Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejeetisk Råds medlemmer og opgaver

Læs om rådets medlemmer og opgaver og om, hvordan du kan blive medlem.

Rådets rammer

Rådet består af 10 medlemmer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og vælges af Dansk Sygeplejeråds kongres efter kandidatanmeldelser fra Rådet, Dansk Sygeplejeråds kredse og hovedbestyrelsen.

Valg til Rådet gælder for højst 4 år. Genvalg kan finde sted, dog kan intet rådsmedlem sidde mere end 8 år.

Seneste valg af ny formand og nye medlemmer blev afsluttet den 26. juni 2020.

Medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd
Medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd

Foto:

Sygeplejeetisk Råd

Medlemmer af rådet

Medlemmernes opgaver

Medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd:

  • afholder heldagsmøder 10 gange årligt
  • underviser og holder foredrag
  • skriver artikler og synspunkter
  • afgiver høringssvar
  • vejleder medlemmer
  • samarbejder med DSR, SLS, de faglige selskaber (FS) og DASYS med flere om fagetiske problematikker
  • samarbejder med de øvrige nordiske sygeplejeetiske råd
    informerer om Rådets arbejde
  • repræsenterer Sygeplejeetisk Råd ved at deltage i konferencer mm.

Bliv medlem af Sygeplejeetisk Råd

Der er 10 medlemmer i Sygeplejeetisk Råd, og der er valg til Rådet hvert andet år. Valget foregår på DSR' kongres. Valg til Rådet gælder for højst 4 år. Genvalg kan finde sted, dog således, at intet rådsmedlem kan sidde mere end 8 år.

Hvis du gerne vil være medlem af Sygeplejeetisk Råd, skal du indstilles af din DSR-kreds. Du skal derfor kontakte dit kredskontor og fortælle, at du er interesseret i at opstille. Kredsen beslutter så, om den vil indstille dig til valg.

Er man allerede valgt ind i Sygeplejeetisk Råd, kan Rådet vælge at indstille til endnu en valgperiode.

Kredsene og Sygeplejeetisk Råd sender deres indstillinger til DSR's hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen vælger, hvilke af de indstillede kandidater, den vil indstille til valg på Kongressen. Hovedbestyrelsen skal i sin indstilling af kandidater sikre bredden i medlemssammensætningen. Rådets sammensætning skal således afspejle medlemssammensætningen geografisk, aldersmæssigt og virksomhedsmæssigt.

For at være med i Sygeplejeetisk Råd, skal man være medlem af DSR.

Medlemmer i Sygeplejeetisk Råd må ikke varetage organisationspolitiske tillidsposter i DSR eller andre tillidsposter. På den måde ønsker vi at sikre Rådets uafhængighed og undgå, at der opstår habilitetsproblemer. F.eks. kan sygeplejersker ansat i Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, medlemmer af patientklagenævnet, medlemmer af Etisk Råd, medlemmer af Retslægerådet samt sygeplejersker tilknyttet de videnskabsetiske komitéer ikke vælges som medlemmer til Sygeplejeetisk Råd.

Medlemskab af Sygeplejeetisk Råd er frivilligt arbejde. Rådet modtager et årligt budget fra DSR, som dækker omkostningerne til Rådets drifts. Rådets formand modtager et mindre årligt honorar.

Rådet er oprettet for at fremme sygeplejefagets etiske vinkel og idéen er, at DSR som beskrevet betaler Rådets drift, medlemmerne bruger en del fritid på arbejdet og arbejdsgiverne bidrager med frihed til mødedeltagelse.