Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vold og trusler

Sygeplejersker kan komme ud for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde. Her kan du læse om, hvordan vold og trusler kan forebygges, og hvordan du skal handle, hvis det sker.

Forebyggelse af vold og trusler

Det er muligt at forebygge vold og trusler i relation til arbejdet.

Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet 10 anbefalinger til forebyggelse af vold og trusler til gavn for både medarbejdere og patienter på udsatte arbejdspladser.

10 anbefalinger til forebyggelse af arbejdsrelateret trusler og vold

1. En klar og præcis voldspolitik bør bl.a. indeholde:

  • Retningslinjer for ensartet registrering af episoder med vold eller trusler og vedvarende opfølgning på registrerede episoder med fokus på, hvordan man fremadrettet kan undgå lignende episoder.
  • Retningslinjer for hvordan de ansatte på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.
  • En plan der sikrer løbende justering af de procedurer og retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler, der arbejdes med i hverdagen.
  • Tilrettelæggelse af arbejdet med patienter, der er udadreagerende.
  • Retningslinjer for alenearbejde.

2. En vurdering af risikoen for vold i og uden for arbejdstiden som en del af arbejdspladsvurderingen (APV) og en lokal drøftelse af, hvad man forstår ved vold og trusler

3. Løbende dialog mellem ledere og medarbejdere om holdninger, værdier og metoder på arbejdspladsen i forhold til forebyggelse af vold og trusler

4. Uddannelse af personalet i voldforebyggelse, kommunikation og konflikthåndtering, samt løbende efter- og videreuddannelse af personalet i forhold til den nyeste viden om interventioner, der kan anvendes for at imødegå opkørte situationer

5. Introduktion og oplæring af nyansatte så alle ansatte er bekendte med arbejdspladsens politik for forebyggelse af vold og trusler

6. En vejledning i hvordan man kan håndtere af etiske dilemmaer ved magtanvendelse

7. Fokus på at sikre faglig forsvarlighed med udgangspunkt i en optimal organisering af personalet, så man hele tiden kan imødegå situationer med vold og trusler. Det forudsætter tilstrækkelig normering og en bred sammensætning af kompetencer døgnet rundt

8. Løbende sparring /faglig vejledning mellem leder og medarbejdere i forhold til psykiske belastninger i arbejdsmiljøet, herunder vold og trusler

9. Opmærksomhed på, at et godt samarbejde og god trivsel i personalegruppen er væsentligt i forhold til at forebygge vold

10. Fokus på den fysiske indretning af arbejdspladsen, fx brede gange, enestue, godt indeklima, indretningen og let tilgængelige flugtveje.

Ledelsen skal gå foran

Forudsætningen for, at det kan lykkes, er, at ledelsen går foran og engagerer sig i opgaven. Trusler og vold kan ikke altid undgås, men et godt afsæt er en kultur, hvor vold og trusler ikke accepteres som en del af dagligdagen. Arbejdspladsens arbejde med at forebygge vold og trusler skal være kendt, accepteret, og det skal efterleves af alle.

Viden om vold

BFA's katalog over materialer

Dette katalog kan hjælpe med at skabe overblik over det omfattende materiale om forebyggelse af trusler og vold, som BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet.

BFA's materiale om vold
Arbejdstilsynets hjemmeside om vold

Arbejdstilsynets indgang til viden om arbejdsmiljø, der rummer alt fra love, regler og vejledninger til viden og god praksis.

Arbejdstilsynets hjemmeside om vold
Hent hjælp fra Social Udviklingscenter

Læs bl.a. hvordan du kan gribe arbejdet an med at udarbejde en voldspolitik og få besøg af en konsulent fra Socialt Udviklingscenter.

Vold som udtryksform

Anmeldelse af vold til politiet

Hvis du udsættes for vold eller trusler i dit arbejde, skal du være opmærksom på om episoden skal anmeldes til politiet. Dette er også nødvendigt, når du skal søge erstatning.

Råd til dig, som er AMiR eller TR

Her kan du finde råd til, hvordan du skal agere i forhold til politianmeldelse og arbejdspladsens voldspolitik. 

Vær som AMiR eller TR opmærksom på:

  • At understøtte, at der tages stilling til spørgsmålet om melde en borger/patient til politiet for vold eller trusler inden 72 timer, herunder om der er grundlag for at søge om dispensation. 

  • At sikre, at den lokale arbejdsmiljøgruppe får kendskab til episoden, så der kan arbejdes forebyggende med, at det ikke sker igen.

Arbejdsgiver bør påtage sig ansvaret for at anmelde

Skadeslidte har i forhold til voldsoffererstatningsloven det juridiske ansvar for at sikre, at et overfald eller trusler bliver anmeldt rettidigt til politiet. Men arbejdsgiver bør - som led i håndtering af vold på arbejdspladsen - påtage sig ansvaret for at anmelde på den ansattes vegne.

Arbejdsgiver har pligt til at tilbyde at bistå en ansat med at politianmelde, når der er tale om vold uden for arbejdstid i henhold til §15 i bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. DSR mener derfor, at det vil være naturligt, at det samme gør sig gældende, når der er tale om vold arbejdstiden. Du kan undersøge, om det gør sig gældende i jeres retningslinjer/voldspolitik.

Det bør fremgå af retningslinjerne/voldspolitikken, at arbejdspladsen altid bakker op om den tilskadekomne medarbejder ved fx at tage med på skadestue ved behov, sørge for at vedkommende ikke er alene efterfølgende, bistå ved eventuel afhøringer og retssager osv.

Læs bekendtgørelsen om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Værktøjer til AMiR

Metoder mod vold

Metoder Mod Vold er et videns- og inspirationsværktøj til TRIO som hjælp til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere med særlige problemstillinger.

Metoder mod vold
Værd at vide om arbejdsrelateret vold

Hæftet "Værd at vide om arbejdsrelateret vold" henvender sig til alle, der har til opgave at forebygge vold – samt at håndtere og lære af de tilfælde, der alligevel kan opstå.

Værd at vide om vold
Dialogspillet "Tæt på vold"

Dialogspillet "Tæt på vold" er beregnet til at blive brugt i en personalegruppe, hvor der er risiko for at blive udsat for trusler eller vold. Spillet kan også bruges som led i en opfølgning efter en konflikt eller en ubehagelig begivenhed.

Tæt på vold