Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vedtægter og årsberetninger

Her finder du Lederforeningens vedtægter og de seneste årsberetninger.

Lederforeningens vedtægter

Senest revideret ved Lederforeningens generalforsamling d. 22.10.2020

§ 1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har sæde i København.

§ 2. Formål

Stk. 1. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har til formål at varetage ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd og virke som sparrings‐ og høringspart i forhold til Dansk Sygeplejeråd.

Stk. 2. Dette kan ske bl.a. ved at fokusere på følgende hovedområder:

1. strategisk forum for ledelse

2. udvikling og forskning

3. markere synspunkter og sikre indflydelse

4. rådgivning og vejledning

5. ledelsesmæssig og faglig sparring

6. karrierevejledning/uddannelse

7. løn‐ og ansættelse

8. arbejdsmiljøspørgsmål

9. netværksdannelse.

Stk. 3. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd repræsenterer lederne i Dansk Sygeplejeråd og handler indenfor rammerne af Dansk Sygeplejeråds love og Sygeplejeetiske Retningslinier.

§ 3. Medlemskab af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

Stk. 1. Medlemmer af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd er ledere, der er aktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og som, ud over faglige ledelsesopgaver og personale­ledelse, har ansvar for nogle af følgende elementer: Administrativ ledelse, økonomisk ansvar, ansvar for tjenestetilrette­læggelse, ressourcefordeling og lignende.

Stk. 2. Passive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentligste består i, på en arbejdsgivers vegne, at lede er også passive medlemmer Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

Stk. 3. Medlemskab af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd erhverves automatisk, når man ansættes i en stilling, der opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 4 Medlemskab af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd ophører automatisk, når man ikke længere er ansat i en stilling, der opfylder betingelserne i stk. 1.

§ 4. Rettigheder

Stk. 1. Medlemmer i Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd er valgbare og stemmeberettigede i den kreds, hvor deres tilhørsforhold er bestemt efter Dansk Sygeplejeråds love.

Stk. 2. Stk. 2. Aktive medlemmer i Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd er valgbare og stemmeberettigede til både formandsposten, næstformandsposten samt lederforeningens bestyrelse, dog kan en og samme person ikke bestride både formandsposten, næstformandsposten og en bestyrelsespost.

§ 5. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Landet inddeles i 5 valgkredse som svarer til de 5 politiske kredse i Dansk Sygeplejeråd.

Stk. 2. Af og blandt medlemmerne i en valgkreds vælges to repræsentanter til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen finder sted ved urafstemning blandt valgkredsens medlemmer.

Stk. 3. Er der i valgkredsen kun opstillet én kandidat er denne valgt uden afstemning. Er der i valgkredsen opstillet to eller flere kandidater afholdes der valg, og de to kandidater der opnår flest stemmer, er valgt. Valgperioden er 4 år. Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.

Stk. 4. Er der stemmelighed mellem kandidaterne, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 5. Suppleanter er de, der uden at have opnået valg til bestyrelsen, har opnået flest stemmer i den pågældende valgkreds. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter det opnåede stemmetal i valgkredsen.

Stk. 6. Såfremt der er færre end 2 repræsentanter fra hver valgkreds i bestyrelsen, kan bestyrelsen afholde et suppleringsvalg i den (de) pågældende valgkreds(e).

§ 6 Valg af formand og næstformand

Stk. 1. Valg til posten som formand og næstformand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd sker ved urafstemning blandt samtlige af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds medlemmer.

Stk. 2. Valgbare er medlemmer af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, og som på opstillingstidspunktet er leder i den definition, som fremgår af vedtægterne. Valgperioden er 4 år. Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.

Stk. 3. Er der kun opstillet én kandidat til posten som hhv. formand og/eller næstformand, er denne valgt uden afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat, der opnår flest stemmer, valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 4. Er en person valgt til flere poster skal denne trække sit kandidatur således at der kun oppebæres en post.

Stk. 5. Trækkes kandidaturet til en post som bestyrelsesmedlem indkaldes suppleant efter § 5. Stk. 5.

Stk. 6. Trækkes kandidaturet til en post som formand eller næstformand, opnår den kandidat der have opnået næst flest stemmer ved urafstemningen, valg til formandsposten/næstformandsposten.

Stk. 7. Formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd er medlem af Dansk

Sygeplejeråds Hovedbestyrelse. Ved dennes forfald deltager næstformanden (jvnf. § 8. Stk. 1a).

Stk. 8. Formanden og næstformanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd aflønnes efter principper fastlagt af kongressen. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ydes honorar til bestyrelsens medlemmer.

§ 7. Valg

Stk. 1 Valg til bestyrelsen og til posten som hhv. formand og næstformand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd følger til en hver tid tidsmæssigt valghandlingen til kredsbestyrelser i Dansk Sygeplejeråd og sker på baggrund af de kandidater der, inden den udmeldte tidsfrist, er anmeldt til Dansk Sygeplejeråds sekretariat.

Stk. 2. De nærmere regler og proceduren for valgets afholdelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Senest 14 dage efter valgresultatets offentliggørelse skal der afholdes møde, hvor bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.

§ 8. Bestyrelsens ansvar og opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden og næstformanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd og de i valgkredsene valgte repræsentanter.

Stk. 2. Bestyrelsen udgør Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds politiske ledelse og har til opgave at varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds vedtægter m.v.

Stk. 3. Bestyrelsen har 7 delegerede pladser til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Pladserne fordeles med 1 plads til formanden, 1 plads til næstformanden samt 5 pladser til de bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer i hver af de 5 valgkredse.

Stk. 4. Formanden har det daglige ansvar for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds samlede drift og skal i samarbejde med næstformanden, bestyrelsen og Dansk Sygeplejeråd arbejde for at virkeliggøre Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds formål.

Stk. 5. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd tegnes af formanden alene og/eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. En beslutning om køb, salg, pantsætning og/eller andre dispositioner over fast ejendom skal dog forudgående forelægges for DSR’s hovedbestyrelse. En af de underskrivende skal være formanden for Dansk Sygeplejeråd.

§ 9. Forretningsorden

Stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det skønnes nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

§ 10. Formandens og/eller næstformandens fratræden

Stk. 1. Fratræder formanden og/eller næstformanden mere end 6 måneder inden udløbet af valgperioden, vælges en ny formand/næstformand ved urafstemning blandt Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds stemmeberettigede medlemmer, jf. § 6. Stk. 1. Valg skal være afholdt hurtigst muligt dog senest 4 måneder efter formandens/næstformandens fratræden. De nærmere regler om kandidatanmeldelse m.v. fastsættes af bestyrelsen.

Stk 2. Fratræder formanden mindre end 6 måneder inden udløbet af valgperioden, indtræder næstformanden som fungerende formand for resten af valgperioden. Bestyrelsen kan vælge at konstituere sig med en ny næstformand af og blandt bestyrelsens medlemmer. I så fald indtræder en suppleant i bestyrelsen, jf. § 5, stk. 5.

Stk. 3. Fratræder næstformanden mindre end 6 måneder inden udløbet af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med ny næstformand efter samme principper som i § 10 stk. 2.

§ 11. Generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert andet år i oktober måned. Generalforsamlingen afholdes i lige år.

Stk. 2. Generalforsamlingen er Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed.

Generalforsamlingen indvarsles med 4 ugers varsel gennem Forkant og/eller Sygeplejersken samt gennem Lederforeningens hjemmeside. Bestyrelsen og medlemmerne af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes til Dansk Sygeplejeråds sekretariat og være modtaget senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal lægges på Lederforeningens hjemmeside umiddelbart efter de er modtaget.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetællere

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af forretningsorden

5) Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed

6) Forelæggelse af regnskab og budget til orientering

7) Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen

8) Eventuelt.

Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 10 af generalforeningens medlemmer skriftligt forlanger skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/3 af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds medlemmer eller 2/3 af bestyrelsen anmoder om det. En anmodning skal være motiveret.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr. mail til medlemmerne af Lederforeningen, samt på Lederforeningens hjemmeside.

§ 13. Rådighedsbeløb

Stk. 1. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd får årligt stillet et af Dansk Sygeplejeråd fastsat beløb til rådighed.

Stk. 2. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd kan disponere over beløbet indenfor de af Dansk Sygeplejeråd fastlagte retningslinjer og i øvrigt i overensstemmelse med Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds formålsbestemmelse.

Stk. 3. Lederforeningens bestyrelse er ansvarlig for, at der udarbejdes 2-årige rammebudgetter indenfor rammerne af de af hovedbestyrelsen udmeldte rådighedsbeløb samt et årligt detailbudget.

Stk. 4. Regnskab og budget indgår i Dansk Sygeplejeråds samlede regnskab og bliver fremlagt og godkendt af HB.

§ 14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kan besluttes på såvel en ordinær som på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. En ændring af vedtægterne skal godkendes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse førend ikrafttræden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan foretage tilpasninger af ren redaktionel karakter samt konsekvensrettelser som følge af Dansk Sygeplejeråds kongresbeslutninger.

Stk. 4. Tilpasninger og rettelser efter stk. 3 skal præsenteres på førstkommende generalforsamling.

§ 15. Opløsning af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

Stk. 1. Beslutning om at opløse Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning herom kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Stk. 2. Formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd meddeler Dansk Sygeplejeråds formand om afstemningsresultatet efter stk. 1.

Stk. 3. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd i Dansk Sygeplejeråd eventuelle formue tilfalder Dansk Sygeplejeråd.

§ 16. Ikrafttrædelsesbestemmelse

Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft den 24.10.2018 under forbehold for vedtægternes godkendelse i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

§ 17 Lokale lederforeninger

Der kan oprettes lokale lederforeninger. Navn, rammer og retningslinjer for disse lokale lederforeninger fastlægges af Lederforeningens bestyrelse. Retningslinjerne skal godkendes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Årsberetninger

Lederforeningen udgiver en årsberetning hvert andet år. Det sker i forbindelse med Lederforeningens generalforsamling, der finder sted hvert andet år i oktober.

De seneste 3 årsberetninger kan læses her:

Lederforeningens årsberetning 2018

Lederforeningens årsberetning 2020

Lederforeningens årsberetning 2022

Generalforsamling

Lederforeningen afholder generalforsamling hvert andet år i oktober. Alle medlemmer er velkomne.

Lederforeningen er en demokratisk forening, og derfor kan medlemmer øve indflydelse på Lederforeningen ved at stille forslag til generalforsamlingen.

Ønsker du at stille et forslag på Lederforeningens generalforsamling, kan du kontakte Lederforeningens sekretariat i forhold til proceduren. Skriv til Lederforeningen@dsr.dk - mrk. generalforsamling forslag

Forretningsorden for Lederforeningens bestyrelse

Her finder du den gældende forretningsorden for Lederforeningens bestyrelse:

Forretningsorden for bestyrelsen 2022-2025