Boganmeldelser

Læs denne udgave af Sygeplejerskens boganmeldelser

Nødvendig viden til medarbejdere i psykiatrien

Rikke Bøye og Morten Kjølbye (red.)

Borderline. Psykoedukation, forståelse og behandling

Hans Reitzels Forlag 2012

242 sider – 280 kr.

SY-2012-10-36aDenne bog er et must for alle, der er i berøring med patienter, der har en borderline personlighedsforstyrrelse.

Det er forfatternes intention at skrive en bog, hvor det ”primære formål er at formidle den nyeste viden om borderline personlighedsforstyrrelsen, de mulige baggrundsfaktorer, de psykologiske problemer og vanskeligheder, som forstyrrelsen indebærer, mål for behandling, samt hvordan disse søges opnået i individuel psykoterapi og gruppebehandling”. Det er lykkedes til fulde.

Bogen henvender sig til både patienter, pårørende og fagfolk og indgår tillige som en del af den psykoedukation, man tilbyder ved Klinik for personlighedsforstyrrelser ved Aarhus Universitetshospital.

Patienter med denne forstyrrelse er ofte en stor faglig udfordring for personalet, da deres relationelle adfærd rammer ind i personalets egne tilknytningsmønstre og ubevidste følelser af afmagt og kaos.

Det kan ofte betyde, at vi ikke tilbyder den bedste behandling, men i stedet bliver med- og modspillere i et splittet samvær med både patienter og kolleger. Denne bog er behjælpelig med en beskrivelse af baggrundsfaktorer, diagnosegennemgang og udviklingen af hjernen, specifikt den ”erfaringsafhængige”, som har betydning for udviklingen af barnets evne til tilknytning. Dette efterfølges af en enkel og forståelig gennemgang af de forskellige tilknytningsmønstre, der er karakteristiske i forbindelse med en borderline personlighedsforstyrrelse.

Bogen er fyldt med gode eksempler til uddybelse af begreber herunder den case, som er væsentlig i del 1 af bogen, og den har en fyldig litteraturfortegnelse.

Afsnittet om mentaliseringsbegrebet og betydningen af at kunne ”se sig selv udefra og den anden indefra” er nødvendig viden for enhver, der arbejder med mennesker med forstyrrelser eller psykisk sygdom. Desuden er det basalt i enhver relation at evne at reflektere over egne reaktioner og følelser.

Tre historier fortalt af patienterne selv gør et dybt indtryk. Deres mod og styrke til at ændre deres livsomstændigheder giver andre håb. 

Af Susanne Ebling, udviklingsleder på Skovvænget, et socialpsykiatrisk bo- og rehabiliteringstilbud 

Praksisnær og usvækket kritisk 

Kari Martinsen

Løgstrup & Sygeplejen

Løgstrup Biblioteket

Klim 2012

187 sider – 229 kr.

Løgstrup og Sykepleien

Akribe Forlag

215 sider – 299 nkr.

SY-2012-10-37bI sin nye bog går Kari Martinsen tæt på sygeplejen med inspiration fra K.E. Løgstrups sansefilosofi . Mere praksisnær end i denne bog har Martinsen aldrig været – og samtidig usvækket kritisk over for sygeplejerskers arbejdsvilkår.

Patientens og sygeplejerskens sårbarhed er et gennemgående tema. Løgstrups tænkning inspirerer til en etik, der udspringer af situationer, hvor undren bliver til fagligt og etisk skøn i mødet med faglig viden. Det sker i et fiktivt rum, hvor sygeplejersken skønner, hvordan hun kan handle godt for patienten.

Det er nyt i forfatterskabet, når Martinsen sætter fortællinger om patienter og sygeplejersker i spil med Løgstrups sansefilosofi . Således føjes nye og tankevækkende perspektiver til travlhed som fænomen.

Der er en dobbelthed ved travlhed, skriver Martinsen. Når sygeplejersken er travlt optaget af at være nærværende i plejen, er det en god travlhed. Men alt for mange gøremål og rutiner fører til en travlhed, der påvirker både sygeplejerske og patient negativt.

”I omklædningsrummet på vej hjem har jeg altid skyldfølelse over det ugjorte. Men det gode ved tempo er, at det hindrer mig i at se klart,” fortæller en sygeplejerske (s. 65). Martinsen mener, sygeplejersken har brug for en tidshusholdning, hvor hun med undring og sansende nærvær giver sig tid til at se klart.

I mange år har Martinsen samarbejdet med sygehuspræst Tom Andersen Kjær om at tænke med Løgstrup om hverdagen i sygehusets rum. Bogen afrundes med et fint kapitel af Kjær om samtalens kunst i sygeplejen. Sorg og krise kan ikke trøstes bort. Løgstrups sansefilosofi åbner for en kritik af årtiers fastlåste teorier og holdninger til sorg og sørgende. Kjær viser, hvordan Løgstrups tanker om samtalen og om kunsten kan opmuntre sygeplejersker til at være opmærksomme på, hvad sørgende kan lære os om sorgen, og hvad det vil sige at være til hjælp for sørgende.

Løgstrup & Sygeplejen er en del af forlaget Klims serie Løgstrup &. Bogen er også udkommet i norsk udgave på Akribe Forlag med mindre ændringer i Kari Martinsens del, men en betydningsfuld udvidelse og uddybning af den teoretiske underbygning i Kjærs kapitel.

Denne bog er et hovedværk i forfatterskabet. Min fornemmelse er, at bogens nærhed til sygeplejerskers praksis vil gøre den til en værdifuld refleksionspartner for tænksomme og undrende sygeplejersker og studerende.

Af Birgit Bidstrup Jørgensen, cand.cur., tidl. lektor i sygeplejerskeuddannelsen. 

Den lunefulde danske lykke

Carsten René Jørgensen

Danmark på briksen

Hans Reitzels Forlag 2012

395 sider – 398 kr.

SY-2012-10-37aI sin socialpsykologiske analyse af Danmark og danskerne tager psykolog Carsten René Jørgensen afsæt i modsætningen mellem, at danskerne gang på gang i internationale komparative undersøgelser kommer op som de lykkeligste i verden, samtidig med at der i stigende omfang rapporteres om øget stress, flere ADHD-tilfælde, selvskadelig adfærd, depressioner og andre psykiske sygdomme.

Hvordan kan danskerne på én gang blive ramt af øget mental morbiditet, et stærkt stigende forbrug af antidepressiva og ritalin og så alligevel være så hulens lykkelige?

Jørgensen er overordnet bekymret for den udvikling, som Danmark er inde i. Den stigende økonomiske ulighed, presset på velfærdsstaten og dannelsen af oppositionelle grupper i befolkningen lover ikke godt for fremtiden.

Det er ikke mindst mangelen på tolerance og rummelighed over for nydanskere, der gør Jørgensen betænkelig. Men ud over problemet med modsætningen mellem indvandrere og muslimskeptikere medfører tendensen, at de rige holder sig til bestemte geografi ske steder og de fattige til andre, også en slags ghettoisering, som kan true sammenholdskraften i Danmark.

Argumentationen i bogen er stærkt præget af betænkelighed over den individualisering af utilstrækkelighed og fiasko, som vi i stigende grad ser i medier og blandt politikere. Pas på, advarer Jørgensen, manglende arbejdsevne og andre mentale lidelser skal ikke kun betragtes som noget, den enkelte er skyld i, men ses i en større sammenhæng. Sygdomme er ikke bare resultatet af individuel forsømmelse eller biologi på afveje, men også resultatet af kulturelle konstruktioner og konsekvenser af socioøkonomiske forhold.

Jørgensen vil gerne overbevise læserne om nødvendigheden af en psykologisk og humanistisk tilgang til psykiatrien og bruger ADHD som eksempel. Der er, mener han, et påfaldende sammenfald mellem de symptomer, som ADHD beskrives med, og de for tiden fremherskende socialkarakterer. Den for ADHD centrale opmærksomhedsforstyrrelse læner sig op ad zapperkulturen, og det kan være svært at skelne mellem den til ADHD knyttede impulsivitet og konsekvenserne af de mange stimuli og valg, vi har som en følge af kommunikationsteknologien.

Jørgensens overblik over psykologiske og sociologiske teorier er imponerende, og bogen giver anledning til mange gode spørgsmål og overvejelser om vore levevilkår. 

Af Karen Ellen Spannow, sygeplejerske og etnograf 

Symptomer på en kynisk, lukrativ forretning

Mistanke om menneskehandel

En undervisningsfilm til sundhedspersonale Instrueret af Anja Dalhoff. Varighed: 25 min. produceret af Center mod Menneskehandel 2011. Dvd’en kan gratis rekvireres ved at kontakte enten konsulent Ann Maskell (anm@servicestyrelsen.dk) eller sekretær Brith Stenseth (brs@servicestyrelsen.dk)

SY-2012-10-38aCenter mod Menneskehandel (CMM) har produceret en film om menneskehandel, der er målrettet sundhedsfagligt personale. Filmen fortæller i nøgternt sprog om de tegn og symptomer, man kan møde hos patienter, der har været udsat for menneskehandel. Det kan være tegn på traumer som PTSD, fysiske overgreb eller skader som følge af grov udnyttelse.

Sundhedspersonale kan møde de personer, som er handlede, hvis de henvender sig for at få behandling på f.eks. skadestuer, gynækologiske/ obstetriske afdelinger, infektionsmedicinske eller psykiatriske afdelinger. Mistanken om menneskehandel opstår ofte, hvis patienterne ikke kan give oplysninger om, hvor de bor, ikke har sygesikringsbevis eller deres historie i øvrigt ikke hænger sammen eller ændres.

Filmen beskriver i hvilke forskellige brancher, man skal være særlig opmærksom på, om der er tale om menneskehandel. Det er blevet en kynisk, lukrativ forretning, hvor ofrene specielt kan være handlet til prostitution, kriminalitet, tiggeri, organudtagning eller tvangsarbejde, specielt i sexindustrien, byggebranchen, hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsbranchen eller i landbruget.

Filmen viser skiftevis fagpersoner i situationer med forskellige typer af handlede mennesker og deres efterfølgende kommentarer til eksemplet. Der krydsklippes til en engelsk forsker på området, som sammen med en voice over-kommentator leverer de statistiske og forskningsmæssige data på området.

Filmen giver konkrete bud på, hvad man som professionel kan gøre i mødet med en patient, der kan være handlet, så man sikrer, at personen får den rigtige hjælp og beskyttelse. Den endelige afgørelse om, hvorvidt der er tale om et off er for menneskehandel, foretages af CMM og Udlændingeservice. Hvis det er tilfældet, har personen ret til et udvidet gratis sundhedstilbud.

Anja Dalhoff er en dygtig dokumentarist, der på en sober og oplysende måde formidler viden om et alvorligt emne uden at forfalde til emotionelt drama. Jeg har vist fi lmen til et testpublikum af sygeplejersker på obstetrisk afdeling, hvor vi har mødt fl ere eksempler på handlede kvinder. Selvom vi er bevidste om problematikken, blev vi alle meget klogere. Filmen lever på bedste måde op til sit oplysende formål. 

Af Vibeke Hejgaard, sundhedsplejerske i Specialteamet Obstetrisk klinik Rigshospitalet 

Forfriskende anderledes synsvinkel

Helle Johannesen, Ann Ostenfeld-Rosenthal

Alternativ behandling – praksis og fakta

Munksgaard 2012

132 sider – 178 kr.

SY-2012-10-38bI stedet for at starte med den sædvanlige begrebsdefinition, hvor alternativ behandling defi neres ud fra, hvad det ikke er, bruger forfatterne, som begge er antropologer, et kapitel på at beskrive relationen mellem den alternative sektor, den etablerede sundhedssektor og patienterne. Spændende og forfriskende anderledes med denne medicinsk-antropologiske synsvinkel.

De konkluderer bl.a., at biomedicinen og hermed den professionelle sektor herhjemme stadig er i besiddelse af ”strukturel overlegenhed”, medens dens ”funktionelle styrke” for tiden bliver kraftigt udfordret af den alternative sektor.

På den anden side forudser de, at mange behandlingsformer fra den alternative sektor med tiden vil blive opslugt og inkorporeret i den professionelle sektor, fordi det meste af forskningen foregår inden for sidstnævnte. Diskurserne om hhv. evidensbasering af alternativ behandling og placebo er ligeledes vældig godt beskrevet.

Eneste anke er, at man flere steder savner en forklarende tekst i tilslutning til fi gurer og tabeller. Undertegnede funderer f.eks. stadig over, om en negativ effekt af et naturlægemiddel på en kræftsygdom mon er godt eller skidt for hhv. patient og/eller tumor. Bogen kan pga. dens kortfattethed ikke stå alene som lærebog, men kan varmt anbefales som del af pensum i forbindelse med undervisning inden for området.

Af Bodil Gyllembourg Lissau, cand.med.vet., BN. Sygeplejerske på Strandhøj, kommunalt pleje- og rehabiliteringscenter, Skodsborg.

Mr. Lærings meget relevante udvalg

Knud Illeris (red.)

49 tekster om læring

Samfundslitteratur 2012

650 sider – 395 kr.

SY-2012-10-40aDenne bog er klart et opslagsværk, da de færreste kan kapere 600 sider om læringens mange og særdeles indviklede facetter sådan i et stræk. Men hvis du som underviser eller vejleder får denne bog i hånden og skimmer indholdsfortegnelsen, så vil der med garanti være et eller fl ere kapitler, som vil pirre nysgerrigheden og give anledning til nærmere læsning. Som anbefalet lærebog for studerende i pædagogikundervisningen er den alt for omfattende, men udvalgte tekster kunne give mening.

Bogens titel siger nærmest det hele, men Illeris har ydet den udstrakte service at inddele teksterne i 15 temaområder, der rummer betydning for forståelse af emnet læring. F.eks. læringens komplicerede helhed, social læring, læring og personlig udvikling og læring gennem livsaldre. Under hvert tema præsenteres tre-fi re tekster fra de vigtigste danske og udenlandske læringsteoretikere og forskere gennem årene, primært fra 60’erne og til i dag.

Om det er de mest centrale læringstekster, er jeg ikke i stand til at afgøre, men stoler blindt på Illeris’ vurdering, da han jo herhjemme er indbegrebet af Mr. Læring. Hans valg af tekster spænder lige fra Grundtvig over Dewey, Oscar Negt, Thomas Ziehe og til egne tekster. Hvert tema sættes ind i en historisk kontekst med argumentation for valget. Desuden præsenteres hver enkelt forfatter, og bagest i bogen er oplistet, hvorfra teksten er hentet, så særligt interesserede kan læse mere.

Illeris har tidligere udgivet fi re bøger med tekstsamlinger om læring og syntes selv, at dette efterhånden var blevet lidt uoverskueligt for hans læsere. I forhold til tidligere udgivelser rummer denne bog 19 nye tekster, medens nogle fra andre udgivelser er omredigeret eller fjernet.

Som underviser i pædagogik ser jeg det som en gave at have så mange væsentlige tekster samlet et sted og udvalgt af en så kompetent læringsteoretiker som Knud Illeris.

Af Kirsten Dalby Rasmussen, underviser på sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. 

Ud af osteklokken

Anette Stauning Flicker, Lis Kunckel og Birgit Signora Toft

Benzodiazepiner. Afhængighed på recept

Hans Reitzels Forlag 2012

183 sider – 199 kr.

SY-2012-10-40bI 80’erne arbejdede jeg i et firma, der havde en vældig salgssucces med et diazepamkopipræparat, og som derfor nu planlagde at markedsføre endnu et benzodiazepin, nemlig triazolam. Vores patentkemiker fortalte lidt jokende under et møde, at han havde læst, at triazolam var et yderst potent lægemiddel og konkluderede, at man nærmest skulle ligge med hovedet på puden, når man indtog det, for ikke at risikere, at man bogstavelig talt faldt i søvn. Til gengæld udviklede man tolerance inden for 14 dage, hvorefter det ikke længere havde nogen eff ekt, men det var jo ikke patentafdelingens problem.

Stor var min overraskelse derfor, da jeg i 2003 startede i hjemmeplejen og opdagede, at mange borgere havde fået benzodiazepiner i årevis. Et årstid efter kom der et indlæg i Sygeplejersken om hele benzodiazepinbivirkningsproblematikken, og jeg mødtes med artiklens forfatter Christine Nyberg, som på medrivende vis kunne berette i timevis om borgeres problemer med afhængighed, abstinenser og bivirkninger. F.eks. havde en borger, som var på nedtrapning på tredje år, for nylig været i byen og købe ind alene, hvilket hun ikke havde kunnet i årevis, og pludselig opdagede hun, at hun nu igen kunne sanse og glæde sig over duften af friskbagt brød fra bageren. Der var gået hul på den osteklokke, hun havde befundet sig i i mange år.

Forfatterne til nærværende bog er alle ildsjæle med masser af faglig, professionel og personlig erfaring inden for området afhængighed af benzodiazepiner. Med behørig dokumentation beskriver de alle aspekter af problemet, forklarer hvordan det kunne komme så vidt, og hvad der bør gøres. De giver også nogle velfortjente hug til et sundhedsvæsen, som stadig mod bedre vidende uddeler medicinen i for store doser i for lang tid, ikke informerer tilstrækkeligt om risici og ikke har et behandlingsapparat klar til de patienter, for hvem det går galt, til trods for at afhængigheden er lægeordineret.

Der er sket et fald i forbruget af benzodiazepiner de senere år, men faldet er stagneret, og derfor er der klart behov for en bog som denne, der anbefales til både sundhedsprofessionelle, patienter og deres pårørende.

Af Bodil Gyllembourg Lissau, cand.med.vet., BN, sygeplejerske på Strandhøj, kommunalt pleje- og rehabiliteringscenter, Skodsborg.

Kort nyt om bøger

Povl Christian Henningsen

Gode møder

Gyldendal Business 2012

125 sider – 200 kr.

Konklusionen mangler, og antallet af kruseduller på blokken stiger proportionalt med indlæggenes varighed. Budskaber bliver gentaget, og deltagerne hører ikke, hvad hinanden siger. Dårlige møder er dyre, hvis man giver sig til at regne på timelønnen. Målet med denne bog er at skabe gode møder og derved gode resultater på kortere tid. Bogen gennemgår trin for trin, hvordan god mødeledelse skal praktiseres.

Eva Just og Helle Merete Nordentoft

Tværfaglig praksis

Hans Reitzels Forlag 2012

240 sider – 249 kr.

Fire vinkler på tværfaglighed præsenteret af to sygeplejersker med en ph.d. i bagagen. De fire vinkler er viden og læring, kulturmøder, organisering og ledelse samt facilitering af tværfaglighed. Målgruppen er studerende og praktikere, som gerne vil starte en tværfaglig udviklingsproces. Bogens fortællinger stammer fra sundhedssektoren, men det principielle indhold kan overføres til andre praksisfelter.

Lars Kolind, Jacob Bøtter

Unboss

Jyllands-Postens Forlag 2012

311 sider – 300 kr.

Netværk og nytte er nøgleord i denne bog om arbejde og ledelse, der stort set vender alle gængse antagelser om feltet på hovedet. Hvis man er leder eller ansat i en organisation eller virksomhed, der er tæt på at have status som fossil, er der rystende mange nye tanker i bogen. Frem for at tænke på hvordan en organisation f.eks. gavner den enkelte, bør spørgsmålet være: Hvordan gavner vi samfundet? Man sælger ikke en ydelse eller et produkt til sin kunde, nej, man skaber værdi sammen med vedkommende. For mennesker med et aktivt kontrolgen er bogen pinefuld, men vil man gerne ændre tingene radikalt, er der læssevis af inspiration.

Anja Semke, Henrik Wiben

Håndbog i forflytninger

Munksgaard 2012

160 sider – 158,00 kr.

Det er en bog, det er nemt at orientere sig i. Teksten er sat op, så man hurtigt kan få overblik over det vigtigste, og tegningerne fortæller resten. Overskriften på den enkelte forflytningsseance angiver, om forflytningen sker med en eller to hjælpere, det letter planlægningen. Bogen introducerer et forflytningsskema, der skal sikre, at alle forflytninger udføres ens af det ofte skiftende personale. God ide. Forfatterne er fysioterapeuter, den ene med en del undervisningserfaring – det mærkes. Bogen er opdelt i fire dele, hvoraf den sidste bl.a. indeholder et afsnit om forflytning af svært overvægtige borgere. Ganske relevant.

Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog

Transfer

Kompetence i en professionel sammenhæng

Aarhus Universitetsforlag 2012

168 sider – 149,95 kr.

Transfer, det er noget med fodbold i min optik. Langtfra. Det betyder ”anvendelse af viden og kunnen lært i en sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng”. Derom handler denne bog. Sammenhængen mellem teori og praksis er altid til diskussion, bogen inspirerer til at teoretisere over praksis, beskriver, hvorfor det er nødvendigt, og hvordan transfer kan organiseres. Handlinger skal kvalificeres, men indgroede rutiner kan forhindre, at det sker, sygeplejersker må derfor være parate til at ændre lidt på deres vaner, og de skal kunne se meningen med at gøre det, hvis transferprocessen skal lykkes.

Christian B. Kummerfeldt

Forhøjet beredskab. En feltsygeplejerskes beretning

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2012

296 sider – 299,95 kr.

Forfatteren er intensivsygeplejerske og har været udsendt til felthospitaler i Afghanistan to gange. Han skriver om arbejdet og dagliglivet, og det gør han godt. Han har været med til at operere en coladåse ud af ballen på en soldat, taget sig af afghanere, talebankrigere og svært syge danske soldater ramt af vejsidebomber. Han har oplevet død og ødelæggelse hos både soldater og i civilbefolkningen. Bogen slutter med en beskrivelse af, hvor vanskeligt det kan være at komme hjem. Ikke med jammer og klage, men som en nøgtern konstatering af, at udsendelse til en krigszone sætter spor i krop og sind.

 (jb)