Anmeldelser

Læs anmeldelserne i dette nummer af Sygeplejersken

Sorg er en dynamisk proces

Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt
At forstå sorg
Teoretiske og praktiske perspektiver
Samfundslitteratur 2013
225 sider – 250 kr.

sorg

”Jeg mærker sorgen tydeligst, når der er andre omkring mig, og de ikke ved, hvordan de skal spørge til mit tab. Så mærker jeg, hvor alene jeg er. Sorgen er ikke kun inden i mig, den er også omkring mig.”

Dette citat, som stammer fra en af de unge, der optræder i bogen, illustrerer et af forfatternes hovedbudskaber, nemlig at sorg ikke kun optræder som en følelsesmæssig konflikt i den sørgende, men at sorg forhandles og udspiller sig i de mange relationer, som den sørgende indgår i efter tabet. Relationerne er dem, der enten heler eller forværrer sorgen.

Forfatterne er henholdsvis psykolog og sociolog og arbejder med børn og unge i organisationen ”Børn, Unge og Sorg”. Målet med denne bog er at supplere den eksisterende litteratur og give en mere teoretisk indføring på sorgområdet, at skabe teoretisk og praktisk forståelse for de mange sorgreaktioner og at give kundskaber til at skelne imellem den normale og den komplicerede sorg. Målgruppen er studerende og professionelle, som beskæftiger sig med børn og unge.

Sorg er defineret som en reaktion på tab i forbindelse med død. Den ene forfatters sociologiske bagage fornægter sig ikke, når det pointeres, at begreberne normal og kompliceret sorg er sat i forhold til en vestlig kulturkreds. I et senere kapitel beskrives sorgen i forhold til vores sociokulturelle praksis. Den sørgende har visse privilegier såsom offentligt at kunne udtrykke stærke følelser, der under andre omstændigheder ville være private. Der er dog samtidig nogle restriktioner på, hvor voldsomt og i hvilke situationer følelserne udtrykkes, og i hvor lang tid efter tabet. Alder, køn, relation til den døde og dødsomstændigheder har betydning for omgivelsernes accept af og forventninger til den sørgendes adfærd.

Ca. 20 pct. af sørgende udvikler kompliceret sorg og har behov for at få professionel hjælp. En kompliceret sorg adskiller sig fra en normal sorgreaktion ved, at intensiteten af sorgsymptomerne er særlig høj og varigheden særlig lang og strækker sig mere end seks måneder efter tabet.

Bogen lægger ud med en historisk gennemgang af sorgteorierne og viser dermed, hvordan de forskellige teorier står på skuldrene af hinanden. Forfatterne slutter af med at gennemgå en model inspireret af Stroebe og Schut, som beskriver sorgen som en dynamisk proces, der ikke har et bestemt endemål, men som i større eller mindre grad optager den sørgendes hverdag efter tabet.

Bogen her var med i stakken af feriebøger og kunne, trods sit dystre emne, konkurrere med de bedste i bunken. Den er velskrevet, stramt komponeret, veldisponeret og relevant.Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.

Læs mere om Stroebe og Schuts sorgteori i Sygeplejersken nr. 10/13.

Hen imod den kompetente patient

Birthe Hellquist Dahl, Anne Døssing, Ghita Ølsgaard (red.)
Livet med kronisk sygdom – et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv
Gads Forlag 2013
224 sider – 269,00 kr.

kronisk%20sygdom

Jeg sidder med en bog i håbets lysegrønne farve. Der er god brug for både bogen og for håbet pga. det demografiske faktum, at flere bliver ældre og dermed risikerer at blive syge, og risikoen for kronisk sygdom øges. Uanset om du studerer, er sundhedsprofessionelt beskæftiget eller på anden måde interesserer dig for emner som folkesundhed, sundhedsfremme, risici og forebyggelse, eller for strategier, der vedrører disse begreber, bliver bogen meget hurtigt vedkommende.

Den har udgangspunkt i den kronisk syges virkelighed og eksistentielle problemstillinger og fokuserer på livet i et samfund, som måske ser den kronisk syge person som en belastning eller en selvforskyldt afviger og ikke som et menneske med berettigelse og egen værdi. Flere kapitler er krydret med både patientudsagn og vedkommende cases, som betoner patientens individualitet og ikke blot er en samling data.

