En uforudsigelig og svingende tilstand

Fatigue. Patienter med hjertesvigt oplever at få reduceret funktionsevnen og angiver at miste både selvværd, identitet og intellektuel funktion. Ingen intervention kan reducere lidelsen.

2016-4-journal-3

Schjoedt I, Sommer I, Bjerrum MB.
Experiences and management of fatigue in everyday life among adult patients living with heart failure: a systematic review of qualitative evidence 
JBI Database of Systematic Reviews & Implementation Reports 2016;14(3):68-115.

Introduktion: Fatigue er et stort problem for mange patienter uafhængigt af deres diagnose. Patienterne har svært ved specifikt at beskrive fænomenet, som ikke må forveksles med træthed. Fatigue har stor indflydelse på patienternes livskvalitet, da fatigue påvirker mange aspekter af patientens dagligliv. Det er en udfordring for både patienter og pårørende at håndtere fatigue. Årsagen til fatigue er ikke klarlagt hverken hos patienter med hjertesvigt eller ved andre patientgrupper. Det lader til, at der er fællestræk ved fænomenet på tværs af diagnoser, men om der reelt er tale om samme ætiologi, er uklart. Hvis sundhedspersonale skal kunne give relevante råd og brugbar vejledning i håndtering af fatigue, må personalet have indsigt i, hvordan patienterne oplever et dagligliv præget af fatigue.

Målet er derfor at identificere og syntetisere viden om, hvordan patienter med hjertesvigt oplever og håndterer fatigue i deres dagligliv. 

Metode: Der er udarbejdet en metasyntese på baggrund af en systematisk søgning af litteratur i internationale databaser og relevante hjemmesider. Søgningen omfattede også søgning efter såkaldt ”grå litteratur”. Der blev identificeret fem kvalitative studier, der var relevante at inkludere, og som blev kvalitetsvurderet ved anvendelse af et valideret instrument. Kvaliteten blev vurderet af to personer uafhængigt af hinanden. Data fra artiklerne blev ekstraheret. Metasyntesen er udført ved brug af JBI’s Qualitative Assessment and Review Instrument (QARI).

Resultater: Der blev i alt identificeret 108 fund, der samles i 24 kategorier og sammenfattes til fem synteser. Fatigue beskrives som en omsiggribende kropslig oplevelse, som ikke kan ignoreres. Patienternes fysiske funktionsevne reduceres, og de angiver at miste både selvværd, identitet og intellektuel funktion. Fatigue håndteres ved at udvikle strategier, der har til hensigt at opretholde og skabe balance i kropslige parametre og ved at skabe en balance mellem at acceptere og at kæmpe mod fatigue.

Diskussion: For patienter med hjertesvigt er fatigue en udfordring, idet fatigue fører til nedsat fysisk kapacitet, er uforudsigelig, og intensiteten er svingende.

Konsekvenser for praksis: Fatigue er et stort problem for mange patienter og pårørende. Da ætiologien er ukendt, er det i dag ikke muligt at pege på interventioner, der kan reducere fatigue, det er noget, patienterne må lære at leve med. Denne metasyntese giver et godt indblik i, hvordan patienter oplever og selv håndterer fatigue, hvilket vil kunne hjælpe andre. 

Preben Ulrich Pedersen, professor, ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet.