En liaisonsygeplejerske arbejder med sammenhænge

En projektansættelse som liaisonsygeplejerske skulle sikre bedre udredning og behandling af patienter med psykiske problemstillinger på medicinsk afdeling. Projektet er nu afsluttet og evalueret. Plejepersonalet på medicinsk afdeling mener, at liaisonsygeplejersken har øget deres fokus på patienternes psykiske tilstand med henblik på tidligere opsporing af psykisk sygdom.

I december 2011 startede Liaisonprojektet som et samarbejde mellem Regionspsykiatrien Horsens og medicinsk afdeling P7 i Horsens. Projektet blev afsluttet i maj 2013. Formålet med liaisonprojektet var at sikre bedre udredning og behandling af patienter med psykiske problemstillinger indlagt på medicinsk afdeling. Se boks 1.

Der blev ansat en liaisonpsykiatrisk sygeplejerske, som deltog i tværfaglige behandlingskonferencer på medicinsk afdeling. En af opgaverne var at udføre sygeplejetilsyn og yde situationsrelateret vejledning på kliniske problemstillinger, der omhandlede psykiatriske problemstillinger hos patienter på medicinsk afdeling. Medicinsk personale gjorde brug af liaisonsygeplejerskens vejledning indenfor følgende områder:

 • observationer af symptomer på psykisk sygdom, hvornår er der tale om psykisk sygdom, og hvordan kan medicinsk personale handle derpå?
 • håndtering af udadreagerende patient
 • optimering af delirpleje
 • kommunikation med patient/pårørende
 • psykofarmaka og bivirkninger.

Liaisonsygeplejersken underviste medicinsk personale og patienter/pårørende om følgende emner:

 • delir
 • depression og KOL
 • angst og depression.

Liaisonsygeplejersken udførte også støttende samtaler/psykoedukation med patienter mhp. mestring af samtidig psykiatrisk og somatisk sygdom. Ved projektets afslutning er der gennemført kvalitative fokusgruppeinterview med medicinsk personale. De mener, at liaisonprojektet har givet

 • øget fokus på og viden om psykiatri og sammenhængen mellem somatisk sygdom og psykisk sygdom
 • tidligere opsporing af psykiske lidelser blandt patienter på medicinsk afdeling.

Liaisonsygeplejersken havde sin daglige gang på medicinsk afdeling og var meget synlig, hvilket bevirkede, at medicinsk personale fortalte, at de

 • følte en større ansvarlighed for at observere og handle på eventuelle psykiske symptomer
 • som følge af liaisonsygeplejerskens vejledning følte sig bedre rustet til at kommunikere med patienterne om svære emner
 • følte sig mere kvalificerede til at indsamle observationer om psykisk sygdom.

Medicinsk plejepersonale fremhæver selv andre positive effekter afledt af projektet, såsom at de

 • i højere grad inddrager kollegaer ved spørgsmål om observationer af psykiske symptomer
 • udviser større interesse for indholdet af de psykiatriske tilsyn i EPJ
 • anvender de liaisonpsykiatriske sygeplejetilsyn i deres videregivelse af observationer til andre samarbejdsparter
 • har udviklet en mere helhedsorienteret forståelse for patienten og for sammenhængen mellem somatisk og psykiatrisk sygdom og indflydelsen på patientens komplians og trivsel i det hele taget
 • ser liaisonprojektet som et eksempel på, hvordan samarbejdet mellem somatik og psykiatri kan udbygges og forbedres.

Endvidere udtrykker det medicinske personale, at liaisonsygeplejerskens arbejde har været gavnligt for patienterne på den medicinske afdeling. Tilsynene ved liaisonsygeplejersken blev primært udført på medicinsk afdeling bestående af lunge-, gastroenterologisk og geriatrisk afsnit. I alt er der i perioden februar 2012 – januar 2013 udført 172 tilsyn fordelt på 114 patienter. Depression, delir, misbrug og tilpasningsreaktioner var de hyppigste emner for tilsynene.

Boks 1. Definition

 Liaison betyder forbindelse på fransk, og navnet liaisonpsykiatri refererer til relationen mellem krop og sind. Liaisonpsykiatri er en international betegnelse for et psykiatrisk fagområde. Inden for specialet beskæftiger man sig bl.a. med diagnosticering og behandling af psykiske sygdomme hos patienter, som også har somatiske sygdomme (1,2). Psykiske lidelser som f.eks. depression, angst og tilpasningsreaktion optræder med en hyppighed på op mod 50 pct. hos patienter indlagt på somatiske afdelinger (1). Hertil kommer, at det anslås, at mellem 10 og 40 pct. af patienterne udvikler delir under indlæggelsen (4). Samtidige psykiske lidelser øger forbruget af sundhedsydelser og forringer komplians og trivsel (2).

Liaisonpsykiatri har sin oprindelse i USA, og under navnet Psychiatric Consultation Liaison Nurse (PCLN), liaisonpsykiatriske konsultationssygeplejersker, arbejder specialuddannede psykiatriske sygeplejersker på somatiske afdelinger og institutioner. PCLN opstod i 1960’erne i USA og udsprang af ønsket om en mere helhedsorienteret og patientorienteret tilgang på somatiske afdelinger (3). I Danmark har en række sygehuse ansat liaisonsygeplejersker.

Litteratur

 1. Fink P, Birket-Smith M. Liaisonpsykiatri. Ugeskrift for læger 2002; 164(12):1657.
 2. Buhl KJ, Birket-Smith M. Liaisonpsykiatri og dens rolle i fremtidens psykiatri. Ugeskrift for læger 2008;170 (42):3319-21.
 3. Sharrrock J, Happell B. The psychiatric consultation-liaison nurse: Towards articulation a model for practice.  Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing 2000;(9):19-28.
 4. Gulmann. Delir. Medicus 2001;(8).
Emneord: 
Samarbejde
Psykisk sundhed
Diagnostik