Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om Sygeplejeetisk Råd

Læs om Sygeplejeetisk Råds virke og vedtægter, rådets forretningsorden, publikationer samt årsberetning.

Rådets virke

Ifølge vedtægterne har Sygeplejeetisk Råd til opgave:

  • at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard.

  • at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål, som indbringes for Rådet af Dansk Sygeplejeråds medlemmer eller Dansk Sygeplejeråd. Rådet kan herudover på eget initiativ tage spørgsmål op til behandling og vurdering.

  • at vurdere og komme med ændringsforslag til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.

  • at udbrede kendskabet til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Rådets udtalelser om tilsidesættelse af De Sygeplejeetiske Retningslinjer afgives til Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Rådet består af 10 medlemmer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og vælges af Dansk Sygeplejeråds kongres.

Vedtægter

Forretningsorden

Der afholdes 10 årlige møder. Enkelte møder kan erstattes af andre aktiviteter efter aftale. Møderne forberedes af formanden og sekretæren for rådet.

Punkter fra Sygeplejeetisk Råds medlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretæren i hænde senest 10 hverdage før mødet. Medlemshenvendelser, der kommer indtil dagen før mødet, optages på dagsordenen.

Dagsorden udsendes normalt 5 hverdage før mødets afholdelse.
Sygeplejeetisk Råd kan på selve mødet træffe beslutning om behandling af punkter, der ikke er sat på dagsordenen. Dette skal besluttes, inden behandlingen af dagsordenen er begyndt.
Referatet udformes som et beslutningsreferat med angivelse af forskellige synspunkter. Referatet udsendes senest 8 hverdage efter mødets afholdelse.

Sygeplejeetisk Råd er beslutningsdygtigt, når halvdelen af rådets medlemmer, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand, er til stede. Afgørelser finder sted med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formand og næstformand kan udtale sig på rådets vegne. Øvrige medlemmer kan udtale sig på rådets vegne efter aftale med formand, næstformand eller efter aftale truffet på møder i Sygeplejeetisk Råd.

Vedtaget den 1. februar 2008, revideret juni 2010.

Sygeplejeetisk Råds årsberetning 2023

Undervisning og oplæg

Medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd tilbyder undervisning og oplæg.

Nuværende og tidligere medlemmer vil gerne deltage og bidrage i arrangementer om sygeplejeetik.

Prisen følger Dansk Sygeplejeråds takster for undervisning.

Du kan henvende dig til Sygeplejeetisk Råd, hvis du er interesseret i mere information.