Forfatterne bearbejder begreber som empowerment, handlekompetence og social ulighed i sundhed ud fra forskellige vinkler, men naturligvis er WHO, sundhedslovgivning, Sundhedsstyrelsen og egen læge centrale aktører. Teoretisk er der f.eks. reference til A. Antonovskys begreber og Dorothea Orems egenomsorgsteori. Mennesker med gode mestringsevner har bedre mulighed for at ændre livsstil, tilpasse sig den kroniske lidelse og reducere evt. funktionstab.

Vi skal ikke blot gøre noget for patienterne, men i højere grad gøre noget med patienterne, som derved kan opøve aktiv stræben efter egen sundhed. I tråd hermed betoner bogen også internettets sundhedsportaler, patientforeningerne og de pårørende som ressource. Patienternes motivation og self-efficacy er helt afgørende for resultatet af den samlede sundhedsfaglige indsats hen imod den kompetente patient, uanset om vi taler behandling, rehabilitering eller palliation.

Jeg er sikker på, at farven på bogens omslag er valgt med omhu. Af Ole Bjørke, master i sundhedspædagogik, lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Nogle sundhedsproblemer er eftertragtede, andre vil ingen eje

Signild Vallgårda
Sundhedspolitik
Teorier og analyser
Munksgaard 2013
174 sider – 200,00 kr.

sundhedspolitik

Bogen præsenterer vilkårene for sundhedspolitik og bygger på de klassiske og nye teorier fra politologien.
Med sundhedsvæsenet som udgangspunkt for den teoretiske præsentation kommer der forskellige bud på, hvordan man kan analysere tilgange til beslutninger og fortolkninger af sundhedsvæsenets organisering eller forebyggelsestiltag.

Et særligt spændende kapitel handler om skabelsen af politiske problemer. Hvordan bliver et fænomen til et politisk problem? 
Hvad vi ser som problemer, hvordan vi forstår dem, og hvilke løsninger der vælges, afspejler vores erfaringer, ideologier og normer. Ved at identificere og omtale problemer på bestemte måder peger man også på bestemte løsninger, mens andre udelukkes. F.eks. betegnes en gruppe sygdomme som livsstilssygdomme. Her er der udnævnt én faktor, nemlig vores adfærd eller livsstil, som årsag til sygdommen.

Teorierne i bogen forklarer konsekvenserne deraf. Årsagsforklaringer peger på bestemte problemejere eller ansvarlige. Nogle gange ser vi, at der er magt og status i at eje problemet, andre gange er der ingen, som vil eje det. Ikke mange vil eje misbrugsproblemer, og tobaksindustrien eller bryggerierne tager ikke ansvar for tobaks- og alkoholrelaterede sygdomme. Man kan derimod se, at de fagprofessionelle kæmper om magten til at eje nogle sundhedsproblemer for at sikre status og beskæftigelse.
En spændende, velbearbejdet bog, som også er velskrevet og indbyder til videre læsning.

 Alle læsere vil helt sikkert få et par overraskelser, fordi der kommer teoretiske forklaringer på det, som bliver taget for givet. Som underviser får man stoffet serveret struktureret og klar til forberedelsen.  

Af Gitte Lindermann, sygeplejerske, cand.scient.pol., lean-konsulent i Region Hovedstadens Psykiatri.

Sygeplejersker kan styrke indsatsen for pårørende

Eva Jørgensen
Kære pårørende
Kom vel igennem en svær tid
Om at leve tæt på alvorlig sygdom
Rosinante 2013
208 sider – 249,95 kr.

paaroerende”Det sværeste ved at være pårørende er følelsen af at være dømt til at opleve sin mand blive torteret ihjel af en sadistisk bøddel, som jeg ikke kan røre. Magtesløsheden er helt enorm.”

