. i tilknytning til WHO, DANIDA og EU’s rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020), Horizon2020.

Litteratur

  1. Forskningsdagen på Metropol www.phmetropol.dk > Forskningsdag > Masser af videndeling om sundhed og teknologi på Metropols Forskningsdag
  2. Abstracts fra Forskningsdagen. Samme søgesti som ovenstående
  3. OECDs Frascati-manual www.oecd.org > Frascati manual oecd  > Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys