Magnetfilosofien i en dansk kontekst

En magnet tiltrækker og fastholder, og det var netop, hvad der var brug for i Gastroenheden på Herlev Hospital. Derfor blev der for at fremme sygeplejerskernes trivsel og selvstændighed etableret et projekt med inspiration fra Magnetfilosofien i USA.

Gastroenheden på Herlev Hospital er specialiseret i at undersøge, pleje og behandle patienter med mave-, tarm- og leversygdomme. Patientforløbene kendetegnes af en praksis med korte indlæggelser og med kritisk syge, som stiller krav til sygeplejerskernes kompetencer i en kompleks praksis. Gastroenheden var i 2011 præget af mismod. Sygeplejerskerne savnede indflydelse på deres arbejde i praksis, og flere sagde op efter blot få måneders ansættelse.

Inspireret af Magnetmodellens filosofi, som beskriver, hvad der har betydning for selvstændighed og trivsel i sygeplejen, har vi udarbejdet et projekt med det formål at fremme sygeplejerskernes trivsel og selvstændighed, ved at sygeplejerskerne får mere indflydelse på at udvikle egen praksis. I projektet får sygeplejerskerne mulighed for at udvikle deres kliniske praksis ved at beskæftige sig med problemer, som de oplever i deres daglige arbejde, og som de gerne vil forbedre deres evne til at håndtere (1).

På en temadag for hele enhedens plejepersonale blev forskellige kliniske problemer diskuteret, og emnerne væsketerapi, smertebehandling og palliation blev fremhævet som daglige kliniske udfordringer. Efterfølgende har vi dannet taskforcegrupper, som er arbejdsgrupper for de sygeplejersker, som arbejder med disse kliniske problemer.

I grupperne diskuteres de udvalgte problemer, og bl.a. inddrages videnskabelig litteratur systematisk, og den danner derved grundlag for implementering af ny viden i enheden. For at fremhæve gruppernes indsats og resultater af ændrede arbejdsgange indgår kliniske data med relation til det problem, der arbejdes med.

For at sikre sammenhæng og helhed i arbejdsprocessen forpligter medlemmer af taskforcegruppen sig til hele arbejdsprocessen, som også omfatter implementering af evidensbaseret praksis i enheden.

En stor del af enhedens sygeplejersker er nyuddannede, hvilket stiller særlige krav til den måde, introduktion og oplæring gennemføres på i afdelingen. Derfor har vi også dannet to særlige taskforcegrupper af afdelingssygeplejersker og kliniske afdelingssygeplejersker, som netop arbejder med de ledelsesmæssige udfordringer. Eksempelvis arbejdes der i øjeblikket med udviklingen af et mere håndgribeligt kompetenceprogram og etablering af mentorfunktion. 

Efter at vi har oprettet de forskellige taskforcegrupper, er sygeplejerskernes tilbagemelding, at ”der sker noget”, og at de nu er med til at udvikle og indføre ny praksis, som har betydning for deres daglige arbejde i hele enheden. Sygeplejerskernes interesse for projekter afspejles ligeledes i et stort fremmøde og meget engageret deltagelse i taskforcemøderne.

Projektet har også til hensigt at ændre på, hvordan beslutninger vedrørende kvalitet og udvikling i enheden træffes, så sygeplejerskernes erfaringer fra praksis i højere grad inddrages i beslutningsprocessen. Vi har nedsat en styregruppe med en repræsentant fra hver taskforce og den ledende oversygeplejerske, som gør det muligt at træffe hurtige og effektive beslutninger i forhold til klinisk praksis (2).

Litteratur

  1. Messmer PR, Turkel MC. Magnetism and the nursing workforce. Annu rev nurs res 2010;28:233-52.
  2. Urden LD, Ecoff LK, Baclig J, Gerber CS. Staff nurse perceptions of the Magnet journey. J Nurs Adm. 2013 Jul-Aug;43(7-8):403-8. doi: 10.1097/NNA.0b013e31829d61aa.

Susanne Hedegaard, cand.cur., klinisk sygeplejespecialist, gastroenhed D, Herlev Hospital; susanne.hedegaard.04@regionh.dk
Anne Kjærgaard Danielsen, ph.d., Ma(ed), Ma(ClN), RN
Kirsten Ravn ledende oversygeplejerske

Emneord: 
Ledelse