Boganmeldelser

Læs i dette nummer af Sygeplejersken anmeldelser af: "Fra forskning til praksis", "Portfolio i praksis", Robusthed i praksis" og "Børn og skilsmisse"

Overskuelig og letlæselig med mange eksempler

spl13-2017_anm-forskning

Preben Ulrich Pedersen, Palle Larsen, Sasja Jul Håkonsen og Merete Bender Bjerrum

Fra forskning til praksis

Munksgaard 2017
244 sider – 350 kr.

Endelig en letlæselig bog, der forsøger at binde den støt stigende mængde af forskningsresultater sammen med den kliniske praksis på en overskuelig og konkret måde. Ikke al sygepleje skal evidensbaseres, og det tydeliggør forfatterne. Men hvor der kan være en gevinst for patienterne eller samfundet generelt, kommer bogen med mange gode bud på, hvordan sygeplejen har udviklet sig gennem anvendelse af forskningsresultater i praksis. Der lægges ikke skjul på, at udvikling og implementering af kliniske retningslinjer er tids- og derved omkostningstungt, og et enkelt eksempel på mislykket implementering er der også blevet plads til. Netop dér kan mange sikkert bidrage yderligere, hvilket understreger bogens relevans for sygeplejersker.

Generelt er bogen meget læsevenlig med mange eksempler og en konsekvent henvisning til de engelske termer, hvor det er relevant. Selv de mange statistiske begreber, især i afsnittet om diagnostiske tests, forklares godt, om end flere nok vil finde netop dette afsnit meget komplekst. Forfatterne anbefaler da også, at der inddrages en statistiker tidligt i processen, når sundhedsprofessionelle ønsker at udarbejde denne form for evidens.

Selvom bogen anbefales som opslagsværk, er det tilrådeligt at læse/skimme den i sin helhed, idet der er mange krydshenvisninger i bogen, ligesom opmærksomheden først henledes på Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer i de sidste kapitler. I det store hele er bogen velunderbygget med relevante referencer. Dog er Joanna Briggs Institute (JBI) nævnt så mange gange i bogen, at man skulle tro, at forfatterne har en økonomisk interesse i at lede læseren mod JBI’s metoder – til trods for, at der (som det dog også nævnes) er flere andre relevante at vælge mellem.

I en bog på 244 sider er det selvsagt ikke muligt at medtage alt vedr. forskningens anvendelse i praksis. Men kapitlerne dækker et særdeles velvalgt udsnit af relevante områder. Visse områder behandles meget detaljeret, f.eks. om klinisk beslutningstagning vedr. ernæring til hofteopererede, og andre nævnes på et overfladisk niveau, f.eks. de kommunikative redskaber, der kan fremme anvendelse af forskningen, selv om det er nok så væsentligt for emnet.

Bogen har et enkelt kapitel om syntese af kvalitative data, hvor metaaggregering uddybes grundigt og beskrives som anvendelig for klinisk praksis. Metaetnografi kunne med fordel have været uddybet yderligere, selv om det beskrives som primært egnet til at danne grundlag for empiriske undersøgelser. Det samme skrives om scoping review, men det har fået sit eget fyldige kapitel, hvilket kan undre, bogens formål taget i betragtning.

Bogen kan klart anbefales som en indføring i, hvordan forskning kan anvendes i klinisk praksis, og den kan læses af såvel studerende på grund-, special-, efter- og videreuddannelsesniveau som af ledere og sygeplejersker i klinikken.

Af Helle Svenningsen, adjunkt, ph.d., VIA University College Aarhus N.

 

 

 

 

 

 

Mangler tilbundsgående afdækning af begrebet

spl13-2017_anm-portfolio

Margit Saltofte og Cecilia Krill

Portfolio i praksis. Læring, refleksion og kreativitet

Hans Reitzels Forlag 2017

144 sider – 200 kr.

Groft sagt findes der vel lige så mange måder at arbejde med portfolio på, som der findes studerende. I denne bog forsøger forfatterne ud fra interview og egne erfaringer at udarbejde en systematisk gennemgang af begrebet portfolio og dets anvendelsesmuligheder.

Begrebet opdeles i to overordnede kategorier: arbejdsportfolio, der fokuserer på refleksion og læring, og som sådan er privat, og præsentationsfolio, hvor fokus er et færdigt produkt, og som sådan åbent og tilegnet en modtager.

Selve processen med portfolioarbejdet, dvs. hvordan man begynder, hvordan man anvender den, og hvilke udvælgelseskriterier der kan ligge til grund, uddybes og eksemplificeres.

Den socialkonstruktivistiske læringsforståelse samt dialogens betydning for læring, som er bogens proklamerede syn på læring, præsenteres med tilknyttede teoretikere, og vi kommer rundt om forskellige former for skriftlighed, der kan inddrages i læringsøjemed.

Vi præsenteres for refleksionsteoretikere, og det etiske perspektiv berøres.

Endelig afdækkes muligheder for at anvende portfolio i forskellige evalueringssituationer.

Det umiddelbare indtryk er, at her er tale om en bog, der prøver at knytte forskellige teoretiske tilgange til et portfoliobegreb uden den tilbundsgående afdækning af dette begreb, som de vedhæftede teorier fordrer.

Af Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Robusthed skabes sammen

spl13-2017_anm-robusthed

Malene Mygind og Frans Ørsted Andersen (red.)

Robusthed i praksis – individuelt og kollektivt

Mindspace 2017

252 sider – 298 kr.

Robusthed, dvs. at kunne håndtere modstand, er som begreb gammelt, men igen højaktuelt og til diskussion; hvad er arv/miljø, og hvad kan der skrues på? Jeg læste bogen nysgerrig på nye bud på, hvordan teorier omsættes til praktisk handlen. Hvordan bliver mennesker robuste, hvad er robusthed og hvorfor skal vi være det? De 10 indlæg spænder fra individuelle tilgange med tests og øvelser i følelses- og tankeregulering teoretisk baseret i positiv psykologi til i de sidste tre kapitler, som handler om, hvordan robusthed kan tænkes kollektivt, i relationer, i organisationer og samfund. Bogen er et godt udgangspunkt for diskussion om den individualiserende tilgang med eget ansvar for at optimere sin robusthed og en tilgang, hvor robusthed skabes sammen. Jeg finder den sidste del af bogen væsentlig med dens fokus på, at robusthed er meget større end den enkelte, robusthed er kollektivt og relationelt funderet. Særlig kapitlet om resiliente samfund og organisationer er nødvendig læsning for ledere og politikere og for alle os, som arbejder i sundhedsvæsenet. Bogens tests og øvelser tager tid at læse og afprøve. Der er gode pointer i forhold til, hvordan fokus kan flyttes til alt det, vi kan, individuelt og sammen. Kapitlerne kan med fordel læses selvstændigt som inspiration i arbejds- og privatliv.

Af Tove Sheth, sundhedsplejerske i Fredensborg Kommune. Privatpraktiserende psykoterapeut, "Familien i Fokus", København.

Alene i orkanens øje

spl13-2017_anm_skilsmisse

Anja Marschall

Børn og skilsmisse – Praktikerens guide

Samfundslitteratur 2017
173 sider – 239 kr.

Omkring en tredjedel af alle børn oplever, at deres forældre bliver skilt. Det er for de fleste børn en voldsom omvæltning, og mange børn oplever at stå alene i orkanens øje. Forældrene er i krise og har rigeligt i at klare skærene selv, og i skole og daginstitution er der ikke tradition for at blande sig i børns familieliv. Det ønsker forfatteren at gøre op med, og hun har skrevet en praktikerens guide til at hjælpe børn igennem skilsmissen og til at håndtere det livsvilkår, det er at navigere imellem to hjem. Bogen indeholder guidelines til at håndtere problemhistorierne, men forfatteren pointerer, at der er flest historier om det helt almindelige hverdagsliv i skilsmissefamilier. Derfor er det vigtigt at interessere sig for dem. Forfatteren advokerer ikke for en slavisk metode i at støtte børn og familier i skilsmisse, men derimod på baggrund af refleksion og dialog at udvikle en systematik, som passer til den enkelte skole og daginstitution og de børn, der er i den. Bogen kommer omkring den betydning, skilsmissen har for barnet, livet imellem to hjem, forældresamarbejde og sorg og savn. Via cases, analyse, anbefalinger og reflekterende spørgsmål gives meget konkrete råd til den professionelle. Forfatteren har erfaring fra både praksis og forskning, og bogen er blevet til på baggrund af ph.d.-afhandlingen: "Kan børn deles. Børns perspektiver på hverdagsliv på tværs af to hjem". Den kan anbefales til både praktikeren og til konsulenten i skole og daginstitution. Jeg har én anke, og det er brugen af direkte tale. Det opleves meget distraherende at møde i en fagbog baseret på forskning.

