Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kortlægning af ’Missed Nursing Care’ i Danmark

Et nationalt forskningsprojekt fra Aalborg Universitetshospital undersøger forekomsten af og årsagerne til Missed Nursing Care, som dækker over nødvendig sygepleje, der ikke bliver udført. Målet er at udvikle interventioner, der kan forbedre vilkår og kvalitet i sygeplejen.

Sygeplejersken 2024 nr. 2

Af:

Ulla Abildtrup

sy2-2024_forskerenfortaeller.jpg

Foto:

Illustration af Andreas Normann

Det kan have alvorlige konsekvenser, når nødvendig sygepleje ikke bliver udført, er forsinket eller kun delvist udført. International forskning viser, at risikoen for komplikationer som tryksår, lungebetændelse eller blærebetændelse stiger, hvis den indlagte patient f.eks. ikke bliver mobiliseret, får mundpleje eller hvis sygeplejen er mangelfuld i forhold til information og omsorg. Derudover viser studier, at mangelfuld sygepleje kan have betydning for plejepersonalets arbejdsglæde, sygefravær og ønske om at forlade jobbet.

Begrebet kaldes ’Missed Nursing Care’, og sygeplejerske, ph.d. og postdoc ved Aalborg Universitetshospital, Hanne Mainz, er projektleder på et nationalt forskningsprojekt, der kortlægger forekomsten af og årsagerne til Missed Nursing Care i Danmark.

”Alle sundhedsprofessionelle ønsker at yde en indsats af høj kvalitet, men det sker ikke altid, og det kan der være forskellige årsager til. Missed Nursing Care kan f.eks. handle om mangel på tilstrækkelige ressourcer, kompetencer eller rammer. Forskningsprojektet vil bidrage med viden om, hvor hyppigt og hvordan plejepersonalet må prioritere mellem forskellige sygeplejehandlinger, som de skønner nødvendige for patienten. Det vil desuden afdække, hvilke årsager der er til, at den nødvendige sygepleje ikke altid bliver udført,” fortæller Hanne Mainz.

Hun har sammen med en forskergruppe fra Aarhus Universitetshospital oversat og afprøvet et internationalt anvendt spørgeskema om Missed Nursing Care. Siden har Aalborg Universitetshospital udviklet et nationalt forskningsprojekt, der førte til, at spørgeskemaet sidste år havnede i mailboksen hos tusinder af plejepersonaler på voksenmedicinske og -kirurgiske sengeafsnit samt intensivafdelinger. Det skete med opbakning fra sygeplejefaglige ledere på 19 ud af de i alt 21 hospitaler i Danmark.

Over 3.500 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udfyldte spørgeskemaet, og alle besvarelser er nu anonymiseret og samlet i en national sygeplejedatabase, hvorfra de vil indgå i forskning om Missed Nursing Care.

Et følsomt emne

Forskergruppen i Aalborg har bl.a. planer om at anvende data til at undersøge, hvilke faktorer der øger forekomsten af Missed Nursing Care, og hvilke konsekvenser manglende sygepleje kan have for patienter, plejepersonale og organisationen.

Et andet studie foregår i samarbejde med Sjællands Universitetshospital og kommer til at handle om lederes perspektiv på Missed Nursing Care og mulige interventioner, der kan sikre den nødvendige sygeleje.
Forskergruppen i Aalborg er også i gang med at analysere 44 interviews med plejepersonale for at få en mere dybdegående viden om de situationer, hvor plejepersonalet må prioritere i den nødvendige sygepleje.

Derudover er der igangsat et ph.d.-projekt i Aalborg i samarbejde med Amager-Hvidovre Hospital om oversættelse og validering af et spørgeskema rettet mod patienter for at få viden om patienters oplevelse af Missed Nursing Care.

”Med et så stort nationalt datamateriale og med respekt for det plejepersonale, som har brugt tid på at udfylde spørgeskemaet, har vi som forskere en forpligtelse til at udlede mest mulig viden,” påpeger Hanne Mainz og tilføjer, at det også er grunden til, at forskergruppen har givet mulighed for, at andre forskere kan ansøge om data fra databasen til forud definerede forskningsprojekter.

”Det glæder mig, at vi også i Danmark har fået fokus på Missed Nursing Care, selvom det for nogen er et følsomt emne. Hverken ledere eller plejepersonale er jo stolte af de situationer, hvor patienterne ikke får den sygepleje, der er nødvendig. Men ved at klarlægge området får vi mulighed for at udvikle og teste interventioner, som kan minimere Missed Nursing Care og på sigt gavne patienterne,” fortæller Hanne Mainz.

Forstå konteksten

Hanne Mainz har i mere end 20 år interesseret sig for, hvordan vi kan styrke sygeplejen og de vilkår, der er nødvendige for at yde sygepleje af høj kvalitet. I sin ph.d. fra 2017 så hun på forskellige elementer i konteksten som normeringer, plejepersonalets kompetencer, patienternes plejebehov og arbejdsmiljø. Hendes forskning viste, at færre plejetimer per patient, lavere procentandel af sygeplejersker, lavere kompetenceniveau blandt plejepersonalet og højere plejeintensitet har sammenhæng med lavere sygeplejefaglig kvalitet.

På Aalborg Universitetshospital har begrebsrammen Fundamentals of Care de sidste 10 år dannet udgangspunkt for forståelsen af sygepleje. Rammen favner en bred opfattelse af sygepleje indenfor tre dimensioner: relationen mellem patient og sygeplejerske, integreringen af sygeplejen og konteksten for sygepleje, og Hanne Mainz finder rammen nyttig.

”Den tydeliggør, at det er vigtigt at forstå kontekstens betydning for at kunne yde situationsorienteret og personcentreret sygepleje rettet mod patientens fundamentale behov. Jeg håber, at vi de kommende år får styrket fokus på forskning om betydningen af konteksten og dermed sygeplejens vilkår til gavn for patienterne, for sygeplejen, for plejepersonalet og for sundhedsvæsenet,” siger Hanne Mainz.

Om projektet Missed Nursing Care

Det nationale forskningsprojekt om Missed Nursing Care er forankret i Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Universitetshospital og er blevet til i et samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Projektet er støttet af Forsknings-KUBEmidler i Region Nord. De første resultater fra projektet offentliggøres senere i år.