Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Rød sommer", "Patientens stemme", "Et aldrende Danmark" og "Hvad er KOL?"

Sygeplejersken 2022 nr. 8, s. 40-42

Når nok er nok

Rød sommer

Rød sommer
Fotos og fortællinger fra sygeplejerskernes konflikt 2021

Dansk Sygeplejeråd 2021. Bogen er gratis for medlemmer, læs mere på dsr.dk/rødsommer

Dansk Sygeplejeråds udgivelse af bogen ’Rød sommer’ samler op på sygeplejerskernes fagkamp for ligeløn i forbindelse med OK21. Bogen fortæller historien om konflikten gennem en collage af billeder, fortællinger, baggrundsartikler, interviews, tegninger, og historiske perspektiver. I sin form fortsætter den en SoMe-lignende formidlingsform, som Dansk Sygeplejeråd også benyttede i bogen ’2020 Year of the nurse’. Det er en form, som fungerer fint.

Rød sommer rummer mange fine hverdagsbeskrivelser og indspark fra de forskellige aktører. Der er samlet mange gode fotos fra demonstrationer og events forskellige steder i landet. Det giver et fint indtryk af konfliktens væsen og den historiske og samfundsmæssige kontekst, den er en del af.

Nu et par år efter sygeplejerskernes år er vi blevet så meget klogere, at de 1.000 flere sygeplejersker ikke blev til noget, og den anerkendelse, som man håbede at få gennem lønløft i OK21, udeblev. Retorisk er tonen også skærpet hos formanden i forordet til bogen. 

Samtidig giver bogen også et godt indtryk af, hvordan strategiske overvejelser og samarbejdende forhandlingsfællesskaber kommer til kort over for medlemmerne. Der er helt sikkert objektive og rationelle pejlemærker for, hvordan bestyrelse og kongres navigerer (fag)politisk – og hvad de anbefaler medlemmerne - men de er bare på lange stræk ligegyldige, når ‘nok er nok’.

I bogens andet kapitel præsenteres fem interviews med forskellige perspektiver på lønkampen. De interviewede samfundsforskere, peger på, at Dansk Sygeplejeråd trænger til en løsningsorienteret forhandlingsstrategi. Den historiske fagkamp er ikke længere måden at opnå resultater. Det gælder både internt i forhold til medlemmerne og deres aktivisme og eksternt i forhold til at forstå kampen for sygeplejerskernes vilkår. Den må forstås som mere og andet end sygeplejerskernes egen – men også patienternes, befolkningens og samfundets. Man kan på den baggrund finde de historiske referencer til både Tjenestemandsreformen og Kirsten Stallknecht kuriøse.

Omvendt er den historiske baggrund tilbage til Stallknecht – ja, muligvis med koblinger tilbage til Nightingale og etableringen af sygepleje som fag – den ramme, som kan forklare, hvordan det gik sådan, at ‘nok er nok’. Idéen om at sygeplejerskerne for at opnå ligeløn, skulle påtage sig yderligere ansvar for at løse sundhedsvæsenets udfordringer, forekommer at være et udtryk for mere af de samme nye offentlige styrings- og ledelsesformer, der har bragt os derhen, hvor vi er nu. Vi står i den værste rekrutteringskrise nogensinde på sundhedsområdet. Her spiller løn en rolle, men er blot en af flere afgørende nøgler. Det handler ikke om strategi, men om hjerteblod for sygeplejerskerne. Man kan blive i tvivl om, om eksperter og politikere forstår det? Det lader i Rød sommer til at stå lysende klart for Dansk Sygeplejeråd. 


Jesper Frederiksen, sygeplejerske ph.d., kandidat i pædagogisk sociologi

Lad patienten komme til orde

Patientens stemme

Christin Walter 
Patientens Stemme 
Forlaget Retlaws 2021, 329 sider - 279,95 kr. 

Patienter risikerer belastninger, når professionelle hverken forstår eller lytter til deres udsagn. Forfatteren er sygeplejerske og undrer sig over, at det holistiske ofte er ikke eksisterende i vores faglige miljøer. Målet er, at alle i systemet bliver bedre til at lytte og vise empati overfor patientudsagn.

Der indledes med lægeløftet samt henvisning til både Kierkegaard og Einstein – men bogens væsentligste fokus er den læring, vi kan opnå, hvis vi tager os tid og giver patienternes udsagn opmærksomhed.

Bogen gengiver mange subjektive patientudsagn suppleret med forfatterens ultrakorte kommentarer. Der indgår både korte historier, gribende beretninger, pårørendeudsagn og fagprofessionelle synsvinkler. Forfatterens håb er debat og udvikling i retning af forståelse og empati for den enkeltes situation og oplevelser. Fortællingerne kan f.eks. anvendes som oplæg til faglig drøftelse i studiekredse.

Bogens styrke er, at patienterne kommer til orde – men jeg savner en klar og faglig konklusion, fordi patienternes situationer og oplevelser er individuelle. Forfatteren lytter og videregiver, men konkluderer ikke – det bliver bogens svaghed. Ønsker man forandring, skal det efter min mening stå skarpt – evt. holdt op imod en antagelse eller hypotese, som er introduceret fra starten.   

Ole Bjørke, sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og tidligere lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

Fremtidsperspektiveret aldring

Et aldrende Danmark

Torben M. Andersen og Jan R. Skaksen (red.) 
Et aldrende Danmark
Rockwool Fondens Forskningsenhed
Gyldendal 2022, 188 sider - 199,95 kr. 

Resultaterne af gedigen dansk forskning vedrørende danskernes alder, demografi og økonomi er spændende og opløftende aktuel læsning. Danskerne lever længere og med bedre helbred, hvilket giver nye perspektiver, fordi seniorerne har bedre ressourcer og flere muligheder end tidligere. Gruppen af ældre med beskedne ressourcer er faldende, og begrebet ældrebyrden erstattes af sund aldring, som er aktualiseret, fordi forbedrede pensionsforhold og forbedret helbred åbner for ikke tidligere set livskvalitet i den tredje alder. 

Bogen beskriver det komplekse samspil mellem forskellige aldersformer: Kronologisk, biologisk, psykologisk og social alder. Danskernes opfattelse af sig selv og egne ressourcer i forhold til kulturelt engagement og social aktivitet er tydeligt forbedret gennem de seneste årtier, og tendensen er fremtidsperspektiveret. Det stiller krav til håndtering af f.eks. boformer, levevilkår, fritidstilbud, social aktivitet og økonomi samt sproglige justeringer af hidtidige opfattelser, stigmatiseringer og stereotypiske betragtninger om pensionister og alderdom. 

Velfærdssamfundet sikrer flere borgere større livskvalitet, og bogen spørger: Kan det blive ved? Den svarer selv imellem linjerne: Tilsyneladende – for fremskrivningerne er lovende.

Ole Bjørke, sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og tidligere lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

Populærvidenskabelig formidling af KOL

Hvad er KOL?

Peter Lange
Hvad er KOL?
FADL’S Forlag 2022  , 211 sider - 299,95 kr. 

’Hvad er KOL’ kan varmt anbefales til personer med KOL og til sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, socialrådgivere, visitatorer, almen praktiserende læger og deres hjælpepersonale samt de sundhedsfaglige ledere i kommuner. Bogen anbefales tilgængelig i venteværelset hos egen læge, i kommunens trænings- og rehabiliteringslokaler, i sundhedscentre, i lungeambulatoriet og personalerum.

Bogen er med sin populærvidenskabelige tilgang ”lidt om alt kort fortalt” formidlet af Peter Lange, som er en erfaren kliniker og forsker inden for KOL. 

Bogen giver indsigt og forståelse for livet med KOL, og det er der brug for. Hvad sker i lungerne ved KOL, og hvorfor er det så vigtigt med lungefunktionsmåling? Også inddeling af KOL efter sværhedsgrad og prognose samt akut opblussen af KOL forklares kort og godt. Det kan kvalificere de sundhedsprofessionelles dialog med personer med KOL og deres pårørende. 

