Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Kunst og kultur er vigtig for sundhed og velvære

Kunst kan påvirke helbred og velvære positivt på samfunds- og individuelt niveau, viser et scoping-review.

Fag & Forskning 2020 nr. 4, s. 35

Af:

Lotte Evron, lektor, ph.d

Introduktion. Gennem de sidste tyve år er forskning i effekten af kunstens (scenekunst, visuel kunst, litteratur, kultur, online kunst) virkning på sundhed og velvære steget betydeligt, ligesom kunst i stigende grad anvendes til udvikling i praksis og til politiske aktiviteter i forskellige lande i verden. Denne omfattende WHO-rapport sammenfatter forskning om kunstens rolle til forbedring af sundhed og velvære i samfundet og hos den enkelte borger/patient.

Metode. Scoping-review, der fokuserer på resultater fra metaanalyser, metasynteser og metaetnografier samt på resultater fra individuelle studier og grå litteratur i perioden 2000-2019 på engelsk og russisk uden geografisk afgrænsning. Søgeord og -strategi beskrives detaljeret i bilag. Der foretages en tematisk kodning, som tydeligt præsenteres grafisk.

Resultater. I alt blev 900 artikler inkluderet: 200 af dem var reviews, systematiske reviews, metaanalyser og metasynteser, der tilsammen dækkede 3.000 studier; de resterende 700 bestod af individuelle studier. To overordnede temaer med 10 undertemaer blev identificeret: 1) forebyggelse og sundhedsfremme, 2) styring og behandling.

I alt viser resultaterne, at kunst kan påvirke de sociale determinanter for helbredet, støtte børns udvikling, opmuntre til sundhedsfremmende adfærd, hjælpe med at forhindre dårligt helbred og støtte omsorgsarbejdet. Desuden viser resultaterne, at inddragelse af kunst i behandlingsforløb kan hjælpe mennesker med psykisk sygdom samt neurologiske lidelser, støtte plejen til mennesker i akutte tilstande, hjælpe med håndtering af ikke-smitsomme sygdomme og støtte pleje og omsorg i den sidste del af livet.

Diskussion. Dette scoping-review giver et dybdegående og mangesidigt indblik i, hvordan kunst kan påvirke helbred og velvære positivt på samfunds- og individuelt niveau. En svaghed er, at designet ikke inkluderer en systematisk litteratursøgning, ligesom det er en svaghed, at andre store sprog som f.eks. fransk og spansk ikke inkluderes i søgningen. En anden svaghed er, at reviewet ikke indeholder data om mulige negative effekter af kunst.

Konsekvenser for praksis. Undersøgelsen har skabt international interesse om kunstens potentielle betydning for sundhed og velvære. Der er kommet politisk bevågenhed på området, og stater og private fonde afsætter i stigende grad midler til området. Selv om WHO anbefaler, at europæiske lande indskriver kunstaktiviteter i sundhedspolitiske dokumenter, er vi bagefter i Danmark. Region Midtjylland har i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen arrangeret en national konference: ’Kultur som sundhedsfremme’, hvor rapportens resultater vil blive præsenteret, når coronaforholdene tillader det.

Af Lotte Evron, lektor, ph.d., cand.mag., sygeplejerske, Københavns Professionshøjskole, Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelse samt ekstern lektor på Aarhus Universitet, Institut for Sygepleje.