Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: Epidemiologi og evidens, Kvinde kend dit netværk, Hvor der er håb og Kampen for liv.

2018-8-bog_epidemiologi

Svend Juul, Bodil Hammer Bech, Christina Catherine Dahm og Dorte Rytter

Epidemiologi og evidens

Munksgaard 2017
328 sider – 350 kr.

 

 

 

"Jeg giver ikke fem flade øre for videnskabelig evidens – det er erfaring, der er brug for!" Det var konklusionen på en udveksling af synspunkter på Facebook-profilen "Jeg er sygeplejerske". En kollega havde bedt om hjælp til at håndtere en hævet ankel hos sin datter. Kolleger havde givet praktiske råd eller henvist til en internetside med råd. I den forbindelse bemærkede en kollega, at evidensen på internetsiden ikke var særlig stærk, hvorefter ovenstående bemærkning faldt.

Kollegaen, som foretrak erfaringer frem for videnskabelig evidens, ville have godt af at læse første kapitel i denne bog. Her beskrives, hvordan erfaringsbaserede anbefalinger om lejring af spædbørn har resulteret i ca. 1.000 danske børns vuggedød!

Evidens for praksis er ikke kun et spørgsmål om statistisk signifikans, men også om klinisk og praktisk evidens. Klinisk evidens omhandler, hvordan patienterne kan profitere af sundhedsvæsnets ydelser, og praktisk evidens omhandler, hvordan klinikerne kan fortolke resultaternes relevans for deres praksis. Derfor skal statistisk signifikans omsættes til talværdier, der kan forstås af henholdsvis patienter og klinikere. Når en patient skal overveje at efterleve en anbefaling om f.eks. forebyggelse af trykskader, har det stor betydning, om patienten møder et argument som: "interventionen vil formindske risikoen", eller et langt mere specifikt argument som: "interventionen vil reducere risikoen for at udvikle trykskader med 60 pct." Det samme gør sig gældende for klinikerne, når de skal vælge handlinger. P-værdier fortæller udelukkende, om der er signifikante forskelle mellem de grupper, der har deltaget, ikke meget om den kliniske relevans af en intervention. Metoder til denne oversættelse beskrives i de efterfølgende kapitler.

Som titlen angiver, omhandler bogen epidemiologiske metoder. Epidemiologi drejer sig om "det, der er hos folket" altså udbredelse af sygdomme eller fænomener i befolkningen. Det kan være forhold ved sygdom, forhold, der har betydning ved forebyggelse eller ved identifikation af patienter i risiko for at udvikle specifikke komplikationer under et sygdomsforløb. Områder, der er relevante og nødvendige for sygeplejerskers praksis.

Bogen er logisk opbygget, og der gives mange eksempler, der illustrerer anvendelsesmulighederne af det præsenterede stof. Der er mange tal, tabeller og kurver, men sådan er den del af sundhedsvidenskaben. Til gengæld kan forståelse af nogle få, grundlæggende regneregler hjælpe til forståelse af forskningsresultaters relevans for klinisk praksis. Desuden kan de præsenterede metoder forhåbentlig inspirere til, hvordan praksis selv kan undersøge forhold hos patienterne, især når de elektroniske patientjournaler med bliver i stand til at levere data tilbage til praksis.

Epidemiologi er en bog, der kan benyttes som opslagsværk, når man f.eks. vil forstå den kliniske eller praktiske relevans af forskningsresultater, når man vil fortolke auditresultater, når man vil forstå begreber om validering af instrumenter og meget mere.

Af Preben Ulrich Pedersen, Professor MSO, Center for Kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet

 

 

2018-10-bog_kvinde

Katja Iversen sammen med Lisbeth A. Bille

Kvinde kend dit netværk
– Køleskabsreceptionen og andre historier om at få indflydelse

People’s Press 2018

150 sider – 249,95 kr. (vejl.)

