7,1 km er ikke en bagatel

Ansættelse. Tvisten mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner angik fortolkningen af en bestemmelse, som har været en del af overenskomsten i godt 20 år

§ 3, stk. 2 kom ind i overenskomsten for ikke-ledende personale på de daværende amters område i 1997.

Allerede dengang kunne både arbejdsgivere og lønmodtagere se behovet for, at bl.a. sygeplejersker skulle kunne arbejde på flere "geografisk adskilte institutioner" under samme ledelse. Men der var også enighed om, at allerede ansatte skulle have en vis form for beskyttelse.

Derfor kan nyansatte ifølge bestemmelsen "ansættes med pligt til at arbejde på flere geografisk adskilte institutioner … " Og "for allerede ansatte kan aftales ændrede vilkår med henblik på at arbejde på flere geografisk adskilte institutioner".

Den konkrete sag, som nu er afgjort, handlede om 12 sygeplejersker, der var ansat på Gastro-enheden med delt ledelse på både Herlev og Gentofte Hospitaler. Med fire ugers varsel blev de alle varslet til fremover at skulle arbejde på både Herlev- og Gentofte-matriklerne. Det førte til indsigelse fra Dansk Sygeplejeråd, der mente, at hvis vilkåret ikke kunne aftales med sygeplejerskerne, skulle ledelsen varsle det ændrede vilkår med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Dansk Sygeplejeråd mente nemlig i modsætning til Danske Regioner, at Gastro-enheden på Herlev og Gentofte Hospitaler, der ligger 7,1 km fra hinanden i fugleflugt, er to geografisk adskilte institutioner, hvorfor § 3, stk. 2 træder i kraft. Og det var lige præcis for at få afklaret, hvad der menes med "aftales", at Dansk Sygeplejeråd valgte at indbringe sagen for den faglige voldgift

Individuelt opsigelsesvarsel gælder

Danske Regioner mente for det første, at der ikke var tale om adskilte geografiske institutioner. Og for det andet, at § 3, stk. 2 kun skulle anvendes, hvis ændringen udgjorde en væsentlig vilkårsændring efter den funktionærretlige praksis. Ifølge Danske Regioner skulle 7,1 km tåles efter reglerne om vilkårsændringer, og derfor kunne ændringen varsles med tjenestetidslistens varsel på fire uger.

Som beskrevet i sidste nummer af Sygeplejersken gav opmanden i denne sag Dansk Sygeplejeråd medhold i, at Herlev og Gentofte Hospital udgør to geografisk adskilte institutioner, hvorfor § 3, stk. 2 gælder. Opmanden fastslog desuden, at en afstand på 7,1 km mellem to geografisk adskilte institutioner under samme ledelse IKKE er en bagatelgrænse.

Læs også: Grænser for sygeplejerskers fleksibilitet

Dernæst konkluderede opmanden også, at når allerede ansatte medarbejdere bliver bedt om at arbejde på to geografisk adskilte institutioner under samme ledelse, og afstanden mellem de to hospitaler er mere end 2 km (konkret accepteret bagatelgrænse i en tidligere sag fra det daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab), træder § 3, stk. 2 i kraft. Hvis arbejdsgiver ikke kan lave en aftale med den ansatte om det nye vilkår, skal ledelsen varsle vilkåret med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel, da der er tale om væsentlige vilkårsændringer.

Dansk Sygeplejeråd forventer, at afgørelsen vil få stor betydning fremover, især pga. de omorganiseringer, der kan forventes i forbindelse med de kommende supersygehuse. Dansk Sygeplejeråd opfordrer sygeplejersker, der kommer i samme situation, til altid at kontakte deres tillidsrepræsentant.

Emneord: 
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø
Arbejdstager
Arbejdstid