Ssh ... Patienten er vågen

Oplevelse. Patienter, som opereres i hjernen, mens de er vågne, er optaget af samarbejdet mellem kirurg og neuropsykolog og mindre af operationssygeplejerskens adfærd, viser interview med fem patienter.

Baggrund. Patienter, som har en hjernetumor, tilbydes operation, hvis muligheden foreligger. Hvis tumoren er beliggende i områder med neurologiske funktioner som motorik og sprog, kan en vågen hjerneoperation foretrækkes. En karakteregenskab hos patienten i forhold til at opnå det bedste resultat er evnen til kooperation. Et intenst samspil mellem kirurg, neuropsykolog og patient skal sikre en tumorfjernelse med færrest komplikationer og en bedre livskvalitet.

Formål. At undersøge, hvilke oplevelser patienten har i relation til en vågen hjerneoperation, herunder belyse operationssygeplejerskens rolle.

Metode. Kvalitative forskningsinterviews. Fem patienter, som havde fået foretaget en vågen hjerneoperation, indgik i undersøgelsen. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemførtes et semistruktureret interview, hvor patienterne fortalte om deres oplevelser i forbindelse med den vågne hjerneoperation. De fem interviews blev analyseret ud fra en Ricoeur-inspireret analysemetode.

Resultater. Der fremkom fem temaer: Oplevelsen ved at få konstateret en hjernetumor, familien, oplevelsen af tryghed omkring det at skulle opereres i vågen tilstand, fokuserede oplevelser i den peroperative fase og kampen for livet.

Konklusion. Som udgangspunkt var patienternes fokus ikke det at være vågen, men bevidstheden om at have en hjernetumor, og hvilke konsekvenser det kunne få. Deres tanker var hos familien og i kampen for at overleve. Under den vågne kraniotomi var fokus primært rettet på kirurgen og neuropsykologen og sekundært på operationssygeplejersken.

Konsekvens for praksis. Operationssygeplejen til de vågne hjerneoperationer fordrer en professionel og erfaringsbaseret sygepleje, hvor opgaven udføres med respekt, nærvær og omsorg for den vågne patient i en nonverbal kommunikation.

Ekstrakt bringer korte sammendrag af udviklings- og forskningsprojekter.

Emneord: 
Hjerne
Operation