Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Hvis du rammes af sygdom

Hvad er dine rettigheder og pligter, når du bliver syg? Hvilken dokumentation har du pligt til at give din arbejdsgiver? Og hvad er dine muligheder for at vende (delvist) tilbage på arbejdsmarkedet efter en sygemelding? Kend dine muligheder, hvis du rammes af sygdom.

Hvis du lige er blevet syg

​Er du blevet syg, skal du straks informere din arbejdsgiver. Der er ofte retningslinjer for, hvordan du skal melde dig syg. Tjek derfor altid personalehåndbogen eller din kontrakt for særlige regler for sygemelding. Din arbejdsgiver kan bede om dokumentation for dit fravær allerede fra 1. sygefraværsdag. 

Sygdom er som udgangspunkt lovligt fravær fra dit arbejde, og du har ret til at få din sædvanlige løn. Dette betyder, at fast påregnelige arbejds- og funktionstillæg skal udbetales ved sygdom. Tillæg for omlagt tjeneste eller overarbejde skal ikke udbetales.

Dine forpligtelser

  • Du er forpligtet til løbende at vurdere, om du er i stand til at udføre en del af eller visse arbejdsopgaver og give arbejdsgiver besked om dette. 

  • Du er også forpligtet til at medvirke til, at din sygdomsperiode bliver så kort som muligt. Din adfærd afhænger således konkret af din sygdom, de personlige omstændigheder og arbejdets karakter.

Hvis du er langtidssygemeldt​

Som langtidssygemeldt har du en række muligheder. 

Fastholdelsesplan

Hvis du er, eller forventer at være, sygemeldt i mere end otte uger, kan du som lønmodtager anmode din arbejdsgiver om, at I sammen udarbejder en skriftlig fastholdelsesplan. Din arbejdsgiver har dog ret til at afslå din anmodning. 

En fastholdelsesplan skal beskrive, hvordan du kommer tilbage, og hvordan du på længere sigt bliver fastholdt på arbejdspladsen. En fastholdelsesplan kræver ikke din læges medvirken. 

Ansættelse på særlige vilkår

Hvis du ikke forventer at kunne genoptage dit arbejde på sædvanlige vilkår, kan det være relevant at undersøge, hvilke andre muligheder der er for at fastholde dig, fx via ansættelse på særlige vilkår. Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds, hvis du har spørgsmål til en fastholdelsesplan eller ønsker at drøfte mulighederne for at blive ansat på særlige vilkår. 

Find kontaktoplysninger til DSR-kredsene

Opfølgningssamtaler

Hvis du er syg i længere tid, bliver du kontaktet inden udgangen af 8. uge efter 1. sygedag af en sagsbehandler fra kommunens jobcenter. Du får tilsendt et oplysningsskema, som du har pligt til at udfylde og returnere inden otte dage. Det er meget vigtigt, at du returnerer skemaet rettidigt, da du i modsat fald risikerer, at jobcentret stopper udbetalingen af sygedagpenge til dig eller sygedagpengerefusionen til din arbejdsgiver. Du har som udgangspunkt pligt til at medvirke til opfølgningen hos jobcentret for, at du eller din arbejdsgiver bevarer retten til sygedagpenge. 

Du bliver løbende indkaldt til opfølgningssamtaler hos jobcentret. En sagsbehandler skal i den forbindelse vurdere, om der kan iværksættes nogle relevante initiativer, der kan få dig hurtigere tilbage til arbejdet. Initiativerne bliver skrevet ind i en opfølgningsplan og koordineres fx med din læge og/eller arbejdsgiver. Har du og din arbejdsgiver udarbejdet en fastholdelsesplan, skal du give jobcentret en kopi af den.

Dokumentation ved sygdom

Din arbejdsgiver kan kræve, at du dokumenterer dit sygefravær. Dette kan ske med forskellige typer af dokumentation.

Nedsat DSR-kontingent
Hvis din arbejdssituation ændrer sig, kan det betyde en ændring i prisen på dit kontingent. Oplys altid DSR om din arbejdssituation.

Hvis du vil melde dig helt eller delvist rask

Det er dig, der kan mærke, hvornår du er rask og dermed også, hvornår du kan genoptage dit arbejde helt eller delvist. Der er dog en række ting, du skal være opmærksom på, særligt i forbindelse med en delvis raskmelding.

Hvis du ønsker at starte op delvist efter sygdom, kræver det din arbejdsgivers accept. Arbejdsgiver kan afvise en delvis raskmelding. Konsekvensen af sådan en afvisning er, at du først kan komme tilbage til arbejdet, når du er helt rask. Du forbliver derfor fuldtidssygemeldt.

Dokumentation til kommunen

Hvis du er syg i mere end 30 dage, bliver kommunen involveret, fordi din arbejdsgiver får refusion for din løn under sygdommen. Kommunen skal derfor også involveres i forbindelse med en delvis raskmelding. Du får fra dette tidspunkt en sygedagpengesag i kommunen.

Sygedagpengesagen kører i princippet ved siden af dit ansættelsesforhold. Kommunen kan for eksempel beslutte, at der skal indhentes anden lægelig dokumentation til sygedagpengesagen end den, din arbejdsgiver skal bruge.

Kontakt a-kassen
Er du medlem af DSA har du mulighed for få rådgivning af en socialrådgiver. Det kan være en god idé at involvere DSA så tidligt som muligt, så du får den rette hjælp i rette tid. Kontakt socialrådgiverne i DSA, hvis du har spørgsmål til sygedagpengesagen i kommunen.