 

 

 

ICN 2017 blev afholdt i Barcelona, og her holdt Katja Iversen oplæg i sin egenskab af leder for ngo’en Women Deliver. Det handlede om piger, kvinder og bæredygtig udvikling. Hvorfor det var en god idé at komme dagen før, oplægget skulle holdes, skriver Katja Iversen bl.a. om i denne bog, men da jeg læste ordet" køleskabsreceptionen" på forsiden af bogen, blev jeg træt. Men det er faktisk en letlæselig og brugbar bog, Iversen har begået. Hun har et eller andet smittende i sit væsen, der tydeligt kryber ud af tastaturet. Autenticitet måske og en mangel på selvhøjtidelighed, der f.eks. sjældent ses hos personer med magt. Hun har tydeligvis ikke brug for at stive sig af med en strøm af ord og et overbærende smil.

Hendes ærinde er at få kvinder til at begribe, at det kan være positivt at søge magt og føre til, at man bliver klar på, hvad magten skal bruges til, hvem den skal gavne. Et solidt netværk er nøglen, der skaber mulighed for indflydelse og fælles mål. Forberedelse og visitkort er et af midlerne tilsat høflighed og venlighed. Iversen klæder sig farverigt og med en glad grundstemning. Om det siger hun: "Jo bedre dit tilbehør fortæller historien om dig og dine mål, jo lettere kan omverdenen aflæse, hvem du er, og hvad du står for". Jeg husker de røde briller fra Barcelona og giver hende ret.

Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken, Fag&Forskning

 

 

 

 

 

2018-10-bog_haab

Vibeke Graven
og Jan Brødslev Olsen

Hvor der er håb

Samfundslitteratur 2018

165 sider – 198 kr. (vejl.)

 

 

 

"Hvor der er håb" er en gennemgang af en række centrale teorier om håb set ud fra et filosofisk, psykologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle, men er også relevant læsning for andre professioner, der beskæftiger sig med mennesker i en sårbar situation.

Bogen forholder sig til håb som livsmening, eksistens og i professionen og bliver især vedkommende i sidste afsnit, hvor det diskuteres, om håb har betydning for, hvordan vores samfund som helhed former sig. Håb i en samfundsmæssig kontekst ser på betydningen af sundhedsprofessionen som værende båret af et håb og på betydningen af, at professionelle internt bevarer det utopiske blik på håb, for ikke at blive reduceret til instrumentaliserede redskaber for magtfulde interesser uden vision og håb.

Fremstillingen af håb leder frem til et grundlæggende dilemma mellem håbets to dimensioner, den konkrete handlingsorienterede og den dybereliggende eksistentielle, som afslutningsvis forsøges forenet i en tænkning, hvor mennesket forholder sig både modtagende og handlende til tilværelsen.

Set i lyset af, at bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle og brugere af sundhedsvæsenet, ville det have øget troværdigheden, hvis det sundheds- og sygeplejevidenskabelige perspektiv i vid udstrækning blev inddraget.

Af Kristianna Hammer, RN, MScN, Ph.h., postdoc, National Hospital of the Faroe Islands

 

 

 

 

 

 

2018-10-bog_kampen_for_liv

Lars Iversen

Kampen for liv – fem danske forebyggelsessucceser

SIF’s forlag 2018
212 sider – 200 kr.

 

 

 

 

Forebyggelse fremstilles som det at skabe forandringer i vores miljø, sociale strukturer, økonomi og adfærd til gavn for menneskers helbredstilstand. Der gennemgås fem forebyggelsesprocesser, der handler om at gennemføre forandringer på samfundsniveau. Der kan være flere pointer med at vælge at starte med koleraepidemien i en tid, hvor det rene vand stadig er en udfordring. I 1853 var der i Danmark høj børnedødelighed og omfattende infektionssygdomme, men på trods af overbevisende studier fra England godtog de besluttende myndigheder ikke umiddelbart sammenhængen mellem dødelighed og sanitære forhold. Det var strukturelle løsninger med f.eks. en ny kommunalforfatning i København, der blev en del af håndteringen af indsatsen med rent vand og kloakering. Udover kampen for det rene vand er der i bogen cases om afgiftsforhøjelse på stærk spiritus i 1917, trafiksikkerhed, vuggedød og tobaksepidemi. Iversen afrunder med vedkommende refleksioner over forebyggelse.

