Arbejdsskader

Om arbejdsskadesikring og bistand fra DSR ved arbejdsskader

NYT: Vil du give fuldmagt til arbejdsgivers forsikringsselskab?

Fra den 25. maj har arbejdsgivers forsikringsselskab ikke adgang til din elektroniske sag Se Sag i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). AES sender automatisk udvalgte sagsakter til forsikringsselskabet som part i sagen.

Modtager du en anmodning fra forsikringsselskabet om at give fuldmagt til Se Sag, er det frivilligt og dit eget valg, om du vil give fuldmagt.

Det er DSR's holdning, at der ikke er grund til at give forsikringsselskabet fuldmagt til at se flere oplysninger end de automatisk har ret til som part i sagen. Har du allerede givet fuldmagt, kan du til enhver tid tilbagekalde den ved at skrive til forsikringsselskabet.

Link: Se mere om fuldmagt til forsikringsselskab på aes.dk, "Nyhedsarkiv"

Indhold

 

Bistand fra DSR

Som det første kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant om anmeldelse og muligheder for bistand.

Som det næste kan du henvende dig i din lokale kreds om at få bistand fra DSR. Kredsen tager stilling til, om vi kan hjælpe med noget ud over arbejdsskaden, f.eks. arbejdsmiljøet på arbejdspladsen eller dine rettigheder som ansat. Kredsen videregiver din arbejdsskade til DSR’s arbejdsskadeteam i Kvæsthuset, som kontakter dig.

DSR's arbejdsskadeteam kan hjælpe med anmeldelse, og mens anmeldelsen bliver behandlet hos din arbejdsgivers forsikringsordning og hos de offentlige arbejdsskademyndigheder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

DSR's arbejdsskadeteam tilbyder at hjælpe dig med at opnå det bedst mulige resultat med de muligheder og begrænsninger, der er i arbejdsskadesikringen. Med en fuldmagt fra dig har vi adgang til at se dine sagsakter hos arbejdsskademyndigheden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan i dialog med dig videregive oplysninger, svare og holde øje med, at sagen forløber så godt som muligt. Du kan også bruge os til drøftelse af personlige og arbejdsmæssige spørgsmål efter arbejdsskaden. Sagsbehandlingen foregår telefonisk og skriftligt.

Du kan kontakte arbejdsskadeteamet på telefon 33 15 15 55, vælg arbejdsskader, og på e-mail til arbejdsskader@dsr.dk.

Link: Se din TR og lokale kreds på dsr.dk, "Min Profil".

 

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Lovgivningen deler arbejdsskader op i arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller påvirkning, f.eks. rygsmerter efter en personforflytning, knæsmerter efter et fald, eller psykisk reaktion efter vold fra en patient.

En erhvervssygdom opstår almindeligvis over måneder eller år, f.eks. lændesmerter efter mange års plejearbejde, depression efter stor arbejdsmængde, eller håndeksem efter håndhygiejne. Erhvervssygdomme, der efter medicinsk viden kan være forårsaget af påvirkninger i arbejdet, er oplistet i en erhvervssygdomsfortegnelse. I særlige tilfælde kan en sygdom, der ikke står i erhvervssygdomsfortegnelsen, alligevel anses for en erhvervssygdom.

Arbejdsskader skal anmeldes inden 1 år efter tilskadekomsten, ellers mister tilskadekomne mulighed for at søge om erstatningsydelser. Der er mulighed for at dispensere fra 1-års fristen.

Det er DSR’s holdning, at alle helbredsgener forårsaget af påvirkninger på arbejdspladsen bør anmeldes som en arbejdsskade, så de ansvarlige myndigheder får mulighed for at iværksætte undersøgelser og forebyggende aktiviteter.

Link:
Se mere om arbejdsulykker på aes.dk, ”Hvad er en arbejdsulykke?”.
Se mere om erhvervssygdomme på aes.dk, ”Hvad er en erhvervssygdom?”.
Se mere om krav til anerkendelse af erhvervssygdomme på aes.dk, ”Erhvervssygdomsfortegnelsen”.

 

Anmeldelse af arbejdsulykker

Det er vigtigt, at du bliver undersøgt af en læge hurtigst muligt efter tilskadekomsten, hvis du er det mindste i tvivl om skaden er mere end ingenting. På den måde har du senere dokumentation på, at du kom til skade i arbejdet og hvilken behandling du fik.

Alle arbejdsgivere har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, når tilskadekomne har mere end 1 dags fravær ud over tilskadekomstdagen.

Endvidere har alle arbejdsgivere pligt til at anmelde en arbejdsulykke til sin forsikringsordning, når tilskadekomne har udgifter til behandling eller har haft sygefravær i 5 uger som følge af arbejdsulykken.

Du bør sørge for at få anmeldt en arbejdsskade, når du har udgift til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, eller når din læge mener, at det er usikkert, om du bliver helt rask igen inden for ca. 3 måneder.

Du har ret til at få en kopi af anmeldelsen. Arbejdsskader skal anmeldes inden 1 år efter tilskadekomsten, ellers mister du mulighed for at søge om erstatningsydelser. Du har selv ansvar for at sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt inden 1 år. Der er mulighed for at dispensere fra 1-års fristen.

En intern anmeldelse registreres alene på arbejdspladsen og kan bruges til at forebygge arbejdsskader. Det er vigtigt ikke at forveksle en intern anmeldelse med den lovpligtige officielle anmeldelse.

Du kan først være sikker på, at en arbejdsskade er anmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra din arbejdsgivers forsikringsordning eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når der går mere end ca. 4 uger uden at du har modtaget en bekræftelse, er det vigtigt, at du tjekker, om skaden er anmeldt.

Link: Se mere om anmeldelse til Arbejdstilsynet på amid.dk: Sådan anmelder du en arbejdsulykke 

 

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Alle læger har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 8 uger, når lægen mener, at din sygdom kan have sammenhæng med arbejdet. Lægen kan vælge at henvise til en arbejdsmedicinsk undersøgelse på en arbejdsmedicinsk klinik med henblik på afklaring af sammenhæng med arbejdet og eventuel anmeldelse.

Du bør sørge for at få anmeldt en arbejdsskade, når du har udgift til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, eller når din læge mener, at det er usikkert, om du bliver helt rask igen inden for ca. 3 måneder.

Du har ret til at få en kopi af anmeldelsen. Arbejdsskader skal anmeldes inden 1 år efter tilskadekomsten, ellers mister du mulighed for at søge om erstatningsydelser. Du har selv ansvar for at sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt inden 1 år efter at en læge har informeret dig om, at arbejdet kan være årsag til din diagnose. Der er mulighed for at dispensere fra 1-års fristen.

Du kan først være sikker på, at en arbejdsskade er anmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra din arbejdsgivers forsikringsordning eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Når der går mere end ca. 4 uger uden at du har modtaget en bekræftelse, er det vigtigt, at du tjekker, om skaden er anmeldt.

Link:
Se mere om anmeldelse af arbejdsskader på aes.dk, ”Din skade anmeldes”.
Se de arbejdsmedicinske klinikker på amid.dk: "Arbejdsmedicinske klinikker”.

 

Du kan selv anmelde en arbejdsskade

Når en arbejdsgiver eller læge mener, at der ikke er grund til at anmelde en tilskadekomst, kan du selv, arbejdsmiljørepræsentanten eller DSR’s arbejdsskadeteam anmelde på en blanket, som findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside, eller ved at sende en e-mail til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med overskriften anmeldelse.

Link: Se anmeldeblanket på  aes.dk, ”Anmeld skade”.

 

Udgifter til behandling

Når en tilskadekomst er anmeldt, kan din arbejdsgivers forsikringsordning efter en konkret vurdering betale udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktor og psykolog.

Når det er en arbejdsulykke, skal du sende kopi af regninger til din arbejdsgivers forsikringsordning.

Når det er en erhvervssygdom, skal du sende kopi til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Link: Se mere om betaling af behandlingsudgifter på aes.dk, ”Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler med videre”.

