Ph.d.-afhandling: Accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik

Pårørende i ældre patienters accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik har aktive baggrundsroller, hvor de både viser respekt for den ældre patients selvbestemmelsesret og tilpasser sig de sundhedsprofessionelles regler for at kunne være ved patienten.

Onsdag den 27. februar 2013 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling med titlen: ”Relatives in older patients’ fast-track treatment programmes during total hip or knee replacement. A grounded theory study” på Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Det overordnede formål med ph.d.- afhandlingen var at generere praksisforankrede teorier om pårørende i ældre patienters accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik. Afhandlingen indeholder tre teorier dannet ud fra Barney Glasers grounded theorytilgang og på baggrund af dataindsamling ved ortopædkirurgiske afdelinger på to hospitaler i København mellem 2010 og 2011.

Den konstant sammenlignende metode blev anvendt, hvor dataindsamling, analyse og kodning udføres fortløbende. De begreber og kategorier, der blev dannet gennem konstante sammenligninger af data gennem analyse og kodning, guidede den videre dataindsamling gennem teoretisk udvælgelse af datakilder. Noter blev håndskrevet løbende for at fange nye idéer.

Studie I viste, hvordan fællesskabet med patienten fremkom som pårørendes overordnede adfærdsmønster. Herigennem søgte de pårørende at forebygge patienternes følelse af at være alene ved tre omskiftelige adfærdsmodaliteter, hvilket er en bestemt måde at være på eller tænke på. Disse fremstod som en beskyttende modalitet, hvor pårørende yder respektfuld og omsorgsfuld støtte til patienten, som en stedfortrædende modalitet, hvor pårørende yder praktisk og kognitiv støtte, samt som en tilpassende modalitet, hvor pårørende forsøger at tilpasse sig patienten og personalets krav og ønsker.

I studie II søgte patienterne at gennemføre forløbet med autonomien i behold, hvor beskyttelse af selvbestemmelsesretten fremkom som patienternes overordnede adfærdsmønster i relation til pårørende. Fire typologier: ”Den afhængige”, ”Den  enlige”, ”Den uafhængige” og ”Den forenende” karakteriserede de ældre patienters adfærd i sammenhæng med deres fire strategier for handling: at favne, at skærme, at distancere og at holde facaden. Strategierne var relateret til køn og familieroller.

Studie III viste, hvordan forhindring af forstyrrelser fremkom som de sundhedsprofessionelles overordnede adfærdsmønster i relation til pårørende. Deres hovedanliggende var at stræbe efter at opretholde principperne i det accelererede operationsforløb gennem tre strategier. Hovedstrategien var at fokusere på principperne ved at fokusere på patientens fulde deltagelse gennem forløbet. Hovedstrategien ledte de sundhedsprofessionelle mod to strategier for social kontrol: At acceptere medgørlige hjælpere ved at involvere velinformerede pårørende samt at undgå ulydige tvivlere ved at udelukke pårørende, som udfordrer det accelererede operationsforløbs principper.

Sammenfattende viste teorierne i denne afhandling, hvordan pårørende i ældre patienters accelererede operationsforløb ved total hofte- eller knæalloplastik har aktive baggrundsroller, hvor de viser respekt for den ældre patients selvbestemmelsesret, samt hvordan de tilpasser sig de sundhedsprofessionelles regler for at kunne være ved
patienten.

Afhandlingen kan rekvireres på biblioteket eller ved at kontakte Connie Bøttcher Berthelsen 

Emneord: 
Ældre
Grounded Theory
Operation
Pårørende