Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Læs denne måneds boganmeldelser her.

Sygeplejersken 2011 nr. 2, s. 22-25

Læs som PDF - gå til side 22

Læn dig tilbage og nyd!

Sådan tænker ledere

Benjamin Holk Henriksen og

Frederik Lassenius

L&R Business 2010

192 sider – 299,95 kr.
 

2011-02-helebladet%20(4)To forfattere satte sig for at undersøge, hvordan ledere tænker. Med Machiavellis ”Fyrsten” under armen og inspireret af de tanker om magtens mekanismer, der kommer til udtryk her, begiver de sig på en rejse for at undersøge sagen. Det er et ambitiøst projekt, som i vid udstrækning lykkes.

Måske fordi de spørgsmål, der drøftes, handler om forandringer og magt; den robuste organisation og den udvalgte leder/ledelse. Den personkreds, der svarer, er Philip Kotler, Dame Anita Roddick, Poul Nyrup Rasmussen m.fl.

Den robuste organisation drejer sig om, hvordan man sikrer loyalitet i en organisation både blandt undersåtter og dem, der er tæt på én – for nu at bruge Machiavellis sprogtone.

Oversat til nutidigt sprog vil man tale om godt følgeskab og om at sikre ejerskab for organisationens produkt eller mission, og hvordan modstand håndteres. Her taler Poul Nyrup om vigtigheden af at bevare tilfredsheden blandt betroede medarbejdere og i organisationen, f.eks. ved at tænke fremtiden og strukturen ind i en sammenhæng, der er bæredygtig.

Det drejer sig ikke om personens beslutning, men om beslutninger, der rækker fremad og bæres videre af ledere og medarbejdere. Kotler åbner for det synspunkt, at fokus for ledelse bør være den ambition, man har på organisationens vegne og ikke den personlige interesse.

Det drejer sig om at ansætte personer med anderledes kompetencer, som er klogere på andet, end du er, og dernæst lede dem. Machiavellis synspunkt på kontrol og struktur er, at den nye fyrste blot skal overtage den gamle fyrstes tilgang til strukturer og love, så er befolkningen tilfreds, men han pointerer samtidig, at hvis befolkningen har haft indflydelse, vil den aldrig acceptere diktatur.

I vore dages virksomheder skal medarbejdere derfor inddrages i beslutninger både for at sikre, at organisationen bevæger sig fremad, og af hensyn til udvikling og eventuelle organisationsforandringer. En af Machiavellis pointer er fortsat aktuel og universel: at være bevidst om, hvad man kan kontrollere, og hvad man ikke kan kontrollere, eller rettere at vide, hvad man ikke ved.

Dette synspunkt underbygges af en it-distributør, som fortæller, at hver gang firmaet har forsøgt at forudsige brugernes ønsker, har de ramt ved siden af. Han fortsætter med at konstatere, at det handler om at være lydhør for trends, at koble observationer og undlade at forberede firmaet på noget, de ikke kan forberede sig på.

Bogen er absolut læseværdig. Det er en rejse, dels med forfatterne det meste af jorden rundt og et møde med interessante og indsigtsfulde mennesker, dels en nutidig gennemgang af Machiavellis tanker, der stadig er aktuelle. Jeg kan derfor kun sige, læn dig tilbage og nyd den mentale rejse, der er løftet ud af tid og rum.

Af Gete Bjerring, ældrechef i Lejre Kommune.

Bedst, når fokus er klinikken

Immunologi og transfusionsmedicin

Ellen Taaning, Astrid Nørgaard og
Gitte Holm Glaas
Red. Margit Andersen, Mette Juul Bojsen-
Møller og Oluf Nielsen
3. udgave,
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2010
258 sider – 349 kr. 

2011-02-helebladet%20(6)Lærebogen ”Transfusion og intravenøs væsketerapi” er blevet revideret og har fået den rammende titel ”Immunologi og transfusionsmedicin”. Bogen indeholder relevant viden for målgruppen sygeplejestuderende og færdiguddannede sygeplejersker, men kan også anbefales til andre, som ønsker viden om specielt immunologi.