 

Anerkendelse og erstatningsydelser

Sagsbehandlingen starter typisk med, at forsikringsordningen beder dig om at skaffe en lægeerklæring om diagnose m.m., og du kan blive bedt om at besvare forskellige spørgsmål, f.eks. om dine arbejdsfunktioner.

Når forsikringsordningen er i tvivl om arbejdsskaden er omfattet af arbejdsskadesikring, skal anmeldelsen sendes videre til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal træffe afgørelse om, hvorvidt arbejdsskaden kan anerkendes, det vil sige er omfattet af arbejdsskadesikring. Og hvis ja, om personen har ret til erstatningsydelser i form af betaling af udgifter til behandling, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Godtgørelse for varigt mén er et engangsbeløb for de varige medicinske og personlige gener efter en arbejdsskade, f.eks. daglige rygsmerter eller nedsat psykisk trivsel.

Erstatning for erhvervsevnetab er et månedligt beløb eller et engangsbeløb for indtægtsnedgang efter en arbejdsskade, f.eks. ved nedsat arbejdstid, revalidering eller fleksjob.

Der er mulighed for at klage over afgørelser fra din arbejdsgivers forsikringsordning og fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De fleste klager bliver behandlet i Ankestyrelsen.

Sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og i Ankestyrelsen tager ofte lang tid, og der kan meget vel gå halve og hele år før sagsbehandlingen er slut.

Når en arbejdsskadesag ender med et negativt resultat, kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering i DSR’s arbejdsskadeteam være grundlag for at videregive sagen til en advokat med henblik på en juridisk vurdering og eventuelt en retssag mod Ankestyrelsen.

Link:
Se mere om godtgørelse for varigt mén på aes.dk, ”Méntabellen”.
Se mere om erstatning for erhvervsevnetab på aes.dk, ”Erstatning for tab af erhvervsevne”.

 

Andre erstatningsmuligheder

I særlige tilfælde kan der efter en konkret vurdering i DSR’s arbejdsskadeteam være grundlag for at kræve erstatningsydelser ud over de, der er i arbejdsskadesikringen. F.eks. når du er sygemeldt i en periode efter skaden og det kan bevises, at arbejdsgiver kunne have sørget for at undgå at skaden kunne ske, og arbejdsgiver dermed er erstatningsansvarlig. Når du er sygemeldt efter vold mod dig, kan du søge om erstatningsydelser som voldsoffer. Det er et krav, at der er sket politianmeldelse af voldsudøveren inden for 72 timer. Der er mulighed for at dispensere fra 72-timers fristen.

I disse særlige tilfælde kan vi hjælpe med at kræve erstatningsydelser og kan videregive sagen til en advokat med henblik på en juridisk vurdering og eventuelt en retssag.

Du skal være opmærksom på, om dine private forsikringsordninger kan dække tilskadekomst i arbejdstiden.

Link:
Se mere om erstatningsansvar på aes.dk, ”Om forholdet til erstatningsansvarsloven”.
Se mere om anmeldelse af vold på dsr.dk, "Anmeldelse af vold til politiet og erstatning".
Se mere om offererstatning på erstatningsnaevnet.dk, ”Hvornår kan man få erstatning?”.
Se mere om private forsikringer på forsikringogpension.dk, ”Lønmodtager og forsikring”.

 

Sygefravær og arbejdsfastholdelse

DSR’s arbejdsskadeteam tilbyder rådgivning om personlige og arbejdsmæssige spørgsmål som led i sagsbehandlingen af arbejdsskaden.

Som medlem af a-kassen DSA har du mulighed for at få information fra DSA’s socialfaglige konsulenter om f.eks. sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Som medlem af pensionsordningen PKA har du mulighed for at få økonomisk hjælp, når du er syg i længere tid.

Link:
Se mere om sygedagpenge fra kommunen på borger.dk, ”Sygedagpenge hvis du er lønmodtager” .
Se mere om arbejdsfastholdelse på cabiweb.dk, ”Forebygge og fastholde”.
Se mere om DSA's socialfaglige konsulenter på dsa.dk, ”Socialrådgivning generelt”.
Se mere om ydelser fra PKA på pka.dk , "Problemer med helbredet".