Behandlersygeplejersker vurderer og behandler borgere i eget hjem

De første erfaringer fra et banebrydende tværsektorielt projekt på Amager viser, at både borgere og sygeplejersker fra primær sektor har stor glæde af behandlersygeplejerskernes ekspertise.

På Amager hospital har det længe været Akutklinikkens opfattelse, at transport og ventetid i en travl Akutklinik kan udgøre en større belastning for udsatte borgere, end den skade borgeren har pådraget sig. Samtidig viser tidligere undersøgelser, at patienter med mindre skader får en sufficient vurdering og behandling af specialuddannede sygeplejersker i en skadeklinik (1).

Akutklinikken på Amager hospital har på den baggrund iværksat projektet ”udgående akutklinik”, hvor patienter med mindre skader tilbydes vurdering og behandling i deres eget hjem af erfarne behandlersygeplejersker. Målgruppen for projektet er ældre borgere, som er afhængige af liggende transport og evt. ledsagelse af plejepersonale, samt borgere med mentale handicap, hvor henvendelse i Akutklinikken er forbundet med stor utryghed.

Det er Akutklinikkens opfattelse, at mange af disse patienter vil kunne behandles for deres mindre skader på deres hjemadresser, hvorved ventetid og utryghed kan reduceres. Projektet skal opleves som en service og en bestræbelse på at øge patienttilfredsheden (2).

Direkte adgang til behandlersygeplejersken

Projektet løber i perioden 1.12.2012 - 31.03.2014 og foregår i samarbejde med plejehjem, bosteder, hjemmepleje, kommunal sygepleje samt praktiserende læger og vagtlæger i hospitalets optagekommuner på Amager: København, Dragør og Tårnby Kommune. 

Personale ansat i de deltagende kommuner, læger og vagtlæger kan ringe direkte til behandlersygeplejersken alle ugens dage i tidsrummet 9-20 om f.eks.:

  • Kateterskift hos mænd ved akut opstået dysfunktion
  • Suturering af sår og vurdering af knoglebrud f.eks. efter fald
  • Genanlæggelse af sonde/topkateter
  • Brandsår, fjernelse af fremmedlegeme, næseblødning, bandage-gener, insektstik.

100 borgere på Amager har i de første to måneder modtaget vurdering/behandling af en behandlersygeplejerske i eget hjem. Erfaringer fra denne periode viser, at kateterskift, behandling af akutte sår, næseblødninger og vurdering efter faldtraume har været de hyppigste årsager til henvendelse.

Den kommunale sygepleje i Københavns kommune på Amager oplever en stor faglig tilfredshed ved at kunne anvende behandlersygeplejerskernes ekspertise, når ældre borgere pådrager sig skader, som den kommunale sygepleje ikke selv har kompetencer til at håndtere. Endvidere sker der en faglig udveksling af viden, når sygeplejersker fra begge sektorer mødes i borgerens hjem.

Plejehjem i Københavns kommune på Amager oplever projektet som et vigtigt element ift. beboernes livskvalitet, da langvarig transport og utryghed i uvante rammer undgås. Endvidere er der på baggrund af adskillige besøg fra behandlersygeplejerskerne på et plejehjem aftalt et kompetenceudviklingsforløb for stedets sygeplejersker indenfor anlæggelse af blærekateter på mænd. 

For behandlersygeplejerskerne har den første tid været meget lærerig, og det er udfordrende at bevæge sig uden for hospitalsmiljøet og i stedet møde patienterne i deres hjem. Det er samtidig meget givende at indgå i nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorerne. Behandlersygeplejerskerne oplever stor kollegial opbakning til projektet, og Akutklinikkens læger er altid tilgængelige på mobiltelefon, såfremt behandlersygeplejerskerne har behov for råd eller vejledning.
Projektet skal evalueres i foråret 2014.

Litteratur

  1. Heltoft G, Laursen JO. Høj kvalitet i sygeplejerskebemandet skadeklinik. Sygeplejersken 2009;(4):46-52.
  2. Rapport: Patienters oplevelser i Region Hovedstadens Akutmodtagelser og Akutklinikker. April 2012.
  3. Rapport: Region Hovedstadens analyse af ventetiden for skadepatienter. April 2012
Emneord: 
Akutsygepleje
Kommunal sundhedstjeneste
Primær sundhedssektor