Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Forandringer i arbejdet

Sundhedsvæsenet er under konstant forandring i form af omstrukturering, nye arbejdsgange, ombygning og nybyggeri. Hvis der jævnligt sker væsentlige ændringer i dit arbejde, påvirker det dit arbejdsmiljø.

Forandringer og psykisk arbejdsmiljø

Når der sker større forandringer på din arbejdsplads - fx i form af nye arbejdsgange, nye arbejdsopgaver, I skal flytte eller lægges sammen med andre - kan det påvirke både dig, dine kollegaer og det samlede arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Hvordan du bliver påvirket vil typisk hænge sammen med dine forventninger til processen og til, hvad der kommer ud af forandringen samt dine ressourcer til at håndtere forandringen. 

Mange bliver bekymrede, og der vil naturligt melde sig en række spørgsmål bl.a.:

 • Hvad betyder det for mine opgaver? Og for de andres?
 • Skal jeg lave noget nyt?
 • Er det noget jeg kan finde ud af / Har jeg de nødvendige kompetencer?
 • Har jeg noget at skulle have sagt?
 • Hvad betyder det for mine samarbejdsrelationer?

Nye muligheder eller psykisk pres

Forandringerne kan give nye muligheder som fx bedre jobposition og øget selvstændighed, men ofte sætter forandringer det psykiske arbejdsmiljø under pres. Forskningsresultater peger generelt på flere negative effekter af forandringer end positive, bl.a.: Øget jobkrav, øget jobusikkerhed, konflikter og mindre støtte m.m. Udover at påvirke trivsel, kan virkninger også være sygefravær, førtidspension, psykiske eller fysiske lidelser.

Antallet af forandringer har betydning for arbejdsmiljøet og din trivsel. DSR´s undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH) fra 2015 bekræfter dette: Jo flere forandringer, sygeplejersker har været berørt af, jo ringere vurderer de det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad kan du gøre, når der sker forandringer?

Som medarbejder kan du sammen med dine kollegaer og din TR/AMiR stille skarpt på at drøfte forandringen med ledelsen og få svar på de spørgsmål, der indledningsvis optager jer. Det kan fx handle om:

 • Hvad består forandringen i?
 • Hvilke konsekvenser vurderes de at have?
 • Hvem vil det have konsekvenser for?
 • Hvordan bliver forandringen meldt ud internt og eksternt? Og hvem gør det?
 • Hvad er tidshorisonten?
 • Hvordan bliver der fulgt op på processerne og på resultatet?
 • Hvordan følges der efterfølgende op på arbejdsmiljøet, bl.a. ved hjælp af APV?

Den gode proces for forandringer

Gode forandringer involverer og inddrager medarbejderne undervejs i forandringsprocessen, så I kan være med til at påvirke og finde løsninger. Hvis der på din arbejdsplads nedsættes arbejdsgrupper i forbindelse med en forandring, hvor medarbejdere kan indgå, kan du ad den vej være med til at påvirke processen og resultatet.

Brug din TR og AMiR

Du kan gøre aktivt brug af din tillids - eller arbejdsmiljørepræsentant, som kan bringe spørgsmål, forslag og bekymringer omkring forandringen videre til ledelsen eller arbejdspladsens MED-udvalg.

For dig, som er AMiR under massefyringer

Massive besparelser gennem personalereduktion skaber forandringer og har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Både på kort og på langt sigt.

For dig, som er leder under en  forandringsproces

Som leder kan du tage hensyn til dine medarbejderes trivsel under en forandring.

Erfaringer fra forskning i forandringer peger på tre ledelsesmæssige initiativer som er afgørende for en succesfuld implementering:

 • Kommunikation
 • Medarbejderinvolvering
 • Støtte

Læs mere om god kommunikation og medarbejderinvolvering og få inspiration til, hvordan du konkret udmønter de tre initiativer på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau hos Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø:

"Tag hensyn til medarbejdernes trivsel under en omstrukturering"