Udskrivningssygeplejerske gavner alle parter

Udskrivning. Der var god effekt af at ansætte en udskrivningssygeplejerske på hjertemedicinsk afdeling, viser et mindre studie.

Baggrund. Ved indlæggelsesforløb med efterfølgende behov for hjælp eller støtte i hjemmet er sygehuset forpligtet til at levere oplysninger til kommunen om indlæggelsesforløb, plan og behov for hjælp efter udskrivelse. Pr. 2015 videregives oplysningerne via to elektroniske skabeloner (Plejeforløbsplan og Udskrivningsrapport). Data fra en stikprøveundersøgelse på 43 patienter i foråret 2015 viste, at der kun i 39 pct. af udskrivelserne var sendt relevant information fra afdelingen til kommunen via skabelonerne. Som årsag angav sygeplejerskerne manglende tid og viden om opgaven.

Formål: At undersøge, hvilken betydning det har for kvaliteten af tværsektorielle patientforløb, at planlægningen varetages eller superviseres af en udskrivningssygeplejerske, som er en sygeplejerske med klinisk erfaring fra primær sektor og indgående kendskab til Sundhedsaftalen.

Metode. Kvalitative interviews med 10 patienter/pårørende og 10 sygeplejersker før og efter ansættelse af en udskrivningssygeplejerske. Kvantitative data i form af antal korrekt udfyldte skabeloner afsendt i 44 uger.

Resultater. Patient- og pårørendeinterview resulterede i tre temaer: Tryghed, medinddragelse og behovsvurdering. Ved interview med sygeplejersker fremkom syv temaer: Tidsforbrug, samarbejde med kommune, prioritering, patient-/pårørendeinddragelse, arbejdsmiljø, kontinuitet samt viden om Sundhedsaftalen.

Audit af afsendte og korrekt udfyldte skabeloner efter 44 uger viste en stigning fra 39 pct. til 95 pct. af samtlige udskrivelser fra afdelingen.

Konklusion. Ansættelsen af udskrivningssygeplejersken har haft væsentlig betydning for kvaliteten af de tværsektorielle patientforløb. Patienterne og pårørende oplever større grad af tryghed, medinddragelse og enighed ved vurdering af behovet for hjælp i hjemmet. Sygeplejerskerne oplever styrkede kompetencer og faglighed, prioritering af opgaven, mindre tidsforbrug samt mulighed for hjælp og supervision. Samarbejde med både patient, pårørende og kommune oplever de som bedre og mere konstruktivt.

Annette Koldborg; aka@regionsjaelland.dk

Emneord: 
Pårørende
Patient