Forfatternes udfordring har været, at de ønsker at komprimere en meget stor mængde viden til en bog på ca. 250 sider, og at bogen skal kunne læses som lærebog og ikke kun anvendes som opslagsværk, dette er dog et håbløst mål. Bogen indeholder flere steder så megen information, at de dele kun egner sig som opslagsværk.

Til gengæld skal bogen roses for, at den specielt i de reviderede dele om immunforsvaret til fulde opfylder ønsket om at være en god lærebog. Disse dele kan derfor stærkt anbefales til alle, som ønsker viden og forklaringer, der kan bruges i klinikken til både behandling og observation af patienterne.

En sidegevinst er, at man også får en forståelse af, hvordan ens eget, normale immunforsvar virker. Bogen er oplagt til undervisning. Den indeholder forklaringer og informationer, der er meget vigtige i alle specialer, og som alle sygeplejersker derfor bør have et minimum af viden om.

Mængdemæssigt bør underviser dog som nævnt udvælge sider, specielt de dele der retter sig mod mere almindelige patienter. I nogle sektioner skal relevante sider vælges, og andre helt udelades, da forfatterne har valgt at beskrive selv sjældne tilfælde og bruge meget plads på områder som f.eks. blodtyper.

Bogen kan med fordel redigeres strammere, så de enkelte kapitler bliver skrevet af udvalgte specialister i læge- og sygeplejerskegruppen. På den måde lægges fokus på det mest relevante, og målgruppen kan læse kapitlerne i et stræk. Kritikken ændrer dog ikke på, at bogen er blevet forbedret betydeligt, og specielt når forfatterne har fokus på klinikken, får læseren en god forståelse for, hvordan denne viden skal bruges.

Bogen kunne med fordel have holdt dette fokus på klinikken og på mere almindelige områder som blødning og hæmostase på bekostning af f.eks. Rhesus-immunisering og andre sjældne tilfælde. Forfatternes ønske om, at bogen kan bruges som opslagsværk, er opfyldt, men jeg vil anbefale, at undervisere ikke bruger bogen som materiale, der skal læses fra ende til anden.

Af Jens Seeberg, Blood Manager, sygeplejerske, cand.scient.san., Rigshospitalet.  

Upstairs downstairs

Abuse UK

Daily Life in Britain’s Nursing Home Industry

Lars G. Petersson

Chipmunkapublishing 2010

ISBN 10 849911541

218 sider 12.99 £

www.amazon.co.uk

2011-02-helebladet%20(5)På sin hjemmeside præsenterer sygeplejerske Lars G. Petersson sig som svenskfødt londoner, der er engageret aktivist for fred, psykisk sundhed, social retfærdighed og menneskerettigheder.

Det er da også disse stikord i Peterssons virke som sygeplejerske, der er gennemgående for beskrivelserne af engelske, private plejehjem, ligesom det var det i hans tid som fængselssygeplejerske i Danmark. Siden 2002 har forfatteren arbejdet på flere private plejehjem i England og Skotland.

Det har givet ham indsigt i mange uretfærdigheder, og med baggrund i disse har han skrevet en debatbog om misbrug. Det er misbrug og overgreb på personale, beboere, faglighed, regler/regelsæt for slet ikke at tale om misbrug af forfatterens tillid og de kvaler, det har medført.

Man kan vel kalde det en ”whistleblower”-bog. For Petersson har skrevet bogen for at gøre opmærksom på de overgreb, der sker, og som kan ske i en globaliseret tid i lande, der vælger at privatisere omsorg og pleje til ældre og skrøbelige mennesker.

På de private plejehjem bor mennesker, der har råd til det. Men penge kan ikke købe en fagligt forsvarlig og god pleje i et uigennemsigtigt tilsynssystem. På plejehjemmene var ansat personale med anden etnisk baggrund end britisk med lavere social prestige, så klasseskel og racistiske holdninger blev tydelige for Petersson, der beskriver diskrimination af syge plejepersonale fra asiatiske lande.

Han oplevede selv at blive udsat for sexistisk chikane i et ledelsessystem, der var præget af nedladenhed og patroniserende holdninger. På hjemmene var der dårlig hygiejne, laissez faire-holdninger, udslidt materiel og bygninger, hvor remedierne ikke virkede. Der var besparelser og restriktioner på f.eks., hvor mange bleer der måtte bruges, og alt foregik i en destruktiv og knugende atmosfære, hvor disciplin snarere end hverdagsliv dannede ramme for omsorg. Petersson klagede til forskellige myndigheder, førte en sag, blev uretfærdigt behandlet og fik ikke den oprejsning, han havde lagt op til pga. en uigennemsigtig og uretfærdig proces.

