Elektronisk samtale reducerer barrierer

Telepsykiatri. Psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk kan med fordel diagnosticeres og behandles via webkamera og computerskærm. Det viser et forsøg på Bornholm.

Sygeplejerskens fokus på udfordringen ved at møde indvandrere i sundhedsvæsenet har vist, at der er særlige problemer forbundet med denne side af sygeplejen, problemer, som kræver, at personalet beskæftiger sig med at overvinde de barrierer, der kan komplicere kontakten. Barriererne er af religiøs, kulturel og sproglig karakter, og der er derfor brug for, at sygeplejersken er kreativ og benytter tilgange, der reducerer disse barrierer.

I temanummeret om indvandrere i sundhedsvæsenet (Sygeplejersken nr. 2/2006) var der en artikel om telefontolkning, der er med til at forbedre vilkårene for patienter og personale. I artiklen beskrives, hvordan man benytter sig af en Soundstation, som er en håndfri telefon, der anvendes til telefontolkning. Fordelen ved Soundstation er, at lydkvaliteten er bedre end ved almindelig telefontolkning, så man er fri for at være afhængig af tolkens direkte tilstedeværelse under samtalen. Det giver større fleksibilitet for alle parter og en større anonymitet for patienten.

På Psykiatrisk Center på Bornholm startede brugen af telepsykiatri i efteråret 2005. Telepsykiatri fungerer ved, at tolkning og behandling foregår via it, der består af webkamera og computerskærm. På klinikken "Den lille Prins" i Kastrup sidder psykiater Davor Mucic og arbejder med at behandle sindslidende personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Når patienten møder til ambulant samtale på Psykiatrisk Center til den aftalte tid, tændes der for det elektroniske udstyr, og en internetforbindelse mellem centret og klinikken i Kastrup gør det muligt for behandleren at tale direkte med patienten via cyberspace. Patienten kan se psykiateren på den opstillede plasmaskærm, og behandleren kan se og observere patienten på samme måde.

Fordelene ved denne avancerede form for fjernbehandling af psykiatriske patienter med indvandrerbaggrund er,

  • at fjernområder som f.eks. Bornholm kan have adgang til behandlingsmæssig ekspertise i f.eks. transkulturel psykiatri og på sigt i andre subspecielle områder af psykiatrien, som der ikke er kompetencer i på centret.
  • at indvandrerpatienten kan tale direkte med sin behandler uden tolk hvorved vigtige nuancer ikke går tabt på grund af indirekte kommunikation.
  • at behandleren kan se sin patient og lade det nonverbale indtryk indgå i sin vurdering af behandlingsbehovet.
  • at anonymitetsproblemer ved at være afhængig af tolkens eller familiemedlemmers tilstedeværelse ved lægesamtalen undgås, og samtalen bliver derfor mere direkte og åben.
  • at behandleren, som selv har anden etnisk baggrund, har kulturel og sproglig forudsætning for at forstå patienten, hvorved behandlingskvaliteten forbedres.

Behandlingscentret "Den lille prins" har tilknyttet behandlere (læger/psykiatere/psykologer), som taler henholdsvis russisk, arabisk, bulgarsk, polsk, somalisk, persisk og alle eksjugoslaviske sprog. De kan således bl.a. behandle flygtninge og indvandrere fra Eksjugoslavien, Østeuropa og Mellemøsten.

Erfaringerne med telepsykiatri viser, at patienterne er glade for metoden, og at behandlingsresultaterne i forhold til f.eks. depression er lige så gode som ved en almindelig behandlingsrelation mellem psykiater og patienter uden sproglige og kulturelle barrierer.

Sygeplejerskens opgave i forbindelse med metoden er at skabe en tryg atmosfære i den elektroniske samtalesituation. Opgaver med at arrangere samtalerne og at følge op på behandlingstiltag over for ressourcesvage og traumatiserede patienter er udfordrende og kræver medmenneskelige og professionelle kvaliteter. At forstå den psykiatriske patients begrebsverden kan være en vanskelig dis-
ciplin. Anden etnisk baggrund kan gøre det endnu sværere. Derfor er telepsykiatri et værdifuldt hjælpemiddel, der dog ikke erstatter den psykiatriske sygeplejerskes forståelse for transkulturelle problemstillinger.

Henrik Howardsen er specialeansvarlig sygeplejerske på Psykiatrisk Center på Bornholm.

Udviklingen af den telepsykiatriske metode i Danmark er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Egmont Fonden
og Sygekassernes Helsefond.

Emneord: