Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Patienterne udpegede problemerne

Gruppeinterview med udskrevne patienter har vist sig at være en god måde at evaluere sygeplejen på. I hjertemedicinsk afdeling B2, Skejby Sygehus, har vi på den måde inddraget to grupper udskrevne patienter. Det har givet os nuancerede vurderinger og forslag til ændringer af sygeplejen.

Sygeplejersken 1998 nr. 45, s. 42-44

Af:

Inge Schjødt, sygeplejerske,

Birgitte Egholm Jacobsen, afdelingssygeplejerske

Side 42

Billede

Side 43

Hjertemedicinsk afdeling B2, Skejby Sygehus, havde i et par år arbejdet med kontaktsygeplejerskebegrebet. Hver patient på B2 får tildelt en kontaktsygeplejerske, som følger patienten fra indlæggelse til udskrivelse. Desuden har afdelingen udarbejdet en standard for modtagelse af indkaldte patienter.

Ud over at være manual for personalet bliver standarden brugt som introduktion for nyansat personale.

I forbindelse med kvalitetssikring var det oplagt at kigge nærmere på områderne indlæggelse og kontaktsygepleje. Vi ville gerne undersøge, om vi kunne leve op til patienternes krav og forventninger.

Den eneste mulighed, vi havde for at vurdere og forbedre disse områder, var at spørge tidligere indlagte patienter. Der kunne være mange ting, store som små, vi kunne gøre bedre, men som vi ikke var opmærksomme på i det daglige.

Vi valgte fokusgrupper. Det er en kvalitativ undersøgelsesmetode, der kan anvendes til at få patienter, der har været gennem samme forløb, til at udtrykke oplevelser, meninger eller ønsker vedrørende et konkret forløb. Fokusgruppemetoden kan ikke sidestilles med en repræsentativ undersøgelse. Metoden kan bruges til at pege på tendenser og til at få nuancerede patientvurderinger og ændringsforslag.

Den praktiske gennemførelse af fokusgrupperne stod Service- og kvalitetskontoret i Århus Amt for. Århus Amtsråd vedtog i efteråret 1995 en fælles kvalitetspolitik, som pålægger alle driftsområder og amtslige institutioner at kvalitetsudvikle deres serviceydelser over for borgerne. Service- og kvalitetskontoret er en afdeling i Århus Amts fællesstab i direktionen, som har stor erfaring med at oprette fokusgrupper, der skal være med til at højne kvaliteten af patientplejen. Service- og kvalitetskontorets deltagelse sikrer anonymitet, patienterne kan være så åbne og ærlige som muligt.

Fokus på modtagelsen

Vores fokusgrupper bestod af henholdsvis to grupper, en på otte og en på fjorten patienter.

Gruppe 1 bestod af patienter født med et såkaldt ekstra ledningsbundt i hjertet. Disse patienter har generende hjerterytmeforstyrrelser. Patienterne indlægges som regel i afdeling B2 i tre dage med henblik på radiofrekvensablation, en behandling af hurtig hjertebanken ved hjælp af varmeenergi. De har ikke tidligere været indlagt i afdeling B. Behandlingen medfører ofte helbredelse.

Gruppe 2 bestod af patienter med angina pectoris, der var indlagt med henblik på ballonudvidelse af kranspulsårerne. Indlæggelsesforløbet er som regel tre døgn. Patienterne har ofte tidligere været indlagt i en anden hjertemedicinsk afdeling på Skejby Sygehus, men patienterne i gruppen var indlagt første gang i afdeling B2. Disse patienter opnår betydelig symptomlindring eller bliver symptomfri efter behandlingen, men vil ofte være nødsaget til at ændre livsstil.

Formålet med fokusgrupperne var at kvalitetssikre den standard, der bruges i forbindelse med modtagelsen af indkaldte patienter. Der blev fokuseret specielt på en vurdering af patientønsker og -behov ved modtagelse og udskrivelse for derigennem eventuelt at kunne tilføre standarden nye aspekter. Der var på forhånd udvalgt temaer, som afdeling B2 ønskede patienternes vurdering af:

 • patienternes oplevelse af den første dag i afdelingen, herunder den modtagelse, de fik
 • kontaktsygeplejeordningen
 • data, der blev indsamlet under samtalen med kontaktsygeplejersken
 • den information, patienterne modtog
 • udskrivelsen.

Gennem en brainstorm inspirerede patienterne hinanden til at komme med svar på et på forhånd opstillet spørgsmål. Desuden blev seancen efter deltagernes accept optaget på bånd, så at man bagefter kunne afklare tvivlsspørgsmål. Patienternes udsagn blev skrevet på sedler og hængt op på væggen, så alle kunne se dem.

Herefter blev patienterne spurgt:

 • Hvilke forhold er væsentlige for afdelingen at bibeholde?
 • Hvilke forhold er væsentlige for afdelingen at ændre?

Service- og kvalitetskontoret udarbejdede en beskrivelse af patienternes oplevelse af de enkelte temaer, suppleret med deltagernes ordrette kommentarer. Herefter lavede kontoret diagrammer med patienternes udsagn og prioriteringer.

Patienterne var som udgangspunkt meget tilfredse med det indlæggelsesforløb, de havde gennemgået. Et lille udvalg af de områder, patienterne vurderede positivt og dermed var væsentlige for afdelingen at fastholde, var:

 • kontaktsygeplejeordningen
 • at der er en god kontinuitet i opgaver, der udføres af plejepersonalet
 • at kontaktsygeplejersken er velforberedt og velinformeret om patientens situation
 • patienternes oplevelse af at være velinformeret
 • at den skriftlige og mundtlige information stemmer overens.

Glade for kontaktsygeplejen

Patienterne pegede ligeledes på nogle områder, der kunne forbedres i forhold til det indlæggelsesforløb, de havde gennemgået. Et lille udvalg af de områder, patienterne vurderede negativt, og som dermed måtte være udviklingsområder for afdelingen, var:

 • at patienterne ønskede information i ventetiden før indlæggelsen
 • at der er en seng til rådighed på indlæggelsestidspunktet
 • at afdeling B2 bør påpege i det skriftlige informationsmateriale, at pårørende er velkomne
 • udskrivningssamtalen.

Resultaterne fra fokusgrupperne har medført,

Side 44

at afdelingens kontaktsygeplejerskeordning og standarden for modtagelse af indkaldte patienter forbliver uforandret, samtidig er der hele tiden fokus på at bevare kvaliteten. Det har været rart at få fastslået, at patienternes oplevelse er i overensstemmelse med formålet med kontaktsygeplejeordningen.

Forbedringer sat i gang

Afdelingen har revideret sin velkomstpjece og informationsmateriale, så det nu imødekommer de behov og ændringsforslag, patienterne giver udtryk for.

En del patienter havde oplevet ikke at have en seng til rådighed på indlæggelses- og udskrivelsesdagen. Det betyder, at vi kigger på vores organisering på indlæggelses- og udskrivelsesdagen i et eventuelt nyt kvalitetssikringsprojekt.

De kommentarer, der er kommet i forbindelse med udskrivningsdelen, bekræftede os i, at udskrivelsen skulle være vores vigtigste indsatsområde. Vi nedsatte derfor en udskrivningsgruppe, der skulle arbejde med udskrivningsdelen sammen med hele personalet. Der foreligger nu en standard for udskrivelse af patienterne i afdeling B2, som beskriver afdelingens kvalitetsmål for udskrivelsen. Ud over at være manual for personalet, bliver standarden brugt som introduktion for nyansat personale.

Standarden vil løbende blive taget frem på sygeplejekonferencer med henblik på evaluering af konkrete udskrivningsforløb, og herved være med til en fortsat kvalitetssikring af vores sygepleje.

Arbejdet med fokusgrupper har givet konkrete og nuancerede kommentarer og ideer til forbedringer og vedligeholdelse. Metoden medfører endvidere, at der kommer flere kommentarer til forløbet ud over det, der bliver spurgt om. Eksempelvis kommenterede patienterne, at maden på afdelingen ikke var tilpasset hjertepatienter. Det har ført til, at vi i maj i år gik i gang med projekt 'hjertevenlig kost'.

FOKUSGRUPPER

Fokusgrupper er en kvalitativ undersøgelsesmetode. Den anvendes til at få brugere, der har været gennem samme forløb, til at udtrykke oplevelser, meninger eller ønsker vedrørende forløbet.

Fokusgruppen ledes af en neutral person. Gennem en brainstorm inspirerer brugerne hinanden til at komme med svar på et på forhånd opstillet spørgsmål. Brugernes udsagn skrives på sedler, der hænges op på væggen, så alle kan se dem. Når der ikke er flere svar, bliver deltagerne bedt om at vurdere de indkomne svar i forhold til enten vigtighed eller enighed.

Såfremt brugerne accepterer det, optages seancen på bånd. Efter afviklingen af fokusgrupperne udarbejder gruppelederen en mindre rapport på baggrund af de ophængte sedler, deltagernes vurderinger og båndoptagelserne.

Nøgleord: Fokusgrupper, hjertemedicin, Skejby Sygehus.