Hvad kan vi lære af sådan en bog? Til stadighed at være opmærksomme på de etiske dilemmaer, der opstår på arbejdspladsen og på at have åbne fora til drøftelse af vanskelige situationer. Det ville dog ikke have hjulpet på de plejehjem, som Petersson var ansat på, da også ledelserne beskrives som uduelige. På de sidste sider i bogen er en fortegnelse over de konkrete overgreb, han har været vidne til.

Bogen er udkommet på et forlag, der har specialiseret sig i at give stemme til mennesker med psykiske problemer/samfundsmæssige problemstillinger, da forlaget ønsker at reducere ydmygelser og social uretfærdighed. Der er mange værdifulde og ærlige iagttagelser. Bogen er skrevet på et letlæseligt engelsk, men den skæmmes noget af gentagelser og manglende redigering.

Af Marianne Mahler, sygeplejerske, MHP, ansat som sygeplejefaglig konsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Indre By/Østerbro.

Praksisnær vejledning i palliation

Rita Nielsen

Livets afslutning –

behandling, pleje og omsorg

Unitas Forlag 2010
84 sider – 149 kr.

2011-02-helebladet%20(7)Endelig kom den, bogen der kan blive et redskab til at få palliation ud til alle døende via fagpersoner i hjemmeplejen, på sygehuse og plejehjem.

Rita Nielsen, som er sygeplejerske på hospice, har det sidste år været en flittig skribent. For et halvt år siden udgav hun den anmelderroste bog ”Venteværelset” og nu en grundbog om palliation tænkt som vejledning til personalet i ældreplejen.

Bogen lever.i bogstaveligste forstand op til at være en vejledning, læseren bliver ledt igennem det palliative område i selskab med en yderst kompetent guide. På under et hundrede sider får læseren illustreret rigtig mange aspekter af palliativ omsorg.

Bogen er gennemtænkt. Særdeles overskueligt fortæller den om de muligheder, der er for at lindre plagsomme symptomer hos ældre mennesker på vej mod døden.

Kort, præcist og professionelt får vi præsenteret palliationens kerne: lindring og livskvalitet. Palliation har været associeret med kræft, men palliation omfatter alle livstruende sygdomme.

Bogens målgruppe er social- og sundhedsassistenter, men den kan berige andre faggrupper. Karen og hendes familie optræder som gennemgående figurer og er med til at gøre bogen levende og praksisnær. Ud over at præsentere ”best practice” for lindring af plagsomme symptomer hos patienten får emnerne: pårørende, kommunikation, åndelig omsorg, etiske dilemmaer og kollegial omsorg også opmærksomhed.

Vi er gået ind i et nyt år, hvor både ramme og indhold for at gennemføre opkvalificering af omsorgspersonale i palliation er på plads. Undervisningsministeriet har sikret gratis efteruddannelse af social- og sundhedspersonale igennem AMU, og denne bog sikrer indholdet.

Af Jorit Tellervo, projektmedarbejder, Palliativt Videncenter. jt@pavi.dk 
 

Et opslagsværk for specialister

Jørgen Lyngbye et al.

Lyngbyes Laboratoriemedicin

2. udgave, Nyt Nordisk Forlag 2010

739 sider – 699 kr.
 

2011-02-helebladet%20(8)Dette er så absolut et imponerende og digert opslagsværk for specialister, f.eks. på laboratorier, klinisk biologiske afdelinger eller sygehuse. Bogen byder på et væld af informationer, data, skitser og forklaringer.

Værket indledes med et medicinsk historisk rids samt et overblik i forskning, analysemetoder og vurdering af prøvesvar.

Men det væsentligste afsnit er den alfabetiske fortegnelse over kliniske biokemiske prøver og fysiologiske laboratorieundersøgelser og vurderinger.

