Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fra forsker til fag: Rehabilitering af patienter med KOL må evalueres

I Danmark findes ca. 135 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Bodil Bjørnshave.

Sygeplejersken 2014 nr. 9, s. 67

Af:

Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør

 (I den trykte udgave af Sygeplejersken er denne artikel forsynet med en anden - og forkert - overskrift. Overskriften herover samt i PDF-udgaven af bladet er den korrekte).

low_forsker-til-fag_bjoernshaveBodil Bjørnshave Noe er 53 år, bor i Rødding ved Viborg og er gift. Hun har to voksne børn. Bodil Bjørnshave Noe er ansat som adjunkt i et stillingsfællesskab mellem Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje og Hospitalsenhed Midt, Viborg.

Hvad fik dig til at forske?
”En god idé og nogen, der bakkede op. Der er flere faktorer, der har spillet sammen, for at det er lykkedes. Jeg tror, at jeg har haft interessen altid, men det er jo slet ikke nok. Helt konkret havde jeg et relevant emne, men helt afgørende var det, at ledelsen på Hospitalsenheden Horsens (HEH) og det tværfaglige hold på den lungemedicinske afdeling åbnede døren og ville forskning. Der var mod og vilje til at finde midler, så jeg kunne færdiggøre en projektbeskrivelse og søge fonde. Professor Claus Vinther Nielsen og overlæge Jens Korsgaard, som jeg kendte fra mit kandidatstudie, sagde ja til at være vejledere. Jeg fik en kontorplads på forskningsenheden på Marselisborg Centret i Aarhus og dermed et godt forskningsmiljø, som er helt afgørende for et godt forløb.”

Hvad er forskningsemnet i din ph.d.-afhandling?
”Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Studiet undersøger, om patienter med KOL, der deltager i rehabilitering som et tilbud i daglig klinisk praksis, opnår de gevinster i form af forbedret livskvalitet og funktionsevne, der forventes. HEH er pioner i arbejdet med at udvikle og implementere et rehabiliteringsprogram, og programmet er tilbudt siden 2003. Så det var oplagt at undersøge, hvordan det er gået med implementeringen, og om patienterne opnår det, vi håber på og regner med.
Vi fulgte en gruppe KOL-patienter for at undersøge, hvad der karakteriserer de patienter, der gennemfører rehabilitering i forhold til dem, der ikke gennemfører.
Overraskende fandt vi, at kun en lille andel gennemførte rehabilitering, og at patientgruppen med KOL er homogen. Langt de fleste med kort uddannelse, langt de fleste med andre sygdomme og et selvvurderet fysisk helbred dårligere end jævnaldrende.
Vi undersøgte, om de, der gennemførte rehabilitering, opnåede forbedringer mht. livskvalitet, funktionsevne og åndenød. Vi fandt ikke de forventede forbedringer.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at patienter med KOL skal tilbydes rehabilitering. Men undersøgelsen viser, at der er behov for at afklare, hvordan rehabilitering fremover bedst tilrettelægges mhp. at opnå de ønskede effekter.”

Hvor tog du din forskeruddannelse henne?
”På Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Rehabilitering og Social Medicin.”

Hvordan har dine økonomiske rammer været, mens du tog din forskeruddannelse?
”Jeg blev ansat på HEH, hvor jeg var garanteret løn under forudsætning af, at jeg søgte fonde. Jeg var så heldig at få en bevilling fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og TrygFonden.”

Hvor kan man læse om dine forskningsresultater?
”Resultaterne fra mit ph.d.-projekt er publiceret i tre artikler i internationale tidsskrifter. Jeg har skrevet et resumé til sygeplejersker i almen praksis.”

Hvordan har din forskning betydning for praksis?
”Det er betydningsfuldt, at KOL-rehabilitering i Danmark kontinuerligt evalueres, for at patienterne kan få det ud af det, vi regner med. Det dokumenterer studiet. Resultaterne adresserer en generel problematik: at en intervention kan vise sig at være effektiv, når den afprøves i kliniske forsøg, men at det ikke er givet, at den virker lige så godt, når den overføres til klinisk praksis. Praksis er langt mere kompleks, og der skal andre indsatser og metoder til, hvis den skal have den ønskede effekt.”

Hvad forsker du i aktuelt?
”Epidemiologi og rehabilitering, herunder brugerinvolvering og overgange mellem sektorer.
Jeg er tilknyttet en nystartet forskningsenhed på Vestdansk Center for Rygmarvsskade på Hospitalsenhed Midt i et treårigt adjunktforløb, hvor jeg gennemfører epidemiologiske undersøgelser. Desuden har jeg et samarbejde med RYK, rygmarvsskadede i Danmark, om et mentorprojekt, hvor erfarne rygmarvsskadede fungerer som mentorer for nytilskadekomne. Endelig gennemfører jeg en interviewundersøgelse for at klarlægge rygmarvsskadedes forventninger og bekymringer ved overgang fra rehabilitering til eget hjem.”

Litteratur

  1. Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Vinther Nielsen C. Pulmonary rehabilitation in clinical routine: a follow-up study. I: J Rehabil Med. 2013 45:916-23.
  2. Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Vinther Nielsen C. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Clin Respir J. 2011;5:235-44.
  3.  Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? A review on selection and dropout in randomized controlled trials on pulmonary rehabilitation. Clin Epidemiol. 2010;2:73-83.