Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejeetiske retningslinjer

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er funderet i en grundlæggende forståelse af, at mennesket er unikt og har værdi i sig selv, lever i sammenhæng med sine omgivelser og tager ansvar for eget liv.

Hvad dækker retningslinjerne?

Sygeplejeetisk Råd blev nedsat ved Dansk Sygeplejeråds kongres i 1990. De første Sygeplejeetiske Retningslinjer blev vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres i 1992. Retningslinjerne er revideret i 2004 og 2014.

De senest reviderede retningslinjer er opbygget med udgangspunkt i sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejeetiske grundværdier og grundlæggende sygeplejeetiske principper, for til sidst at munde ud i generelle sygeplejeetiske retningslinjer, der kan anvendes i sygeplejerskers daglig arbejde.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er en beskrivelse af en professionsetik for sygeplejersker og bør til stadighed udvikles og afspejle ændrede samfundsforhold og lovgivning i relation til sygeplejerskers virkelighed og etiske udfordringer, samt medvirke til at udvikle professionen og værne om dens troværdighed og omdømme.

Se retningslinjerne
Her kan du se de sygeplejeetiske retningslinjer, der seneste er revideret af Dansk Sygeplejeråds kongres i 2014.

Hvad betyder de sygeplejeetiske retningslinjer for mig?

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er vejledende i forhold til etiske dilemmaer og problemstillinger, når de opstår i udøvelsen af sygepleje indenfor rammen af sygeplejerskens virksomhedsområde.

Et medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR), der overtræder De Sygeplejeetiske Retningslinjer, kan udelukkes af DSR af DSR’s hovedbestyrelse jfr. DSR’s love § 6, stk. 2.

DSR har ikke hidtil udelukket et medlem af DSR på baggrund af overtrædelse af de Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Sygeplejeetisk bevidsthed

Sygeplejerskernes holdning til sygepleje og de etiske dilemmaer, de stilles overfor, vil i de kommende år stå mere og mere centralt - både for den enkelte sygeplejerske og i debatten om sygepleje.

Sygeplejeetisk Råd (SER) har eksisteret siden 1990, og De Sygeplejeetiske Retningslinjer har eksisteret siden 1992. (Sygeplejeetisk Råd hed indtil kongressen 2004 "Det Sygeplejeetiske Råd", DSER).

SER er sygeplejerskernes sparringspartner i etiske spørgsmål og behandler emner af sygeplejeetisk karakter - rejst af sygeplejersker eller DSR.

Sygeplejersker har altid arbejdet ud fra fagetiske normer, der er blevet videregivet gennem uddannelsen og erfaring. Op igennem 70-erne og 80-erne øgedes anvendelsen af teknik i sygeplejen, hvilket gav anledning til øget fokusering på teknikken på bekostning af mennesket. Den øgede tekniske kunnen medførte nye etiske dilemmaer, der skulle tages stilling til.

På den baggrund fandt DSR anledning til at oprette et vejledende og rådgivende organ uafhængigt af DSR. På kongressen i 1990 blev SER en realitet. Første opgave for Rådet blev at udforme De Sygeplejeetiske Retningslinjer, der blev vedtaget på den efterfølgende kongres i 1992. De seneste retningslinjer er vedtaget på kongressen i 2014.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er fagetiske retningslinjer, der er udformet af sygeplejersker til brug for sygeplejersker. Retningslinjerne er udtryk for, hvad sygeplejersker ønsker af sygeplejefaget og i udviklingen af dette fag.

Retningslinjerne markerer, at vi i udøvelsen af vores fag ønsker, at det etiske fundament i plejen opleves som en reel forpligtelse - en bevidstgørelse af de etiske værdier, der medfører, at sygeplejersken har en sygeplejeetisk bevidsthed, der anvendes i handling og holdning.

Reflektionsmodel og internationalt samarbejde

Etisk refleksion i sygepleje

Model til bearbejdning af etiske dilemmaer i sygeplejearbejdet.

Se modellen
International Council of Nurses (ICN)

ICN's etiske kodeks for sygeplejersker.

Læs kodekset
Sygeplejerskernes samarbejde i Norden

Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden.

Læs retningslinjerne