Eva Jørgensen, kendt som studievært på Danmarks Radio, har de sidste fem år udgivet bøger om at være pårørende til en ægtefælle, der er ramt af en livstruende sygdom. I denne nye bog inddrager hun også andre pårørendes fortælling og erfaring med at leve tæt på en ægtefælle, der er syg, og som dør af en uhelbredelig sygdom. De pårørendes fortælling bliver i bogen elegant suppleret af interview med fagpersoner, psykolog, socialrådgiver, præst og sygeplejersker. Ønsket med bogen er, udover at formidle personlig erfaring, især at holde fokus på muligheder for livskvalitet i en presset situation, at inspirere til livsændring samt formidle viden om støttemuligheder.

Bogen henvender sig meget direkte til pårørende. Forfatteren byder læseren velkommen og tager læseren i skole i ”Pårørendeklubben”. Antageligt overvældende for nogle og opmuntrende for andre. Sundhedsstyrelsen udarbejdede sidste år nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne fokuserer på både støtte og inddragelse af pårørende gennem patientens sygdomsforløb. Bogen giver, udover et omfattende indblik i livet som pårørende, sygeplejersker inspiration til at få ført Sundhedsstyrelsens anbefalinger ud i livet og hermed styrke indsatsen for pårørende i en svær periode af deres liv.

Bogen er desværre ikke uden fejl. I sidste kapitel oplyses meget fejlagtigt, at et sygt menneske kun kan få palliativ behandling, hvis vejrtrækningen er svækket. Forlaget er gjort opmærksom på fejlen og vil korrigere oplysningen i et rettelsesblad, der indsættes først i bogen.  Af Jorit Tellervo, sygeplejerske, projektleder, Palliativt Videncenter.

Kort nyt om bøger

Per Hove Thomsen
Psykiske lidelser i skolealderen
En guide for forældre og lærere
Hans Reitzels Forlag 2013
195 sider – 250 kr.


En lille og hjælpsom bog til lærere og forældre, som er usikre på, om et barn har brug for professionel hjælp eller blot har behov for lidt støtte. Bogen beskriver i kort form de almindeligste psykiske lidelser, symptomer og udredning. Det er f.eks. muligt at læse om ADHD, angst, spiseforstyrrelser, cutting og depression. Familiens møde med børne- og ungdomspsykiatrien og den tværfaglighed, der hersker her, er udramatisk fortalt. Bogen er systematisk opbygget med bokse, der fremhæver en mulig indsats fra forældre eller lærere. Bogen bør findes på ethvert lærerværelse, og målgruppen kan udvides med sygeplejersker i almen praksis, som her får et kvalificeret overblik, der kan kalde på fordybelse i anden litteratur.

Bjarne Møller, Birgitte Bækgaard Brasch og Karen Pedersen (red.)
Konflikter og vold – En faglig udfordring
Vold som Udtryksform 2013
240 sider – 160 kr. plus porto og forsendelse


Det er gennem eksemplets magt, denne bog taler til sin læser. Ved besøg på 10 arbejdspladser afdækker den, hvordan man konkret arbejder med at hindre, at vold opstår, eller med at finde frem til, hvordan den i værste fald opstod. Ud over eksemplerne fra arbejdspladserne er der kapitler om forebyggelse og håndtering af voldsramte. Et afsnit er viet til studerende og elever i praktik og det, de kan gøre for at forberede sig på, at der kan forekomme vold på den nye arbejdsplads. Også arbejdsstedets indretning og erstatningsforhold er nævnt, og der er supplerende litteratur til alle kapitler.

Mille Idehen
Seksualitet og livskvalitet
Munksgaard 2013
188 sider – 195,00 kr.


Mennesker med sygdom eller handicap kan kun vanskeligt få udlevet deres seksuelle behov, hvis ikke plejepersonalet støtter op om udlevelsen. Her er bud på, hvordan plejepersonalet kan hjælpe. Bogen er bygget op i tre dele: Baggrundsviden om sex, problemer med seksualiteten i forbindelse med fysiske og psykiske sygdomme og handicap samt konkrete forslag og idéer til, hvordan medarbejdere kan hjælpe patienter på en professionel måde.
Bogens forfatter er social- og sundhedsassistent, og der er kun at sige: Godt initiativ. Bogen er skrevet i en direkte tone og har illustrationer og bokse, der bryder tabuer omkring emnet.

(jb)