Rygning behandles nænsomt og i forhold til rygestop anslås naturligvis en ikke-stigmatiserende tone med udgangspunkt i borgerens oplevelse af fordele ved rygning for ad den vej at finde løsninger. Vigtigheden af tværprofessionel rehabilitering og palliation forklares, herunder nogle af de udfordringer, der i sandhed også er. De sundhedspolitiske initiativer i forhold til KOL, herunder nationale og regionale forløbsprogrammer samt idealet om individuelle forløbsplaner er forklaret.

Især er ’Samtaler om Fælles Planlægning af Behandlingsmål’ (Advanced Care Planning) fremhævet som et middel til rettidig dialog om ønsker, tanker og behov i forhold til livet og døden med KOL. Det er godt, fordi de samtaler, trods intentionen, ikke er tilstrækkeligt implementeret i Danmark. Alle, der møder personer med KOL eller træffer beslutninger, der har betydning for personer med KOL, kan have glæde af at læse bogen.

Bodil Bjørnshave Noe, sygeplejerske, cand. scient. san., ph.d. docent, Det Sundhedsfaglige Forskningsprogram ved University College Syddanmark UCSYD

Kort nyt om bøger ved Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Lea Marie Løppenthin
Livet går over sine bredder
Gyldendal , 260 sider - 249,95 kr.

Komedieromanen er krøllet, smuk og morsom. Vild natur, myter og fantasi blandet med hverdag i en økologisk bevidsthed, hvor døden er en del af livet. Marianne og Karen har udviklet en særlig superøkologisk komposteringsteknik for afdøde mennesker som et alternativ til den almindelige CO2-forurenende kremering. Bedemandsvirksomheden Cyklus er centrum og bevæger sig fra Maribo, Grækenland og Bruxelles. Ole er nyansat ritualkonsulent. Jill, Rahim og Ulrikke er gartnere under usædvanlige omstændigheder. Karen er den idealistiske og ensomme direktør. Den velfortalte historie fører os igennem komposteringsteknikker og skrøbelige venskaber, som starter med Felix, der tager toget til København for at besøge sin bedste veninde, men ender til begravelse i Maribo.

Per Arne Dahl
Gæstfrihedens kraft
Kristeligt Dagblads Forlag 2022, 192 sider - 249,95 kr.

Bogen er båret af citater fra biblen, litteratur og personlige oplevelser med gæstfriheden som centrum og universelt grundlæggende menneskeligt vilkår. Bogens ærinde i en tid hvor kriserne står i kø er at give et bud på, hvordan vi hver især kan bidrage til et mere inkluderende samfund. Gæstfrihed er verdens håb, når verden synes håbløs. Et budskab som er aktualiseret af krigen i Ukraine, hvor flygtningestrømmene til Europa er afhængige af gæstfrihed, medmenneskelighed og varme. Vi skal blive bedre til at række hånden frem mod folk, som er ensomme, og ud mod andre, som har brug for hjælp. Kort sagt skal vi skal øve os på at dække bord til nogle ekstra.

Karen Siercke, Sunna Dís Másdóttir, Jennie Johansson (red.)
Jeg drikker blækket - Nordens allerbedste pensumløse poesi
Ordskælv, Nordisk Kulturfond, 
Poesiens Hus, 2021, 214 sider - 200 kr.

Bogen er udgivet af Ordskælv, som er en nonprofitorganisation, der arbejder for at fremme generationer af stærke skrivere, empatiske læsere og kreative tænkere i hele Norden. ’Jeg drikker blækket’ er første udgave af den fremover årlige antologi, og består af en samling nordisk poesi udvalgt af unge redaktører i Danmark, Island og Sverige, som har skullet udvælge deres absolutte yndlingsdigt under en tid med covid-19. Ungdom, forelskelse, skilsmisse, sorg, moderskab, alderdom og død er livsbegivenheder, hvor livets tektoniske plader ramler sammen og får os og alt omkring os til at vakle i overgangen fra ”noget” til ”noget” andet. Lige dér er poesien bedst. Ikke fordi den redder os, men fordi den rummer os. Alle 56 digte står først på originalsproget og herefter på engelsk og rummer det hele. Det gør bogen til en lille sjælden perle.