Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vedtægter

Læs vedtægterne for Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje.

§ 1 Navn
Stk.l Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

§ 2 Formål
Stk.l Selskabets formål er:

at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer,
at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver,
at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser,
at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde,
at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling,
at fremme tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdes.

§ 3 Medlemmer
Optagelse

Stk.l Som medlemmer kan optages medlemmer af DSR, som har
faglig erfaring med eller beskæftiger sig med tværkulturel sundheds- og sygepleje.

Stk.2 Passive medlemmer og pensionistmedlemmer af Dansk
Sygeplejeråd, som senest har været beskæftiget indenfor
dette faglige område, kan optages som medlemmer af selskabet .

§ 4 Indmeldelse
Stk.l Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Udmeldelse
Stk.l Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Kontingent
Stk.l Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent for det faglige selskab.

Stk.2 Såfremt det er fastsat, at der skal betales kontingent, fastsætter generalforsamlingen kontingentets størrelse.

Stk.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentopkrævning.

Stk.4 Nærmere regler for, hvornår et medlem udelukkes på grund af kontingentrestance, fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Generalforsamlingen
Stk.l Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Kun medlemmer af selskabet er stemmeberettigede.

Stk.2 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Indkaldelse skal ske skriftligt (ved opslag) med angivelse af dagsorden / 1 mdr. inden.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.l Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/3 medlemmer af selskabet forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordenspunkt, som medlemmerne ønsker drøftet .

§ 9 Bestyrelsen
Stk.l Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.

Stk.2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10 Valg
Stk.l Valg til bestyrelsen afholdes i forbindelse med generalforsamlingen hvert år, således at der er 2 på valg i ulige år, 3 i lige.

Stk.2 Valget foregår ved skriftlig afstemning, og der skal gives alle medlemmer af selskabet mulighed for at afgive skriftlig stemme. De nærmere bestemmelser vedrørende kandidatanmeldelse og valgprocedure fastsættes af bestyrelsen.

§ 11 Revisorer
Stk.l Valg af revisorer samt suppleanter for disse finder sted på generalforsamlingen.

§ 12 Samarbejde
Stk.l Det faglige selskab kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter hovedbestyrelsen godkendelse.

§ 13 Vedtægtsændringer
Stk.l Ændring af den af hovedbestyrelsen godkendte vedtægt for faglige sammenslutninger kan foretages af de faglige selskabers generalforsamlinger, idet dog følgende forhold er ufravigelige:

  • formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget
  • krav om en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold
  • at formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejerske i udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse
  • ændringer af vedtægter skal meddeles Dansk Sygeplejeråd som kan forlange disse ændret, såfremt vedtægterne ikke er i overensstemmelse med de i dette stk. nævnte ufravigelige forhold.

Stk.2 Ændringer til vedtægterne kan foretages af de enkelte selskabers generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Stk.3 Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse modtager eventuelle ændringer til vedtægterne til orientering. Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret, såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk.l nævnte ufravigelige forhold.

§ 14 Opløsning
Stk.l Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse, nedlægges selskabet efter hovedbestyrelsens beslutning.

Stk.2 Det faglige selskabs generalforsamling kan begære selskabet nedlagt overfor hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet .

Stk.3 I tilfælde af opløsning hviler selskabets eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt selskabet genopstår inden for 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab, i modsat fald tilfalder den eventuelle formue uledsagede flygtningebørn.

Stk.4 Såfremt det faglige selskab er fondsejer, skal der i tilføjelse til selskabets vedtægter optages bestemmelse om hvilke forholdsregler, der skal gælde vedr. fonden, i tilfælde af det faglige selskabs opløsning.

§ 15 Tegningsregler
Formand og kasserer tegner i forening selskabet.

§ 16 Ikrafttrædelse
Stk.l Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d.24.9.1998.

Tilføjelse om tegningsregler er foretaget på generalforsamling d. 5. marts 2010.