Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Puljemidler til projekt i stor skala

Tre kommuner i Østjylland, SIND og Region Midtjylland har sammen fået bevilliget penge til et nyt brugerstøtteprojekt. Planen er at uddanne tidligere psykiatribrugere, hvis primære fokus skal være at hjælpe førstegangsindlagte i psykiatrien.

Sygeplejersken 2015 nr. 5, s. 26-27

Af:

Mikkel Søren Bødker Olesen, journalist

bruger_6Vi skal første og fremmest hjælpe borgere, og vi skal samtidig blive klogere på, hvad peersupport kan bidrage med, og derfor kommer der en grundig evaluering af projektet,” siger Mette Okkels. foto: Søren Holm.

I december 2014 blev det offentliggjort, at Aarhus, Randers og Viborg Kommuner samt region Midtjylland og SIND’s pårørenderådgivnings peerprojekt ”Ligestillet Støtte” får bevilliget penge til at udvikle og afprøve to forskellige modeller, hvor medarbejdere med brugererfaring fra psykiatrien skal indgå. Den ene er en mentormodel, hvor de tidligere brugere skal tilknyttes personer, som selv har været indlagt enten ambulant eller på et sengeafsnit. De skal i kraft af deres egne erfaringer skabe håb og hjælpe de nuværende indlagte med at finde fodfæste. Den anden funktion er som undervisere, hvor de i selskab med fagprofessionelle og pårørende skal udvikle kurser og temadage om recoverytankegangen.

I alt forventes det, at der vil blive ansat en kerne på 23 peermedarbejdere, som vil blive fordelt ligeligt på mentor- og undervisningsmodellen. Først skal de dog gennem et uddannelsesforløb, hvor fokus vil være at give den enkelte redskaber til at formidle og bruge deres livserfaringer.

”Ligestillet Støtte” var et af tre projekter, der havde fået adgang til Socialministeriets satspulje. I alt har projektet fået et tilsagn om 9 mio. kr. over de næste tre år, hvor projektet skal afprøve betalt og frivillig peersupport i den kommunale og regionale indsats for mennesker med sindslidelser.

Fokus på støtte og håb
Projektet er stadig i sin vorden, men de to modeller er ved at tage form. Mentormodellen er udviklet efter inspiration fra bl.a. et pilotprojekt i Region H, og der kommer medarbejdere med brugererfaring til at have direkte kontakt til patienter, borgere og fagprofessionelle. Undervisningsmodellen skal skabe et undervisningsmiljø, hvor pårørende, peermedarbejdere, fagprofessionelle og brugere sammen styrker recoveryorienteringen i kommuner og regionen.

Kriterierne for at blive tilknyttet enten mentor- eller undervisningsfunktionen er, at man ikke må have et misbrug eller en forvaringsdom. Derudover skal man være kommet så langt i sit eget sygdomsforløb, at man er i stand til at reflektere og give videre af sine erfaringer. Man behøver ikke nødvendigvis at være fuldt recovered for at kvalificere sig.

”Vi diskuterede i starten, om det skulle være et krav, at peersupporterne skulle have en sundheds- eller socialfaglig uddannelse, ligesom man gør på MB-uddannelsen. Men vi valgte, at det ikke skulle være et krav, fordi medarbejderen ikke skal forholde sig til diagnosen, men til mennesket og til at skabe det håb, som lige netop peersupport kan,” siger Jens Lundgaard Thomsen fra SIND’s pårørenderådgivning, som sidste år var leder på et peersupportprojekt, hvor medarbejderne med erfaring fra psykiatri ydede hjælp over Skype.
Planen er, at de første 23 brugerstøtter med brugerbaggrund skal starte i uddannelsesforløb efter sommerferien 2015 i hver af de tre kommuner. Arbejdsgruppen for projektet ”Ligestillet Støtte” er i øjeblikket ved at udvikle uddannelsen.

Satspuljen

Socialministeriet oprettede i september en satspulje på 25 mio. kr., hvor kommuner og regioner kunne ansøge sammen om at få penge til et samarbejde om peersupport, også kaldet brugerstøtte. Idéen er at indsamle viden om peersupports praktiske betydning i psykiatrien. I alt tre projekter fik støtte, heriblandt ”Ligestillet Støtte”, et samarbejde mellem Aarhus, Randers og Viborg Kommuner samt Region Midtjylland og SIND’s pårørenderådgivning.

Større udbredelse af recovery
Da projektet kun har været i gang i fire måneder, er de nye medarbejderes kerneopgaver endnu ikke færdigbeskrevet, men ifølge Jens Lundgaard Thomsen kunne det for mentorerne eksempelvis være at stå til rådighed:

”En kerneopgave kan være at stå til rådighed. Så medarbejderen har tid og ikke er under tidspres, som behandlingssystemet er. Medarbejderen skal hjælpe og give håb, og det kan gøres ved at gå med til lægen eller i kiosken.”

Den frie rolle betyder også, at fagprofessionelle forskellige steder i psykiatrien kommer til at stifte bekendtskab med de nye medarbejdere. Derfor har ”Ligestillet Støtte” ikke kun sat penge af til at uddanne medarbejderne, men også til at holde temadage for personale på hospitaler og i kommunerne.

”Idéen med temadagene er, at fagprofessionelle, det være sig sygeplejersker, psykiatere eller socialrådgivere, skal have en forståelse for, hvilken særlig faglighed de her medarbejdere kommer med. Hvordan den spiller ind i recoverytankegangen, og hvordan den kan spille sammen med de andres faglighed,” siger projektleder Mette Okkels og tilføjer, at der er indbygget en delvis selvfinansiering i projektet, der gør det muligt at køre videre efter forsøget, hvis resultaterne er gode.

Læs de øvrige artikler i temaet:

Rollemodeller skaber håb og tro på recovery - indledning side 17

Nu giver hun håb til andre patienter side 18

Peerstøtte sker i øjenhøjde med patienterne side 21

Mindst 31 peer-support-tilbud i Danmark side 25

Puljemidler til projekt i stor skala side 26