Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Bliv en god tovholder for et netværk

Alle netværk har brug for en tovholder eller facilitator, for at kunne fungere bedst muligt. Få hjælp og ideer til din rolle som tovholder her på soden.

Gode råd til dig, som er tovholder for et netværk

 Når et landsdækkende netværk skal oprettes, er det som udgangspunkt en god ide, at I er et par stykker, der starter med at tage stafetten og får kørt netværket i gang.

Et stærkt og velfungerende netværk driver ikke sig selv. Nogen skal sætte rammen for netværket, den gode netværksdialog og videndeling. Det kaldes også for en netværks-etikette (Klik dig til et Eksempel på en netværksetikette). Den skal beskrive de spilleregler, som det forventes at de sygeplejersker, der indgår i netværket, vil følge.

Som facilitator kan du være med til at søsætte et godt og velfungerende netværk ved at arbejde på:

 • At der er enighed om rammerne for netværket
 • Formål eller hensigt med netværket er formuleret
 • Gensidige forventninger er afdækket
 • Arbejds- og kommunikationsformen er præciseret fra start

Planlægning af et godt netværksmøde

Et godt netværksmøde kræver planlægning og mødefacilitering, for at deltagerne får en oplevelse af at få noget ud af det. Her får du en række ideer til, hvad du kan gøre, for at skabe et udbytterigt netværksmøde:

Forbered et spændende program og overvej, hvordan du kan skabe variation på mødet, fx korte oplæg, drøftelser to og to eller i plenum, pauser, iscenesættelse af relations dannelse osv.

Skriv og send en invitation til deltagerne i god tid før mødet. Lad invitationen vise, at programmet er spændende og relevant. Invitationen kan indeholde:

 • Tid og sted for netværksmødet
 • Hvad temaet og formålet er for mødet
 • Programmet i overskriftform
 • Er der noget, som deltagerne skal reflektere over inden eller medbringe
 • Beskrivelse af hvordan man tilmelder sig og melder afbud ved fx sygdom
 • Kontaktinformation på dig som tovholder

Gør klar til mødet

 • Kom i god tid og gør lokalet klar
 • Alt efter hvor mange I er, så tænk i en bordopstilling, så deltagerne kan skabe relationer
 • Er der forplejning til mødet?
 • Skriv gerne programmet op, så alle kan se det

Mødet starter

 • Byd den enkelte deltager velkommen. På den måde gør du dig selv synlig og er et godt eksempel i forhold til relationsdannelse
 • Byd alle velkommen og vurder, alt efter hvor mange der er kommet, om alle skal præsentere sig eller om de skal præsentere sig omkring bordene
 • Hold kun korte oplæg og afsæt god tid til drøftelser og summe pauser
 • Italesæt hvor vigtig relations dannelsen er og giv tid til det
 • Aftal hvordan I sikrer fortrolighed
 • Som facilitator er du med til at påvirke kulturen i netværket. Overvej hvordan du bedst kan vise interesse og engagement og derved sikre god energi i rummet
 • Opsummer løbende og skriv aftaler ned, som alle skal være opmærksomme på
 • Husk pauserne og hold tiden
 • Overvej fremtidige kommunikationsveje for netværket, fx om I skal oprette en lukket gruppe på et socialt medie, fx Facebook eller LinkedIn. Aftal i den forbindelse hvordan I håndterer jeres kontaktoplysninger, fx hvem der er ansvarlig for den daglige håndtering af det sociale medie. Udarbejd også et regelsæt for debatregler i forhold til hvordan netværket skal agere på det sociale medie.

Saml op på mødet

 • Send en kort opfølgningsmail til deltagerne. Det kan ske via mail eller virtuelt, hvis I er blevet enige om at oprette en lukket gruppe på fx Facebook.
 • Opfølgningsmailen kan indeholde en opsummering fra temadagen, en beskrivelse af de aftaler, der er indgået, en opfordring til at fortsætte netværksdannelsen og opfordre til at invitere nye medlemmer ind i netværksfællesskabet.

Værktøjskasse som du kan gøre brug af som tovholder

Aktivitetsøvelser til et netværksmøde. Her finder du inspiration til øvelser til dit netværks møder.

Workshop til dig, som er initiativtager til et landsdækkende netværk

Hvordan kan du drive et stærkt netværk på tværs af landet - workshop om netværksfacilitering og det at skabe inspirerende netværksmøder.

Et stærkt og velfungerende netværk driver ikke sig selv. En eller flere personer skal sætte rammen for netværket, den gode netværksdialog og videndeling.

Formål

Formålet med workshoppen er, at du får ideer og kompetencer til at stå i spidsen for at starte og drive et landsdækkende netværk for sygeplejersker. 

Hvem henvender workshoppen sig til

Workshoppen er for dig eller jer, som er initiativtagere eller tovholdere til at starte et landsdækkende netværk og har fået tildelt Dansk Sygeplejeråds netværkspakke til opstart af et landsdækkende netværk.

Workshoppens indhold

På dagen kommer vi rundt om:

 • Din motivation for at indgå som facilitator af et landsdækkende netværk
 • Viden om hvordan du kan tilrettelægge et netværksmøde og vedligeholde aktivitet, hvor gode relationer, motivation og engagement er i fokus
 • Tips & tricks til rollen som facilitator herunder hvordan du kan være med til at skabe et stærkt fællesskab og hvordan netværket kan sætte sig mål og arbejde hen imod dem
 • Inspiration til forskellige netværksaktiviteter
 • Gennemgang af hvad DSR kan tilbyde i relation til dannelse af et landsdækkende netværk i DSR

Praktisk om workshoppen

I 2024 afholdes workshoppen i Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 Kbh K.

Tilmeld dig, hvis du er tovholder for et landsdækkende netværk i DSR.

Workshoppen afholdes

 • Den 9. april 2024 kl. 10-15.30. Der er sidste tilmeldingsfrist den 11. marts 2024.
 • Den 1. oktober 2024 kl. 10-15.30. Læs mere og tilmeld dig her. Der er sidste tilmeldingsfrist den 17. september 2024.

Du vil få en mail med svar på, om der er plads på workshoppen. Der er et max på 20 deltagere per workshop.

Dansk Sygeplejeråd betaler for din transport, workshop og forplejning på dagen. Du skal selv betale din tid.

Der serveres kaffe/the og en bolle mellem kl. 9.30 – 10 samt frokost.

Netværksansvarlig og databeskyttelsesregler

Som netværksansvarlig skal du være særlig opmærksom på, at du er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse.

Databeskyttelsesreglerne stiller krav til, hvordan du skal behandle persondata herunder i forhold til, hvordan du indsamler, registrerer, opbevarer og bruger persondata. Databeskyttelsesreglerne gælder for alle typer af persondata. Det betyder, at enhver personoplysning om netværkets medlemmer er omfattet af kravene. Det gælder alt lige fra helt almindelige oplysninger som e-mail, telefonnummer og adresse til følsomme personoplysninger.

Du skal som netværksansvarlig blandt andet sikre, at du:

 • Har lov til at behandle de oplysninger, som netværket er i besiddelse af fx navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre mv.
 • Fører en fortegnelse over netværkets behandlingsaktiviteter, herunder fx indkaldelse til møder, arrangementer, nyhedsbreve mv.
 • Er i stand til at efterleve reglerne om medlemmers rettigheder til at få indsigt i, hvilke oplysninger netværket har gemt om dem og krav om sletning mv.
 • Får indberettet eventuelle databrud til Datatilsynet inden for 72 timer fx ved tekniske databrud, hvor netværkets systemer ikke er tilstrækkeligt sikrede og ved menneskelige databrud, hvor netværkets egen håndtering af persondata medfører utilsigtet eller uberettiget videregivelse af personoplysninger til en tredje part.
 • Kan dokumentere over for Datatilsynet, at netværket har sikret databeskyttelse med passende tekniske foranstaltninger fx ved at persondata bliver gemt et sted, hvor udefrakommende ikke har adgang.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/