Papirpleje

Tidsrøver. Sygeplejersker bruger flere timer af arbejdsdagen på at udfylde skemaer og journaler, viser ny undersøgelse. Og selvom ingen anfægter, at dokumentation er vigtig for patientsikkerheden, så oplever halvdelen, at det stjæler tiden fra patienterne. Og det er et problem, mener forsker.

0209-15-01-3
Foto: Søren Holm

Sygeplejersker tilbringer en stadigt større del af arbejdsdagen ved skrivebordet. Op mod en tredjedel af sygeplejerskerne bruger mellem halvanden og to en halv time på dokumentation, og 14 pct. bruger mere end to en halv time om dagen med kuglepen eller edb.

I gennemsnit bruger sygeplejersker halvanden time eller en femtedel af arbejdsdagen på at skrive journaler, udfylde skemaer eller indberette til elektroniske databaser.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråds Analyseafdeling har foretaget for Sygeplejersken. Undersøgelsen er foretaget blandt 1.325 sygeplejersker ansat på sygehuse.

Tiden med at udfylde skemaer går ifølge sygeplejerskerne fra patientplejen. Mere end halvdelen af sygeplejerskerne siger nemlig i undersøgelsen, at papirer og elektronisk dokumentationsarbejde tager tiden fra patienterne. Og for tre ud af fire er skrivebordsarbejdet nogle gange spild af tid. De oplever nemlig, at dele af dokumentationen ikke bliver brugt til noget. Det skaber frustration og kan i sidste ende gå ud over patientsikkerheden, mener projektleder og organisationssociolog Christina Holm-Petersen fra Dansk Sundhedsinstitut, DSI.

"Når nogle sygeplejersker bruger to en halv time på edb og papirarbejde, så er det rigtig meget. Alt andet lige kan det være et problem i forhold til patienterne. Det kan jo i sidste ende gå ud over patientsikkerheden, hvis sygeplejersker skal bruge så meget tid på at skrive ned, at de ikke har tid til at være ude ved patienterne," siger Christina Holm-Petersen. Forskeren fra DSI har interviewet sygeplejersker i forbindelse med en forskningsrapport om sygeplejerskers jobskifte, der kommer til foråret.

"En af de ting, der går igen, er, at sygeplejersker er frustrerede over, at de skal lave dokumentation for systemets skyld, og at det tager tiden fra patienterne og virker demotiverende. I nogle tilfælde er dokumentation en medvirkende årsag til, at sygeplejersker forlader afdelingerne. Ingen er blevet sygeplejerske for at opfylde et dokumentationsmål. Derfor er der behov for at se på, hvordan dokumentationen foregår, og om noget kan undværes," siger Christina Holm-Petersen. Hun offentliggjorde i 2006 en undersøgelse, der også viste, at sygeplejersker i gennemsnit bruger en femtedel af arbejdsdagen på dokumentation.

Mette Rosendal Darmer, der er næstformand for Dansk Sygeplejeselskab, DASYS, og til daglig oversygeplejerske ved hjertemedicinsk afdeling på Rigshospitalet, mener også, at tendensen til at dokumentere i nogle tilfælde er gået for vidt.

"At bruge en halv til en hel time svarer meget godt til, hvad der er rimeligt, men når sygeplejersker bruger halvanden time til to en halv time om dagen på dokumentation, så er det for meget," siger Mette Rosendal Darmer og fortsætter:

"Systemets reaktion på kvalitetsbrist er dokumentation. I hovedstaden er der f.eks. indført en faldscreening af alle voksne patienter, selvom disse screeninger for en del patienter ikke giver mening. Et af dilemmaerne ved udviklingen er, at den megen fokus på skemaer risikerer at fratage den enkelte sygeplejerske det personlige ansvar," lyder det fra Mette Rosendal Darmer, der samtidig understreger, at systematisk, præcis og kortfattet dokumentation af sygeplejen er afgørende for patientsikkerheden.

Undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling viser, at sygeplejersker generelt opfatter dokumentation som et vigtigt redskab. Tre ud af fire sygeplejersker i undersøgelsen mener, at store dele af dokumentationen er vigtige for patientsikkerheden. Men mange sygeplejersker oplever praktiske problemer omkring dokumentation i hverdagen. Knap halvdelen af de adspurgte sygeplejersker dokumenterer nogle gange det samme på papir og i elektronisk system.

SÅ MEGET TID BRUGER SYGEPLEJERSKER VED SKRIVEBORDET

Dansk Sygeplejeråds Analyseafdeling har spurgt 1.325 sygeplejersker i basisstillinger eller specialiststillinger om deres tidsforbrug og oplevelse af dokumentation.

Undersøgelsen viser, at:

8 pct. bruger under en halv time.
47 pct. bruger en halv til halvanden time.
31 pct. bruger halvanden til to en halv time.
14 pct. bruger to en halv time eller mere. 
 
Kilde: Undersøgelse af dokumentation blandt sygeplejersker, DSR Analyse.

Edb under al kritik

"Et af de store problemer er, at de elektroniske redskaber er helt utilstrækkelige til at understøtte dokumentationen," lyder det fra 2.-næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg, der understreger, at dokumentation er en helt nødvendig del af sygeplejen.

"Men når man kombinerer dokumentationsopgaver med et meget stærkt arbejdspres, så bliver det oplevet som, at tiden går fra den praktiske udførelse af sygeplejen og den etiske dimension," siger Dorte Steenberg.

De synspunkter bakkes op af lederen af Det Nationale Indikatorprojekt NIP (et projekt, der skal afprøve og indføre nye standarder i sundhedsvæsenet, red.) cheflæge Paul Bartels. Han mener, at størstedelen af den dokumentation, der foregår på danske sygehuse, er vigtig for patientsikkerheden, men understreger, at hospitalerne i den grad har forsømt udviklingen af ordentlige edb-systemer og undervisning af personalet.

"Nogle af problemerne kan løses ved indførelse af det rigtige edb. Hvis læger og sygeplejersker arbejder med uhensigtsmæssige edb-systemer, så bruger de i mange tilfælde mere tid ved computeren, end de ville gøre, hvis de skrev i hånden," siger Paul Bartels, der fremhæver, at kurser og god personaleledelse er helt afgørende for, at dokumentation opleves som meningsfuld.

"Alt for mange steder overlader man personalet til sig selv. Det er vigtigt, at sygeplejersker ikke bare sidder og sætter krydser på et skema, men at de ved, hvorfor skemaerne er indført, og hvad de bruges til," mener Paul Bartels.

Kritisk kortlægning

Meget tyder på, at sygeplejerskerne får endnu mindre tid ved patienternes senge, når Den Danske Kvalitetsmodel fra sommeren 2009 udrulles over det ganske land. Modellen betyder, at samtlige danske sygehuse skal akkrediteres, så kvaliteten af behandlingen ensartes.

Det vil ifølge de fagfolk, Sygeplejersken har talt med, øge dokumentationsbyrden i hvert fald i en overgangsperiode, fordi størstedelen af landets hospitaler skal i gang med at indføre nye procedurer.

Dorte Steenberg fra Dansk Sygeplejeråd peger derfor på behovet for en kritisk evaluering af den dokumentation, sygeplejersker foretager i dagligdagen.

"Det er rigtig vigtigt, at dokumentationen bliver brugt til at udvikle sygeplejen," lyder opfordringen fra Dorte Steenberg. Også Christina Holm-Petersen fra Dansk Sundhedsinstitut, DSI, mener, det er på høje tid, at der nedsættes et udvalg, som kan foretage en kritisk evaluering af den dokumentation, der foregår på landets sygehuse.

"Der bliver dokumenteret mere og mere, samtidig med at personalet har mindre og mindre tid til at læse, hvad der dokumenteres. Mange af de sygeplejersker, jeg har interviewet, mener, at der bliver lavet megen dokumentation, udelukkende for at systemet kan sikre sig selv. Derfor kan man godt spørge, om ikke udviklingen er gået for vidt," siger Christina Holm-Petersen.

Men opgaven er ikke enkel. For som vicedirektør og sygeplejerske Janne Elsborg fra Bispebjerg Hospital udtrykker det:

"Mange af de dokumentationskrav, sygeplejersker skal udføre i dagligdagen, er hver for sig fornuftige nok. Men når alle de standarder, der udtænkes af ildsjæle på hver deres område, skal udmøntes, kan det være svært at overskue den samlede mængde af dokumentationskrav, som personalet skal opfylde."

STJÆLER TID FRA PLEJEN

Knap 50 pct. af sygeplejerskerne oplever altid eller ofte, at dokumentationen tager tid fra plejen. 30 pct. oplever det somme tider, mens 20 pct. sjældent eller aldrig oplever, at dokumentation tager tid fra plejen. Især de, der bruger meget tid på dokumentation, og som dobbeltdokumenterer, oplever, at dokumentation tager tid fra pleje af patienterne. 
 
Kilde: Undersøgelse af dokumentation blandt sygeplejersker, DSR Analyse.

TRE UD AF FIRE OPLEVER DELE AF PAPIRARBEJDET SOM UNØDVENDIGT
  • 64 pct. oplever, at få eller visse dele af dokumentationen ikke bliver brugt.
  • 10 pct. svarer, at store dele eller alle dele af den dokumentation, de foretager, ikke bliver brugt.
  • 18 pct. mener, at alt det, de dokumenterer, efterfølgende bliver brugt.

Kilde: Undersøgelse af dokumentation blandt sygeplejersker, DSR Analyse. 

Emneord: