Brugerinddragelse i Fælles Akutmodtagelse

Etablering af et brugerpanel har givet personalet på Fælles Akutmodtagelse i Svendborg mulighed for at udarbejde en handleplan for at øge inddragelse af patienter og pårørende og øge kvalitet i behandling og pleje.

Patienter og pårørende ønsker brugerinddragelse, og Den Danske Kvalitets Model (DDKM) beskriver rammerne for denne (1). Her fortæller vi, hvordan opgaven er grebet an på Fælles Akutmodtagelse (FAM) OUH Svendborg Sygehus. Der er tale om et korttidsafsnit, hvilket begrænser sygeplejerskernes mulighed for at få et dybere kendskab til patienten.
Akutmodtagelsen er nyetableret og har eksisteret siden efteråret 2011 (2).

Missionen for FAM Svendborg er: ”FAM til gavn for patienter og pårørende døgnet rundt – til glæde og motivation for alle medarbejdere”.

For at leve op til missionen må man vide, hvilke perspektiver brugerne af afdelingen kan bidrage med for at opnå kontinuerlig udvikling til gavn for patienter og pårørende døgnet rundt (3).
Fremtidens brugere vil i højere grad inddrages og forvente individuel behandling. Man taler om et paradigmeskift i brugerrollen, idet patienter og pårørende i dag er mindre autoritetstro, mere informationssøgende og ofte selv har viden om sygdom og behandling (4).

Etablering af brugerpanel
Brugerpanel er en kvalitativ metode, hvor deltagerne via spørgeskema og dialog peger på, hvad der er vigtigt for dem i forbindelse med akutte patientforløb. Desuden indgår et semistruktureret fokusgruppeinterview, hvor patienterne skal forholde sig til og debattere de spørgsmål, de har fået tilsendt, og i øvrigt kan lade sig inspirere af hinanden. Der indgik i alt otte tidligere patienter i panelet.

Patient og pårørende er de eneste, som oplever hele patientforløbet, og at kunne tage medansvar for det er kun muligt, hvis patient og pårørende inddrages og informeres om plan, behandling og pleje. Resultatet skal gerne være stor patient- og pårørendetilfredshed, positiv omtale og glade og motiverede medarbejdere.

Resultater
Brugerpanelsundersøgelse i februar og marts 2013 peger på, at der er brug for at udvikle og kvalitetssikre rettidig kommunikation, information og inddragelse af patienter og pårørende i deres patientforløb. Metoden findes velegnet – også til at følge op på de tiltag, der iværksættes efter Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP). Metoden kan afvikles sammen med sygeplejerskerne i afdelingen, hvilket kan have betydning for deres oplevelse af resultaterne.
Der er efterfølgende udarbejdet en handleplan med fokus på undervisning og information til sygeplejerskerne om inddragelse, kommunikation og information af patienter og pårørende i eget patientforløb.

Nuværende LUP belyser, hvordan patienter oplever at være indlagt på de danske hospitaler. Nogle patienter i FAM Svendborg oplever utilstrækkelig medinddragelse, idet der bl.a. manglede information om prøve- og undersøgelsesresultater, behandlingsplan samt opfølgning på samme. Andre får information, som kan være svær at forstå for almindelige mennesker, f.eks.

”Skulle have antibiotika, da mine infektionstal var høje”.

”Dårlige tal”.

Handleplan
På baggrund af resultaterne vedtog kvalitetsstyregruppen i FAM nedenstående handleplan.

 • To temadage omhandlende værdier og holdninger, hvor omdrejningspunktet er patienter og pårørende – herunder fokus på inddragelse, kommunikation og information
 • Temaaften om fælles holdning til akutsygepleje
 • Mulighed for undervisning af medarbejderne i Den Motiverende Samtale med henblik på undervisning i inddragelse
 • Etablering af projekt ”I patientens fodspor”, hvor hensigten er at inddrage medarbejderne i undersøgelsen for at opleve, hvordan vejen igennem FAM er for patienter
 • Tematisering og undervisning i brugerinddragelse i forbindelse med cafémøder, morgenmøder og personalemøder
 • Udarbejdelse af en uddannelsesmanual til sygeplejersker, der ansættes i FAM

Brugerpanelet har således allerede haft betydning.

Litteratur

 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 2. version, 1. udgave maj 2012. 
 2. Sundhedsstyrelsen. Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. København: Sundhedsstyrelsen; 2007.
 3. Sammenfatning af udgivelse fra Dansk Sundhedsinstitut.
  Patienters perspektiver på akutmodtagelser. Et litteraturstudie. Anne Rytter Hansen, Laura Emdal. Dansk Sundhedsinstitut juni 2011.
 4. Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse. En kvalitativ undersøgelse. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS). København: august 2013.

Birthe Nielsen er SD, MPQM, udviklingssygeplejerske, ansat på Odense Universitetshospital, Svendborg; Birthe.Nielsen1@rsyd.dk

Emneord: 
Akutsygepleje
Brugerdeltagelse