Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ny- og ombygning 

Når der skal bygges om eller bygges nyt på arbejdspladsen, kan du få indflydelse og derved være med til at sikre, at arbejdspladserne bliver så velfungerende som muligt via din arbejdsmiljørepræsentant (AMiR).

Ny- og ombygning af arbejdspladsen

Når der skal bygges om eller bygges nyt på arbejdspladsen, kan du via din arbejdsmiljørepræsentant, AMiR, få indflydelse. Derved kan du være med til at sikre, at arbejdspladserne bliver så velfungerende som muligt. Hvis du ikke ved, hvem din AMiR er, kan du gå til din (fælles)tillidsrepræsentant, TR/FTR. 

Din viden er vigtig i forbindelse med ny- og ombygning 

Medarbejdere har erfaring med, hvad der virker, og hvad der er nødvendigt i hverdagen, fx:

 • Hvor meget plads skal der være rundt om en seng?
 • Hvor skal ledninger ikke være?
 • Er der behov for et eller to depoter?
 • Er bedre lys en mulighed?
 • Kan der skabes bedre adgang til jeres omklædningsrum?

AMiRs rolle i byggeprocesser

Mindst én arbejdsmiljørepræsentant, AMiR, skal deltage i planlægningen i forbindelse med om- og nybygning af arbejdspladsen.

Arbejdsmiljøudvalget, der de fleste steder er slået sammen i MED-udvalg, skal deltage i planlægningen af om- og nybygning, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx hvis:

 • arbejdspladsen skal udvides, indskrænkes eller flytte ind i helt nye/andre lokaler.
 • der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler.
 • der skal indføres nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder.

Dine opgaver som AMiR i byggeprocesser

 • Du skal vide, hvem du repræsenterer, og inddrage dine kollegers viden og ideer om gode og sikre arbejdsprocesser.
 • Du skal være ekspert på hverdagen og de funktioner, der skal varetages i de pågældende lokaler.
 • Du kan komme med eksempler på arbejdsgange, der pt er uhensigtsmæssige fx placering af depotrum eller stikkontakter, der medfører ledning, man kan falde over m.m.
 • Du kan inddrage jeres APV på det fysiske område, så de gener der fremgår forsøges løst.
 • Din viden om behov for flugtveje og indretning i forbindelse med voldsforebyggelse er også relevant.

Din opgave er bl.a. at sikre:

 • at der kan etableres en forsvarlig arbejdsgang, herunder forsvarlige forhold for transport og oplagring.
 • at eventuelle farer og gener fra arbejdsprocesser, herunder udvikling af støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, støj, ildelugt m.v., kan begrænses mest muligt.
 • at bygninger, anlæg, installationer m.v. kan anvendes, herunder rengøres, vedligeholdes og efterses m.v.


Du skal også sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt under selve byggeprocessen, så I ikke går i støj og møg.

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning paragraf 7 

Lederens rolle i forandringsprocesser

Som leder kan du tage hensyn til dine medarbejderes trivsel under en forandring.

Erfaringer fra forskning i forandringer peger på tre ledelsesmæssige initiativer som er afgørende for en succesfuld implementering:

 • Kommunikation
 • Medarbejderinvolvering
 • Støtte

Læs mere om god kommunikation, medarbejderinvolvering og støtte i, hvor du bl.a. kan få inspiration til, hvordan du konkret udmønter de tre initiativer på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har været med i det internationale projekt "Psykisk helbred og trivsel i forbindelse med omstruktureringer: konsekvenser og mekanismer".

Se resultaterne på "Tag hensyn til medarbejdernes trivsel under en omstrukturering" hos NFA