Sygeplejerskers usikkerhed influerer på alkoholsamtaler

Alkoholforbrug. Sygeplejerskers barrierer og fremmende faktorer i relation til at tale med patienter om alkohol blev identificeret til fire kategorier: Sygeplejersken, patienten, afdelingen og et projekt om alkoholscreening.

2017-1-journal-club-nad

Hellum R, Bjerregaard L, Nielsen AS.

Factors influencing whether nurses talk to somatic patients about their alcohol consumption.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2016 sep. 29;33(4):415-36.

Introduktion: Mange danskere drikker så meget, at det er skadeligt for deres helbred. De er i risiko for at få følgesygdomme og blive indlagt på somatiske afdelinger. Litteraturen peger på, at plejepersonalet oplever barrierer i forhold til at tale med patienter om alkoholforbrug. Formål med studiet var at identificere potentielle faktorer, der havde indflydelse på, om sygeplejersker på somatiske afdelinger talte med patienter om alkoholforbrug. 

Metode: En Grounded Theory-metode blev anvendt til at indsamle og analysere data i dette kvalitative studie. Der blev gennemført semi-strukturerede individuelle interview med syv sygeplejersker fra somatiske afdelinger på to danske hospitaler. 

Resultater: Der blev fundet barrierer i forhold til sygeplejerskernes egne oplevelser af alkoholforbrug, sygeplejerskernes usikkerhed og mangel på viden. Barrierer i afdelingen viste sig ved manglende støtte fra lægerne, tidsmangel, beskyttelse af privatlivet, ungt personale og stor udskiftning af personale. Barrierer hos patienterne var dårlig fysisk og mental tilstand, unge patienter, ældre patienter, socioøkonomisk status, synligt alkoholproblem og patienternes modvilje i forhold til at tale om deres alkoholforbrug.

Fremmende faktorer for at tale med patienter om alkoholforbrug var, hvis sygeplejerskerne havde erfaring med alkoholrelaterede lidelser, hvis der var retningslinjer for screening i afdelingen, og hvis patienterne havde tydelige alkoholproblemer. Et alkoholscreeningsprojekt viste sig at kunne være med til at nedbryde sygeplejerskernes barrierer.

Diskussion: Dette studie understøtter fund fra andre studier, som ligeledes har vist, at sundhedspersonalets manglende viden er en barriere for at indlede en samtale med en patient vedrørende alkoholforbruget. 

Konsekvenser for praksis: Den danske undersøgelse peger på, at sygeplejersker bør være ajourførte med viden om, hvilke skader et for stort alkoholforbrug kan medføre, samt hvilke behandlingsmuligheder der er i Danmark. 

Læs også: Trialog om konsekvenser af overforbrug af alkohol og sygeplejerskers rolle i forebyggese og behandling

Af: Kirsten Specht, ph.d. MPH, CRNA, RN, postdoc og klinisk sygeplejespecialist, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Emneord: 
Alkohol