Fortegnelsen giver systematisk og grundig indsigt i og baggrund for at tage en bestemt prøve, herunder patientforberedelse, iagttagelser og omstændigheder for at tage prøven, referenceintervaller, tolkning af resultater, biologisk variation, faregrænser og risikomomenter.

Hvert opslag er en minutiøs faglig gennemgang på højt niveau, hvor også patologiske nuancer beskrives.

Bogen karakteriseres af sit specialiserede fakta- og detaljeringsniveau. Sproget er derfor naturligvis præget af præcise fagtermer, hvilket vil indskrænke målgruppen til specialister, som f.eks. skal tolke og kommentere laboratorieanalyser, vurdere, diagnosticere samt evt. formidle medicinske analyseresultater eller som hjælp til at afklare distinkte faglige diskussioner. Gode opslagsbøger er en stor fornøjelse.

Min vurdering vil være, at bogen vil finde god anvendelse i lægefaglig klinisk praksis, på laboratorier samt hos visse bioanalytikere, men ikke generelt i sygeplejefaglige sammenhænge. Det er nu ikke bogens skyld.

Bogen, som har fire lægefaglige forfattere, er en opdatering af en tidligere dansk udgave af den norske udgivelse: Norsk Håndbok i Laboratoriemedisin fra 1999. Fagredaktøren Jørgen Lyngbye er dansk medicinsk professor, specialist i klinisk biokemi og nuklearmedicin samt videnskabshistoriker.

Af Ole Bjørke, sygeplejerske, lektor, master i sundhedspædagogik, Professionshøjskolen Metropol.

Den ypperste viden om ernæring

Arne Astrup, Susanne Gjedsted Bügel,
Jørn Dyerberg, Steen Stender (red.)

Menneskets ernæring

624 sider – 558 kr.

3. udgave,

Munksgaard Danmark 2010
 

SY-2011-02Bogen er revideret og udvidet i forhold til de to tidligere udgaver. Den er inddelt i syv hovedafsnit. Første afsnit er en grundig indholdsfortegnelse, der hurtigt guider læseren til det kapitel, der har interesse.

De følgende seks afsnit indeholder 45 kapitler. Overskriften for de enkelte afsnit er: ernæringsfysiologi, næringsstoffer, fra næringsstoffer til fødevarer og kost, særlige fødevarer, ernæring hos udsatte grupper og historie og perspektiv. Bogen afsluttes med et meget omfattende stikordsregister, der fungerer som god hjælp, når man vil finde rundt i bogen.

Der er tale om et værk, der favner meget bredt inden for ernæring hos mennesker. Kapitlerne er logisk strukturerede, og der anvendes gode illustrationer og figurer.

Forfatterne til de respektive kapitler er eksperter inden for deres felt, som derfor er udtryk for den ypperste viden om ernæring i Danmark.

Fokus er ernæringsvidenskab med afsæt i biokemi og fysiologi hos det raske menneske, men indholdet er også funderet på viden fra en række andre discipliner som arvelighedslære, kulturelle og sociale normer for valg af kost og ikke mindst sundhedsvidenskab med fokus på kost som sygdomsforebyggende middel.

Målgrupperne for bogen er studerende i gymnasiet, studerende på university colleges og studerende på universitære bachelor- og kandidatuddannelser. Det er mange og meget forskellige målgrupper, hvilket efter min vurdering gør, at bogen er velegnet som håndbog eller som opslagsværk om konkrete ernæringsmæssige problemstillinger, og som sådan bør den stå på uddannelsesstedernes biblioteker.

Fokus er kost som sygdomsforebyggelse, hvilket gør, at indholdet også kan anbefales til sygeplejersker i lægepraksis. Da der også er kapitler om forskningsmæssige problemstillinger, kan det også anbefales, at sygeplejersker, der vil gennemføre undersøgelser i praksis, læser de respektive kapitler for at få en indføring i grundlæggende begreber om ernæringsforskning.

Specifikke sygeplejefaglige problemstillinger omtales ikke, ligesom kost til syge, eller hvordan man stimulerer syge til at øge deres kostindtagelse, fuldstændig er udeladt, men det har heller ikke været redaktørernes eller forfatternes intention. Den viden må man søge i anden og mere sygeplejespecifik litteratur.

Af Preben Ulrich Pedersen, lektor, ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.