Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Aktivitetspuljen - Søg penge til faglige aktiviteter

Du og dine sygeplejerskekolleger kan søge om støtte fra Kreds Nordjylland til lokale aktiviteter.

Balloner til regionsråd

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Søg støtte fra Aktivitetspuljen

Hvis du eller en gruppe af sygeplejersker i Nordjylland afholder en faglig aktivitet, er der mulighed for at søge kredsen om støtte. Det er et krav, at du/I er medlem af Dansk Sygeplejeråd. 

Der ydes støtte inden for forskellige områder; græsrodsaktiviteter, fællesskabsunderstøttende og/eller sygeplejefaglige aktiviteter.

Der lægges i alle ansøgninger vægt på, at aktiviteterne engagerer og involverer andre medlemmer af DSR.

Kredsen kan eventuelt hjælpe på forskellig vis - for eksempel med opreklamering og lokaler.

Der ydes støtte til:

 • Faglige arrangementer
 • Græsrodsaktiviteter (aktiviteter som har til formål at organisere sygeplejersker)
 • Sociale og/eller faglige aktiviteter, som er målrettet sygeplejersker

Støtten gives i form at et fast beløb, som overføres til ansøger.

Støtten kan også gives i form af sponsorgaver; f.eks. præmier eller merchandise til deltagere.

Ved ønsker til merchandise til deltagere eller som f.eks. præmier i aktiviteter skal de nærmere muligheder aftales med kredsen. Der kan angives ønsker i ansøgningen, som kredsen vil forsøge at imødekomme. Kredsen kontakter ansøger med henblik på at afklare muligheder.

Det skal fremgå over for deltagerkredsen, at DSR Nordjylland har støttet aktiviteten.

Der ydes ikke støtte til:

 • Aktiviteter for andre medlemsgrupper end sygeplejersker
 • Faste møder (fx afdelingsmøder, TR-kollegiemøder osv.)
 • Enkeltpersoner f.eks. deltagergebyrer, studieture eller lignende. Der henvises til DSR's fonde 
 • Grupper/aktiviteter, som allerede modtager fast økonomisk støtte fra kredsen

Ansøgning

Det anbefales at søge i god tid før aktivitetens afholdelse. Der kan ikke søges støtte til afholdte aktiviteter.

Ansøgninger kan sendes til nordjylland@dsr.dk 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Aktivitetens navn
 • Hvem er arrangør
 • Hvem er kontaktperson - husk medlemsnummer og kontaktoplysninger.
 • Kort beskrivelse af formål, sygeplejefaglig relevans og indhold.
 • Forventet antal deltagere
 • Søger du støtte fra anden side? Angiv hvor du/I har søgt og om ansøgningen er imødekommet eller afventer svar.
 • Særlige ønsker; f.eks. ønsker om merchandise til deltagere eller som præmier.

Når aktiviteten er gennemført, vil vi meget gerne have en tilbagemelding, hvis I har gjort jer gode erfaringer eller har input til kredsen politiske ledelse. Vi modtager også meget gerne billeder fra jeres aktivitet til vores årlige opsamling, hjemmeside og/eller sociale medier (husk samtykke ift. billeder).

Kreds Nordjyllands politiske ledelse behandler ansøgninger til aktivitetspuljen.

Der godkendes som udgangspunkt månedligt med undtagelse af juli og december.

Godkendelser og afslag vil altid være skriftlige og gives til den angivne kontaktperson.

Hvis du ønsker at klage over afslag eller behandling af din ansøgning, kan du benytte dig af Kreds Nordjyllands klagevejledning, som du finder her.