Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Medarbejderne på Hospitalsenhed Midt i direkte appel til Sophie Løhde: - Vi har skåret ind til benet, din politik gør vi kommer til at skære det over, lyt nu til os!

I et brev på vegne af medarbejderne på Hospitalsenhed Midt, der i Region Midtjyllands sparekatalog bliver hårdt ramt, retter medarbejderne en direkte bøn til landets sundhedsminister. Læs hele det åbne brev her.

Publiceret: 

1. december 2023

Af:

Per Colstrup Vinkel

pco@dsr.dk

ÅBENT BREV fra medarbejderne på Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland

 

Kære Sophie Løhde

Vi skriver til dig som medarbejdere i Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland.

Vi er dedikerede, engagerede og dygtige medarbejdere, som hver dag gerne vil gøre en forskel i vores medborgeres liv i de situationer, hvor de har allermest brug for det; når de bliver patienter og pårørende.

Vi skriver til dig, fordi vi er er alvorligt bekymrede for konsekvenserne af de planlagte besparelser på 275 mio. kr. i regionen. Det vil være besparelser som både på kort og lang sigt vil have betydning for vores muligheder for dels at levere de sundhedsydelser der er behov for og dels at gøre det inden for de politisk fastsatte rammer.

Hvis det fremsatte politiske sparekatalog bliver vedtaget vil Hospitalsenhed Midt, på trods af at være et hospital i økonomisk balance og med høj patienttilfredshed samt få rekrutteringsudfordringer, bære hovedparten af besparelserne blandt de somatiske hospitaler i Region Midt. Det vil i givet fald betyde, at over halvdelen af Hospitalsenhed Midts 21 afdelinger blive direkte påvirket og dertil kommer afledte konsekvenser for alle afdelinger. Dette vil betyde

  • dårligere service og færre sundhedstilbud i nærområdet
  • større risiko for overbelægning og risiko for dårligere patientsikkerhed
  • udfordret arbejdsmiljø og at vi vil få sværere ved at rekruttere og fastholde medarbejdere
  • dårligere mulighed for uddannelse af fremtidige medarbejdere

I sundhedsvæsenet bidrager mange forskellige faggrupper til at løse den samlede opgave og der er stor kompleksitet og mange krav og rettigheder der skal overholdes, monitoreres og afrapporteres på. Derfor bekymrer det også, at der er selvstændige besparelser både nu og i fremtiden på administration. Effektiv administrativ understøttelse er med til at optimere, effektivisere og skabe sammenhæng. Medmindre det lykkedes at skære administrative opgaver væk, vil der være stor risiko for, at der kommer flere administrative opgaver til sundhedsprofessionelle og deres ledere, som vil få mindre tid til ledelse og de patientnære kerneopgaver.

Til trods for, at processen og det politiske sparekatalog, lader meget tilbage at ønske, vil vi gerne anerkende, at vores regionspolitikere er i en svær situation, da der gentagne gange er blevet gennemført spareplaner i Region Midtjylland.

Derfor er det ikke længere muligt at lave såkaldt intelligente besparelser og der er ikke kun skåret ind til benet, men man er i fuld gang med at

skære det over. Der er i stedet behov for at se på de vilkår, der er for at drive hospitalsvæsen og hvilke ydelser man ønsker at tilbyde.

Vi mener, at der i høj grad er brug for politisk mod til at tage hul på nogle af de tiltag, der skal være med til at sikre et robust hospitalsvæsen med høj kvalitet:

  • Politisk prioritering af ydelser og tilbud der skal bortfalde, hvilket vi som sundhedsprofessionelle selvfølgelig gerne bidrager til. Derudover er der behov for øget forventningsafstemning eller ledelse af forventninger ift. hvad sundhedsvæsenet skal kunne tilbyde og hvad der ikke længere skal kunne tilbydes, når der hverken er tilstrækkelige midler eller medarbejdere til at fortsætte på samme måde, som vi har været vant til.
  • Forenkling af lovgrundlag og regler så der skabes bedre rammer for at optimere og differentiere behandling til de borgere der har mest brug for det med mere fokus på behov og mindre fokus på rettighed. Gentænke love og regler så de i højere grad tager udgangspunkt i det hele menneske, så der fx ikke skal bruges unødig tid til at vurdere om en noget er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab, og om det skal bevilliges efter sundhedslov eller servicelov.
  • Kriterier for bloktilskud til regioner skal ændres, så de i højere grad baserer sig på faktorer med betydning for udgiftsniveau. Det er ikke tilstrækkeligt, at kriterier er objektive, de skal også have betydning for det forventede udgiftsniveau. Alternativt vedbliver mulighederne for at levere sundhedsydelser ulige mellem regionerne.
  • Ekstra midler på kort sigt for at undgå at fyre og at sundhedsprofessionelle forlader branchen i utide. Der er brug for at de sundhedsprofessionelle som vi har bliver i branchen og bidrager til at finde nye og bedre måder at løse et kraftigt stigende behandlings- og plejebehov.
  • Kontinuerligt fokus på arbejdsmiljø – medarbejdere i sundhedsvæsenet, herunder også hospitalsansatte har igennem en årrække været presset af en øget opgavemængde og udfordrede rammer til at udføre deres arbejde. Vi er nødt til at tage bekymringer ift. arbejdsmiljø alvorligt for at knække en kurve med høj personaleomsætning, sygefravær og stresssygemeldinger.

Med venlig hilsen

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedmedudvalget (HMU) i Hospitalsenhed Midt