Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Metodelære mere til praktikere end til teoretikere

Anmeldelse af Ann Merete Møller og Thordis Thomsen: "Klinisk Forskning – Metodebog for MVU-studerende"

Sygeplejersken 2016 nr. 4, s. 46

Af:

Redaktionen

2016-4-anmeldelse-kliniskAnn Merete Møller 
og Thordis Thomsen
Klinisk Forskning 
– Metodebog for 
MVU-studerende 

FADL’s Forlag 2015
139 sider – 279,95 kr.

Bogen gennemgår de basale forskningsmetoder inden for kvalitativ og kvantitativ forskning samt evidensbaseret tilgang til klinisk praksis, herunder hvordan man søger information i kliniske databaser og på internettet, og hvordan man efterfølgende kan anvende forskningsresultaterne i patientbehandlingen.

Selvom der er søgt en bred tilgang til den sundhedsvidenskabelige forskning, er det biomedicinske perspektiv dominerende som underliggende præmis igennem bogen. Det kommer f.eks. til udtryk i beskrivelse af evidenshierarkiet, hvor indplacering af den kvalitative forskning mangler; og i manglende beskrivelse af kvalitetsvurdering af kvalitative studier. I afsnittet om kvalitetssikringsprojekter undlader forfatterne at nævne Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), selvom de fleste projekter af denne art vil have opfyldelsen af DDKM’s standarder som fokus. Det understreges, at det er afgørende, at sundhedsfaglige interventioner foretages på et evidensbaseret grundlag. Det kan derfor undre, at der igennem hele bogen er meget få referencer til at underbygge forfatternes budskaber.

Bogen er skrevet i et letlæseligt og pædagogisk sprog ”med respekt for målgruppens faglige niveau”, der dog til tider kan virke banalt til gruppen af MVU-studerende, som bogen er rettet til. Bogens pointer understreges af simple og letforståelige eksempler med mange illustrationer og faktabokse. En del af disse er selvforklarende, idet der ikke henvises til dem, og de mister derved deres værdi. Andre er kommenterede, men svære at finde, fordi de ikke er nummererede eller har titler, de kan genfindes igennem. Et eksempel ses på side 90, hvor der henvises til en faktaboks, som ikke umiddelbart genfindes blandt de to bokse, der er på siderne 90 og 91. Der menes formentlig boksen på side 92. Bogens indhold fremstår derfor noget rodet og ustruktureret. En kritisk gennemgang med fokus på ensartet og konsekvent henvisning til bokse, hvor der også korrigeres for enkelte stavefejl, vil være på sin plads. 

Bogen giver en indføring i den sundhedsvidenskabelige forsknings grundbegreber. Den vil dog ikke kunne stå alene som metodebog til MVU-studerende, hverken i dybde eller i forhold til videnskabelig forankring. Derimod vil den være anvendelig for det sundhedspersonale, der har en mere praktisk relation til forskning, indgår i forskningsprojekter som praktisk udførende og har behov for en forståelse af forskningsprocessen og de principper, der ligger bag. 

Af Lene Bjerregaard, ph.d., adjunkt, Sygeplejeuddannelsen i Slagelse, University College Sjælland, UCSJ.