De valgte cases viser forebyggelsens kompleksitet, det vanskelige ved evidens i forebyggelse, de fastlåste positioner, interessemodsætninger og mangfoldig modstand mod forandringer. I casene er forebyggelsen rettet mod hele befolkningen uanset det enkelte individs risiko for at udvikle sygdom. Den type forebyggelse kan have paternalistiske træk i den forstand, at staten begrænser borgerens handlemuligheder – ganske vist med det formål at gavne; i den strukturelle forebyggelse (lovgivning, styring, regulering) vil den personlige frihed til at vælge være i spil. Forebyggelse bliver i bund og grund en sag for fællesskabet. Formålet med bogen er at lære af historien og bidrage til refleksion over vor tids forebyggelse, hvilket den lever op til. Målgruppen er alle de, der i dagligdagen arbejder med og er optaget af forebyggelse, samt studerende.

God læselyst!

Af Marianne Mahler, sygeplejerske, Dr.PH

 

 

 

 

Kort nyt om bøger

Bente Klarlund Pedersen

Gå-bogen - Gå, så går det nok

Gyldendal 2018

217 sider – 229,95 kr. (vejl.)

En gåtur er den bedste medicin, sagde den græske læge Hippokrates, der var født ca. 460 f. Kr. Søren Kierkegaard sagde det senere, og den norske forfatter Tomas Espedal skrev en bog med titlen "Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv". Altså må dette at gå være noget særligt. Politikens brevkasselæge, professor Bente Klarlund, forklarer over 200 sider, hvad dette særlige er. Undervejs inviterer hun fem kendisser med på tur og lader dem fortælle, hvad de får ud af at gå. Bogen er illustreret med lækre billeder af stiplede gåruter i æstetiske omgivelser og mange overbevisende faktuelle oplysninger om det gavnlige ved at gå sin vej frem for at gå i stå. Der er en kort litteraturliste til alle kapitler.

Bogens budskaber smitter, så nu er jeg aldeles glad for de 14 km, vi gik i Lucca i Italien for nylig, fordi vi ikke kunne finde vores parkerede lejebil.

 

Iben Seneca

Coach din cancer - Skab mening, mod og muligheder i livet med sygdom

People’s Press 2018

200 sider – 249,95 kr.

Der er tænkt over denne bogs titel, ser det ud til, bogstavrimene står i kø, men jeg beklager. Den er for kæk for min smag. Der er ikke meget stoisk filosofi i bogen, hvilket forfatterens navn kunne associere til. Bogens målgruppe er personen, som har fået kræft, og den eller de pårørende.

Bogen veksler mellem forfatterens synspunkter om bl.a. vrede, angst, kærlighed og død, cases fra forfatterens praksis som sygeplejerske og coach samt konkrete øvelser. Bogen er opdelt i tre dele. Diagnose, behandling og færdigbehandlet. Den indeholder ikke henvisninger til faglitteratur eller skønlitteratur, og teksten fremtræder uden illustrationer eller bokse.

 

Dorthe Boss Kyhn og Ida Hinchely Kyhn

Momse med demens – Sådan skaber du lyse stunder i en svær tid

Press To Forlaget 2018

196 sider – 249 kr.

Momse bliver diagnosticeret med Alzheimers sygdom. Det er et tab for familien og fører sorg og frustration med sig. Forfatterne, som er Momses datter og barnebarn, beslutter efter en tid at håndtere sygdommen ved at ændre tilgang til mor/mormor. Slut med at irettesætte og korrigere. For barnebarnet betyder det f.eks. at drikke kaffe og hygge sig med mormor og morfar, Moffe, som ikke er dement, frem for at have fokus på at gøre toilettet rent og rydde op. Det bliver hele familiens strategi. At have det rart sammen. Det kan f.eks. betyde at vaske og føntørre Momses hår eller at ordne hendes negle, begge dele noget, hun sætter pris på. Forældrene flytter i plejebolig, og det er en lettelse, fordi det frigør tid til, at datteren også kan passe på sig selv i en turbulent livsfase.

Forfatternes beskrivelser af Momse kommenteres undervejs af en overlæge, to psykologer og sygeplejerske, plejehjemsleder på Dagmarhus, May Bjerre Eiby.

(jb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: 
Litteratur