Af Hanne Lindhardt, MSA og sundhedsplejerske.

Kort nyt om bøger

Jørn Jørs Pedersen

Jenny og de andre 100+ Portrætter af et langt liv

Gyldendal 2017

184 sider – 249,95 kr.

Dette er den tredje foto- og portrætbog om gamle, jeg modtager i løbet af et halvt år. Gamle bliver gransket som aldrig før. De gamle i denne bog er 100 år eller mere, den ældste 109. De er lige så forskellige som alle andre, men har levet med krig og anderledes beherskede levekår, end 2017 byder på. Fotograf og forfatter Jørn Jørs Pedersen har ønsket at afæske de gamle fortællinger om det gode liv og det svære i livet. Fælles for de 17 gamle, hvoraf nogle nu er døde, er deres glæde ved familie og venner. Relationer har været og er vigtige. Oplevelser ligeså. Karl springer for anden gang ud i faldskærm, da han fylder 100, Eline spiller og synger på et ældrecenter, Vera er blevet ekspert i Søren Kierkegaard efter at have ejet en kiosk i 16 år.

Læs anmeldelser af to andre gamle-bøger i Sygeplejersken nr. 6 og nr. 12/2017.

 

Christian Graugaard, Jesper Vaczy Kragh, Morten Skydsgaard (Red.)

Bibliotek for læger, september 2017/109. årgang

271 sider – 99,95 kr.

"Verdens ældste medicinske tidsskrift" hedder det på forsiden over freskerne fra Sankt Elisabeth Hospital. Det, der umiddelbart fanger min interesse, er artiklen "Jeg forstår, men gør du?" af Anne-Marie Mai & Camilla Schwartz. De er ikke læger, men litterater, og de slår et slag for skønlitterære fortællinger og digte, som gør sundhedspersonale bedre til at lytte til og forstå deres patienter – og sig selv. Ja, narrativ medicin er faktisk et forskningsfelt med stigende betydning i USA, skriver de. Litteraturens helende effekt er tidligere beskrevet i Sygeplejersken. I denne artikel nævner forfatterne aktuelle værker af svært syge eller døende mennesker, og de introducerer fire forskellige veje ind i teksten: Stemme, metafor, tid og rum. Vejene er interessante, og som læser åbner analysen for detaljer, der ellers kunne overses. Samtidig er der bonus i form af et mere nuanceret sprog, og hvem har ikke brug for det.

Læs lægetidsskriftet, det er absolut velkomponeret.

 

Erik Skovenborg

Skål du gamle. Det gode seniorliv med øl og vin

Klim 2017

323 sider – 299,95 kr.

Titlen er måske lidt plat, men indholdet er ikke skruet sådan sammen. Her er tale om en svingom med øl, vin og videnskab. Bogen er ét langt argument for, at et glas vin eller to ikke giver afhængighed, men glæde og velbefindende, og der er belæg i litteraturlisterne, der følger hvert kapitel. Fagbladet Sygeplejersken er repræsenteret med et dilemma om, hvorvidt kommunalt ansatte skal købe 10 øl til en borger, for hvem øllerne er optimal livskvalitet. Som det sidste i bogen nævner forfatteren alkoholfri øl og vin. De øvrige kapitler har titler som "Hvorfor ældes vi så forskelligt?" Vin er de gamles mælk, når alkoholen tager magten og måltidets sensoriske kvalitet. Lidt om alt. Langt fortalt.

(jb)